Reguleringsplan, detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien

  • Kommunens saksnummer: 15/10325
  • Oppdragsgiver: Asker kommune
  • Forslagsstiller: Norconsult AS

Vedtatt plan

Reguleringsplan, detaljregulering for fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien ble vedtatt av kommunestyret  04.04.2017, sak nr 36/17.

Plankart, datert 20.02.2017.

Bestemmelser, datert 20.02.2017.

Høring

Presentasjon ved informasjonsmøte 5. september 2016

Bygningsrådet har i møte 22.06.2016, sak 64/16, godkjent å legge forslag til detaljreguleringsplan for fortau langs Jacob Neumanns vei og Greverudveien ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader var satt til 12.09.2016

Spørsmål til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til  innen ovennevnte frist.

Merknader merkes S15/10325

Informasjonsmøte 5. september 2016.

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS, på vegne av Asker kommune, starter arbeidet med detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien.

Formålet med planarbeidet

Eksisterende VA-anlegg i Jacob Neumanns vei og Greverudveien skal rehabiliteres. I denne forbindelse er det aktuelt med ny veiopparbeidelse som tilrettelegger for etablering av fortau og ny gatebelysning. Gjeldende reguleringsplaner for strekningen sikrer ikke areal til fortau. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nettopp dette.

Spørsmål og innspill

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asker kommune v/Klaus Øiseth på telefon 66 76 89 25 eller ved e-post til .
Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet, sendes til Norconsult AS v/Caroline W. Granberg, Postboks 626, 1303 Sandvika, eller som e-post til . Kopi sendes til Asker kommune, Postboks 353, 1372 Asker eller ved e-post til . Granberg kan også kontaktes på telefon 45 43 79 97 for eventuelle spørsmål til planarbeidet.

Folkemøte

I forbindelse med varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Jacob Neumanns vei og Greverudveien m.m., inviteres det til folkemøte for å informere om arbeidet torsdag 8. oktober 2015, kl. 18.00-20.00.

Se invitasjon i PDF-format.

Frist for merknader er 22.10.2015.

Se varslingsannonse fra Budstikka i PDF-format.

Dokumenter i saken: