Ord og uttrykk i plan- og byggesaker

Kort fortalt

Her finner du forklaringer av en rekke ord, uttrykk og forkortelser som brukes i plan- og byggesaker. Listen er sortert alfabetisk.

 

Ansvarlig søker

Mange byggesak krever en ansvarlig søker. Det kan være et kvalifisert foretak, for eksempel arkitekt, byggmester eller tilsvarende. Ansvarlig søker har ansvaret overfor myndighetene for at all nødvendig dokumentasjon foreligger, jf. plan- og bygningslovens § 20-3 og byggesaksforskriftens (SAK) § 12-2.

Ansvarsrett

Ved større tiltak i forhold til plan- og bygningsloven er det krav om ansvarsrett. Både enkeltpersoner og foretak kan påta en ansvarsrett.

Avstandserklæring

Dersom du utfører tiltak nærmere nabo enn det som tillates etter pbl. § 29-4 eller SAK10 § 4-1 må du ha tillatelse fra den naboen som blir berørt. En slik tillatelse kalles en avstandserklæring. Denne skal inneholde informasjon om hvilket tiltak erklæringen gjelder for, hvor langt fra eiendomsgrensen tiltaket tillates oppført, og underskrift fra hjemmelshaverne på eiendommen som berøres og den som bebygges. Bruk gjerne dette skjemaet for avstandserklæring

Har du fått en avstandserklæring trenger du ikke å søke om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4, men kommunen har allikevel anledning til ikke å tillate plasseringen, jf. pbl. 29-4 tredje ledd.

Dersom naboen ikke vil gi sitt samtykke til slik plassering kan du i teorien søke om dispensasjon fra avstandskravet, men kommunen vil generelt ikke gi slike dispensasjoner. Husk at din nabo får begrensede muligheter til å utføre tiltak på sin egen eiendom ved å gi deg en slik erklæring, og at du ikke kan forvente at naboen skriver under på en slik erklæring.

Beregning av gjennomsnittlig terrengnivå

For bygninger på tomter med lite eller jevnt fall, vil det normalt være tilstrekkelig å beregne kotehøyden på planert terreng ved å summere kotehøydene for hvert av husets hjørner og dividerer summen på antall hjørner. 

bnr.

Forkortelse for bruksnummer.

BRA

Byggets bruksareal. Se TEK17 § 5-4.

BYA

Forkortelse for bebygd areal. Se TEK17 § 5-2 og TEK17 § 5-3. Grad av utnytting angis i forhold til netto tomt (se "Netto tomt" i listen).

DIBK

Direktoratet for byggkvalitet

Dispensasjon

Dersom du ønsker å utføre et tiltak som ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser, kan du søke om dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens kap. 19.

Det kan søkes i forkant av en byggesøknad, eller sendes inn sammen med en byggesøknad. Det må da skrives en grunngitt søknad.

Dispensasjoner må alltid nabovarsles. Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon må også være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Eksempler er kulturminner, flom- og skredfare, støy, natur Disse dataene er tilgjengelige i Askerkart.

Erklæring

En erklæring er en personlig bekreftelse på et forholds riktighet. Du kan for eksempel gi en erklæring til din nabo hvor du tillater han/henne å bygge nærmere 4 m fra felles eiendomsgrense.

Ett-trinns søknad

Søknadsform hvor "rammene" for byggesøknaden er klarlagt. Alle ansvarlige foretak, både for prosjektering og utføring, involvert i prosjektet er avklart og gjennomføringsplan er vedlagt søknaden.

Fester

En fester er en som leier en tomt av en eier, en såkalt festet tomt. Dette er sjeldent på tomter med helårsboliger, men mange hyttetomter er festet.

fnr.

Forkortelse for festenummer.

fvl.
gbnr.

En annen forkortelse for gårds- og bruksnummer, gjerne skrevet på formen gårdsnummer/bruksnummer.

Gesimshøyde

Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten (punkt hvor yttervegg bryter igjennom tak). Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Gjenboer

En gjenboer er en nabo som ikke har felles eiendomsgrense med deg, men en smal eiendom i mellom. Denne smale eiendommen kan være vei, fellesareal for gangstier, jernbanespor, eller lignende.

gnr.

Forkortelse for gårdsnummer

gnr./bnr. eller GNR/BNR

Gårdsnummer/bruksnummer

Heftelse

En heftelse er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren). Eksempler er veirett, panterett, forkjøpsrett, bruksrettigheter (servitutt) og grunnbyrde.

Gir du nabosamtykke til din nabo slik at han/hun kan bygge nærmere enn 4 m fra felles eiendomsgrense? Da er dette en heftelse på din eiendom.

Hjemmelshaver

Hjemmelshaver er den eller de personene som er tinglyst som eier av en eiendom. Dette er oppført i grunnboka.

Hoveddel

Som tommelfingerregel definerer vi oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, toalett, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, vinterhager, mm for å være en del av husets hoveddel.

jf.

Forkortelse for jamfør. Brukes for å vise til en bestemmelse i plan, lov eller forskrift.

Kontrollerende

Kontrollerende er den personen eller foretaket som foretar en kontroll av prosjektet.

LNFR (LNF)

LNF er ett område i kommunen som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Matrikkelen

Det nasjonale eiendomsregisteret

Merknad

Dersom du har kommentarer til ett nabovarsel kalles de merknader. Disse må du sende inn til ansvarlig søker innen 2 uker etter mottatt nabovarsel.

