Endring av arealplaner

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, går ut på dato (gjelder kun detaljplan), eller blir opphevet.

Endring av reguleringsplaner

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

Grensegangen mellom disse er et skjønnsspørsmål som vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

En mindre reguleringsendring behandles normalt samtidig med en søknad om grensejustering eller deling av grunneiendom.

Søknaden må inneholde 

  • brev med beskrivelse av og begrunnelse for ønsket endring.
  • kart i målestokk 1:1000, eventuelt 1:500 med rutenett.
  • gjenpart av nabovarsel eller kopi av brev til berørte parter.
  • eventuell vurdering av nabomerknader.

Naboliste og kart kan du få på  eller bestille via Ambita infoland.

Kartet kan også skrives ut fra kommunens kartside

Endring av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel revideres ca hvert 4. år i forbindelse med rullering av kommuneplanen.