Detaljregulering for E134 Dagslett - E18

Varsel om oppstart

Statens Vegvesen varsler om oppstart av detaljregulering for E134 Dagslett - E18. Varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet og behandlet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10. 

Beskrivelse av prosjektet og planleggingen

Planområdet strekker seg fra Hekleberg/Dagslett i Asker til E18 og Viker i Lier kommune, og planområdet tar utgangspunkt i båndleggingssonen fra vedtatte kommunedelplan for E134 Dagslett – E18, med nødvendige tilpasninger.

kartutsnitt

Det er behov for ny veg da dagens E134 er i dårlig stand og oppfyller ikke gjeldende krav til vegbredde, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området. Reguleringsplanen skal definere arealbruk for ny firefelts E134 på strekningen.

Plandokumenter:

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes innen 13.05.2024

Innspill kan sendes til:

Hvis alternativene brev eller e-post brukes, ber vi dere merke dette med (23/156763 E134 Dagslett-E18)

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Nøkkelinformasjon

Kommunens saksnummer: 24/576

Forslagsstiller: Statens Vegvesen