Reguleringsplan for Øvre Båstad gård, felt BÅ3

Varsel om oppstart

Link Arkitektur varsler om oppstart av detaljregulering for Øvre Båstad gård i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et moderne og miljøbevisst, sosialt nabolag på eiendommen. Det planlegges oppført om lag 88 boliger med variert typologi, med en kombinasjon av rekkehus og leilighet. Bebyggelsen arronderes med hensyn til landskapet, og gis en overordnet plassering som sikrer at flest mulig av boenhetene har utsikt mot Leangbukta. Planarbeidet forutsetter at eksisterende bebyggelse på eiendommen saneres.

Plandokumenter:

Innspill til reguleringsplanarbeidet sendes til LINK arkitektur AS v/Axel Ødegaard, Kirkegata 4, 0153 Oslo, eller per e-post: innen 16.06.2023. Innspill merkes med «Øvre Båstad gård».

Det vil bli avholdt digitalt informasjonsmøte for naboer om prosjektet 12. juni, klokken 17:00.

Lenke til møte

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 48/44 med flere

Kommunens saksnummer: 22/4335

Forslagsstiller: Øvre Båstad gård AS v/Backe Prosjekt AS

Plankonsulent: Link Arkitektur