Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd (se forvaltningsloven § 28 andre ledd). Utvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er blitt fattet enkeltvedtak av den kommunale forvaltningen, og det ikke er mulig å påklage vedtaket direkte til et statlig organ, som f.eks. fylkesmannen.

Klageutvalget foretar en fullstendig ny prøving av saken, og kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtak.

Medlemmer

Kommunestyret velger fem medlemmer med varamedlemmer til klageutvalget og utpeker leder Her finner du klageutvalgets medlemmer

Reglement og årsrapporter

Sekretariatsfunksjon

Juridisk rådgiver Ole Henrik Brevik Førland, telefon 99 70 53 48.