Reguleringsplan for Vakås Verk

Varsel om oppstart

Dyrø og Moen Arkitekter AS varsler om oppstart av detaljregulering for Vakås Verk i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8. 

Bakgrunn og hensikt

Formålet med planen er å legge til rette for en fortetting i området med ny bolig- og næringsbebyggelse, transformasjon av eksisterende bebyggelse slik at henvendelsen snus bort fra E18 samt opparbeiding og aktivisering av gangaksen i forbindelse med undergangen under E18. Det ønskes å legge til rette for lokalt servicetilbud i form av supplerende treningsfasiliteter til Holmen idrettspark og «bydelscafé»/«gastropub» som betjener så vel næringsområdet som omkringliggende boligbebyggelse. For å øke kvaliteten på uteområdene og for å bedre synliggjøre forbindelsen mellom Vakås stasjon og Holmen senter planlegges det å legge om deler av Nye Vakås vei samt gang- og sykkelveier gjennom området.

Plandokumenter:

Merknader til forslaget og  synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 24. mars 2023 til:

Dyrø og Moen Arkitekter AS v/Espen Strandmyr Eide
Post: Drammensveien 130, 0277 Oslo

E-post

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 1/7, 1/22 med flere

Kommunens saksnummer: 22/1606

Forslagsstiller: Holmen Eiendomsinvest AS

Plankonsulent: Dyrø og Moen Arkitekter AS