Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Utvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det har blitt fattet enkeltvedtak av den kommunale forvaltningen og det er ikke mulighet til å påklage vedtaket til statlig organ (f.eks. til fylkesmannen).

Klageutvalget foretar en fullstendig ny prøving av saken, og kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtak.

Kommunestyret velger fem medlemmer med varamedlemmer til klageutvalget og utpeker leder og nestleder.

Sekretariatsfunksjon

Juridisk rådgiver Ole Henrik Brevik Førland, telefon 99 70 53 48.