Merknader skal kommenteres av ansvarlig søker og sendes med byggesøknaden.

moh. eller m.o.h.

Forkortelse for meter over havet.

MUA

MUA betyr minste uteoppholdsareal. Dette er arealer som skal være egnet for uteopphold og lek på en eiendom. Arealer med hellingsgrad brattere enn 1:3 (høyde:lengde) medregnes ikke som MUA.

Mønehøyde

Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Måles fra gjennomsnittlig planert terreng.

Nabo

Nabo er eier av tilstøtende eiendommer. Det vil si de som har felles eiendomsgrense med deg.

Nabovarsel

Dersom din nabo skal bygge ett søknadspliktig tiltak skal du nabovarsles. Nabovarsel skal sendes inn to uker før søknad sendes inn.

Her finner du mer informasjon om nabovarsel.

Netto tomt

I begrepet netto tomt inngår ikke arealer som omfattes av offentlig veg, regulert privat vei eller regulert felles avkjørsel. Dersom en eiendom er avsatt til mer enn ett formål, er det kun det formålet som er avsatt til bebyggelse som inngår i netto tomt. Dersom du f.eks. ønsker å bygge en bolig på en eiendom hvor halvparten av tomten er avsatt til boligformål, og den andre halvparten til LNFR; er det kun det arealet som er avsatt til boligformål som skal legges til grunn når du beregner utnyttelsesgraden (se "BYA" i listen).

OK. gulv eller O.K. gulv

Overkant gulv. Betegnelse brukt i forbindelse med høydeplassering av bygninger.

pbl.
Plankrav

Dersom tomten din ligger i uregulert område, krever kommunen at det skal lages en reguleringsplan. Er du usikker på om tomten din er regulert, gå inn på kommunens karttjeneste og søk via ditt gårds- og bruksnummer eller adresse, og se hvilken status din tomt har.

Prosjekterende (PRO)

Prosjekterende (PRO) er den personen eller foretaket som skal kvalitetssikre og dokumentere at kravene i teknisk forskrift er tilfredsstilt i en byggesak. Den som er ansvarlig prosjekterende skal ha et overordnet ansvar for eventuelle andre underentreprenører med prosjekteringsansvar for spesifikke arbeider.

Påbygg

En konstruksjon/bygningsdel som bygges en eksisterende konstruksjon/bygning

SAK10
Saksbehandler

Saksbehandler, eller byggesaksbehandler, er den personen på Byggesak (kommunen) som behandler byggesaken din og som er din kontaktperson i kommunen under byggesaken.

Servitutt

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. Eksempler på servitutt kan være en tinglyst veirett. En tinglyst servitutt er en heftelse for en eiendom og blir alltid registrert på den eiendommen som får en negativ heftelse.

snr.

Forkortelse for seksjonsnummer

TEK17
Tilbygg

En bygningsdel som bygges inntil en eksisterende bygning. Et tilbygg er understøttet av et eget bæresystem som ikke påvirker bæringen til den bygningen det oppføres inntil. Må ikke forveksles med påbygg eller underbygg (også forklart i denne listen).

Tilleggsdel

Som tommelfingerregel definerer vi boder, uinnredet loft/kjeller, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom, balkonger, terrasser, osv..., som tilleggsdel til en bolig.

Tiltakshaver

Den som ønsker å sette i gang et byggeprosjekt blir kalt tiltakshaver. Det er som regel eier av tomten. Ved søknad om tiltak uten ansvarsrett er du både søker og tiltakshaver.

To-trinns søknad

Søknadsprosessen er todelt og omtales ofte som "ramme" (rammetillatelse) og "IG" (igangsettingstillatelse).

Søknadsprosessen starter med en rammesøknad. Her får du svar på om kommunen kan godkjenne "rammene" for prosjektet herunder høydebestemmelser, terrengtilpasning, utnyttelsesgrad, osv. Kommunen kan i en "rammetillatelse" stille vilkår som må være innfridd ved søknad om igangsetting. Foretakene som skal benyttes i forbindelse med byggetiltaket trenger ikke å være bestemt ved innsendelse av en rammesøknad. Når alle vilkår i rammetillatelsen er innfridd, og alle involverte foretak er valgt, sendes det inn en søknad om igangsetting. Bygging kan ikke starte før igangsettingstillatelse er utstedt.

Underbygg

En konstruksjon/bygningsdel som bygges under en eksisterende konstruksjon/bygning

Utførende (UTF)

Utførende (UTF) er den personen eller foretaket som utfører bygge- eller rivearbeidene i henhold til prosjekteringen.

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad = BYA/(netto tomt)*100 % (se "BYA og "Netto tomt" i listen). Også kalt %-BYA. Se TEK17 § 5-3.

Utomhusplan

I korte trekk er en utomhusplan en plan som viser hvordan utearealene på en eiendom skal opparbeides. Eksempler på informasjon som kan/skal fremgå av en utomhusplan er; beplantning, terrengendringer, fellesarealer, lekearealer, belysning, overvannshåndtering og parkering. Du finner mer informasjon på vår side om utomhusplan.

VA

Vann og avløp

VA-ledninger

Vann- og avløpsledninger