Hvalstad stasjon

Gårds- og bruksnummer:  34/14 med flere

Kommunens saksnummer:  20/845

Forslagsstiller:  Bane Nor Eiendom AS

Plankonsulent:  Arcasa Arkitekter AS

 

Høring

Formannskapet har i møte 04.05.2021, sak 84/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Hvalstad stasjon legges ut på offentlig ettersyn, se  vedtak.

Hensikten med reguleringsplanen er å

  • etablere et nærsenter i henhold til føringer i kommuneplanen
  • fortette med boliger i stasjonsnært område ved bærekraftig utvikling.
  • åpne for utbygging på Hvalstad stasjonsområde med boliger og noe  næring i ny bebyggelse mellom sporområdet og Hvalstadveien/Johs. Hartmanns vei.
  • bevare den gamle stasjonsbygningen og tilhørende pakkhus fra 1915 og miljøet rundt stasjonsbygningen.
  • sikre innfartsparkering for reisende med tog.
  • etablere trafikksikker skolevei langs det tidligere stasjonsområdet.

Frist for uttalelse er satt til 25.06.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 04.05.2021, se sak 84/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon 66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .