Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Ord og uttrykk

Sett deg inn i ord og uttrykk

Tiltakshaver

Den som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt blir kalt tiltakshaver. Det er som regel eier av tomten. Ved søknad om tiltak uten ansvarsrett er du både søker og tiltakshaver.

Ansvarlig søker

Mange byggesak krever en ansvarlig søker. Det kan være et kvalifisert foretak, for eksempel arkitekt, byggmester eller tilsvarende. Ansvarlig søker har ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig dokumentasjon foreligger, jf. plan- og bygningslovens § 20-3 og byggesaksforskriftens (SAK) § 12-2.

BYA

Grad av utnytting, BYA, er areal av tomten som er bebygget/samlet fotavtrykk. Grad av utnytting angis i forhold til netto tomt.

BRA

Byggets bruksareal

GNR/BNR

Gårdsnummer og bruksnummer.

Hoveddel

Som tommelfingerregel definerer vi oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, vinterhager, mm for å være en del av husets hoveddel.

Tilleggsdel

Som tommelfingerregel definerer vi boder, uinnredet loft/kjeller, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser, osv..., som tilleggsdel til en bolig.

Gesims

Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten (punkt hvor yttervegg bryter igjennom tak). Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Mønehøyde

Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Beregning av gjennomsnittlig terrenghøyde

For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å beregne kotehøyden på planert terreng ved å summere kotehøydene for hvert av husets fire hjørner og dividerer summen på fire. Ved flere hjørner på huset, summeres kotehøyder for hvert hjørne og divideres på samme antall hjørner.

O.K. gulv

Overkant gulv. Betegnelse brukt i forbindelse med høydeplassering av bygninger.

Plankrav

Dersom tomten din ligger i uregulert område, krever kommunen at det skal lages en reguleringsplan. Er du usikker på om tomten din er regulert, gå inn på kommunens karttjeneste og søk via ditt gårds- og bruksnummer eller adresse, og se hvilken status din tomt har.

Dispensasjon

Dersom du ønsker å utføre et tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser, kan du søke om dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens kap. 19.

Det kan søkes i forkant av en byggesøknad, eller sendes inn sammen med en byggesøknad. Det må da skrives en grunngitt søknad.

Dispensasjoner må alltid nabovarsles. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ett-trinns søknad

Søknadsform hvor "rammene" for byggesøknaden er klarlagt. Alle ansvarlige foretak, både for prosjektering og utføring, involvert i prosjektet er avklart og gjennomføringsplan er vedlagt søknaden.

To-trinns søknad

Søknadsprosessen er todelt og omtales ofte som "ramme" (rammetillatelse) og "IG" (igangsettingstillatelse).

Søknadsprosessen starter med en rammesøknad. Her får du svar på om kommunen kan godkjenne "rammene" for prosjektet herunder høydebestemmelser, terrengtilpasning, utnyttelsesgrad, osv. Kommunen kan i en "rammetillatelse" stille vilkår som må være innfridd ved søknad om igangsetting. Foretakene som skal benyttes i forbindelse med byggetiltaket trenger ikke å være bestemt ved innsendelse av en rammesøknad. Når alle vilkår i rammetillatelsen er innfridd, og alle involverte foretak er valgt, sendes det inn en søknad om igangsetting. Bygging kan ikke starte før igangsettingstillatelse er utstedt.

Pbl.

Forkortelse for plan- og bygningsloven.

Fvl.

Forkortelse for forvaltningsloven.

SAK 10

Byggesaksforskriften

TEK 17

Byggeteknisk forskrift

Matrikkelen

Det nasjonale eiendomsregisteret

LNFR (LNF)

LNF er ett område i kommunen som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.