Reguleringsplan for Elnes Søndre

Høring

Formannskapet har i møte 03.05.2022, sak 107/22, vedtatt at forslag til detaljregulering for Elnes søndre legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å:

  • Tilrettelegge for oppføring av et miljøriktig boligområde for et variert generasjonssamfunn, med fokus på grønn mobilitet.
  • Forbedre bussfremkommeligheten langs Slemmestadveien.
  • Tilrettelegge for oppføring av klausulerte boliger for unge i etableringsfasen
  • Tilrettelegge for ny barnehage på Elnes Søndre
  • Tilrettelegge for nye tomter for ene- og tomannsboliger
  • Sikre gode stedskvaliteter og etablering av et boligmiljø som   stimulerer til bærekraftig adferd.
  • Sikre bevaring av kalklindeskog, eiketre og kulturminner
  • Sikre økt trafikksikkerhet i Slemmestadveien ved å stenge avkjøring til Elnesveien, samt etablere nytt kryss i Slemmestadveien til Elnesknausene.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 03.05.2022, se sak107/22)

Frist for merknader er satt til 30.06.22.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/252.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 21.12.2018.

Frist for innspill er 01.04.2019.

Varslingsannonse

Varslingsbrev

Mer informasjon om saken kan  sees på Asker kommunes innsynsportal.(trykk på søk og sett inn saksnummer 17/15020)

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene. 

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 67/10 mfl.

Kommunens saksnummer: 20/252

Forslagsstiller: Elnes Utbygging AS

Plankonsulent: MER Arkitektur AS