Reguleringsplan for Semsveien 126

Gårds- og bruksnummer: 15/19

Kommunens saksnummer: 16/4157

Forslagsstiller: Asker eiendomsselskap AS

Oppdragsgiver: Line Solgaard Arkitekter AS

Høring

Bygningsrådet har i møte 26.09.2018, sak 18/91, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Semsveien 126 ut til offentlig ettersyn.

Frist for merknader var 19.11.2018.

Historikk

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig  på kommunens hjemmesider 02.09.2016. Frist for merknader er 12.10.2016.

Frist for merknader er 12.10.2016.