Endring av eiendomsgrenser

Endring av grenser mellom to naboeiendommer kan gjøres ved enten en grensejustering eller ved en arealoverføring, avhengig av størrelsen på og verdien av endringen.

Mindre endringer kan gjøres ved en grensejustering. Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker.

Arealoverføring innebærer to prosesser:

  1. Behandling av søknad om arealoverføring.
  2. Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen, må du i tillegg søke om reguleringsendring.

Søknad om arealoverføring

Naboliste, situasjonskart, bestemmelser etc. får du ved å klikke deg inn på e-Torget.

I søknaden legger du ved:

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.