Reguleringsplan for Nadderudjordet

Gårds- og bruksnummer: 38/19 mfl.

Kommunens saksnummer: 15/3297

Oppdragsgiver: Dragonveien 16 AS

Forslagsstiller: Make Arkitekter as

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Nadderudjordet (Dragonveien 16) ble vedtatt av kommunestyret i møte 13.11.2018.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Frist for evt. klage er 17.12.2018.

Høring

Bygningsrådet har i møte 25.04.2018, sak 18/46, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Nadderudjordet ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader er satt til 25.06.2018.

Spørsmål  til saken kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Elisabeth Hinteregger på telefon  901 41 532 eller   

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune v/plan- og bygningsavdelingen, postboks 353, 1372 Asker eller med e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 15/3297.

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 10.03.2016. Frist for innspill er 10.04.2016.

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen