Klageutvalget

Kort fortalt

Klageutvalget behandler og avgjør klager i saker der den kommunale forvaltningen har fattet enkeltvedtak. 

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemd (se forvaltningsloven § 28 andre ledd). Utvalget behandler og avgjør klagesaker hvor det er blitt fattet enkeltvedtak av den kommunale forvaltningen, og det ikke er mulig å påklage vedtaket direkte til et statlig organ, som f.eks. fylkesmannen.

Klageutvalget foretar en fullstendig ny prøving av saken, og kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtaket.