Reguleringsplan for Terasseveien

Varsel om oppstart

Asplan Viak varsler på vegne av Asker kommune om oppstart av detaljregulering for Terasseveien i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven jf. § 12-8 §§ 12-3. 

Bakgrunn og hensikt

Hensikten med planarbeidet er å regulere Terrasseveien i tråd med kommunal veinorm tilsvarende veiklasse «Atkomstvei med fortau», med en total reguleringsbredde på ca. 11,5 meter. Dette omfatter 5 meter kjørevei med 2,5 meter fortausbredde, i tillegg til veiskulder, kantsteinsklaring og grøfter.

Bakgrunnen for planarbeidet er politisk vedtak om å åpne Terrasseveien for gjennomkjøring som del av endret veisituasjon i området etter etablering av Engebråtenveien og Torvbråten skole, med forutsetning om at Terrasseveien oppgraderes med fortau.

Plandokumenter:

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til følgende kontaktpersoner i prosjektet:

Asker kommune: Jan Richard Eriksen, e-post:

Asplan Viak: Roy Erling Nesheim, e-post:

Merknader til planforslaget og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig til Asplan Viak AS v/Roy E. Nesheim, Postboks 24, 1300 Sandvika, eller på e-post:  innen 9. desember 2022.

E-post eller brev merkes med «Detaljregulering Terrasseveien»

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Kommunens saksnummer: 22/1546

Forslagsstiller: Asker kommune v/prosjekt og utvikling

Plankonsulent: Asplan Viak As