Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Reguleringsplan, detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien

  • Kommunens saksnummer: 15/10325
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Forslagsstiller: Norconsult AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien ble vedtatt av kommunestyret  04.04.2017, sak nr 36/17.

Plankart, datert 20.02.2017.

Bestemmelser, datert 20.02.2017.

Lenke til kommunestyrets behandling, se sak nr. 36/17.

Frist for klage er satt til  18.05.2017.

Høring

Presentasjon ved informasjonsmøte 5. september 2016

Bygningsrådet har i møte 22.06.2016, sak 64/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 12.09.2016

Gi innspill på elektronisk skjema

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til  innen ovennevnte frist.

Merknader merkes S15/10325

Saksfremlegg med vedlegg (lenken går til bygningsrådets møte 22.06.2016, se sak  64/16)

Informasjonsmøte 5. september 2016.

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Asker kommune, starter arbeidet med detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien.

Formålet med planarbeidet

Eksisterende VA-anlegg i Jacob Neumanns vei og Greverudveien skal rehabiliteres. I denne forbindelse er det aktuelt med ny veiopparbeidelse som tilrettelegger for etablering av fortau og ny gatebelysning. Gjeldende reguleringsplaner for strekningen sikrer ikke areal til fortau. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nettopp dette.

Spørsmål og innspill

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asker kommune v/Klaus Øiseth på telefon 66 76 89 25 eller ved e-post til .
Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet, sendes til Norconsult AS v/Caroline W. Granberg, Postboks 626, 1303 Sandvika, eller som e-post til . Kopi sendes til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker eller ved e-post til . Granberg kan også kontaktes på telefon 45 43 79 97 for eventuelle spørsmål til planarbeidet.

Folkemøte

I forbindelse med varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien m.m., inviteres det til folkemøte for å informere om arbeidet torsdag 8. oktober 2015, kl. 18.00-20.00.

Se invitasjon i PDF-format.

Frist for merknader er 22.10.2015.

Se varslingsannonse fra Budstikka i PDF-format.

Dokumenter i saken: