Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) om Barnehageportens konkurs

Spørsmål fra Bård Kjetil Dahl (R) 

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det ha for kommunen om kommunen overtar Barnehageportens avdeling i Asker?

Vil kommunen drive den rimeligere enn det Barnehageporten har drevet den for? Uansett svar: Hvor er det kostnadsforskjellene ligger?

Svar fra ordfører Lene Conradi

Jeg videreformidler følgende svar fra kommunedirektøren:

Det vises til representanten Oddvar Iglands spørsmål om samme tema i formannskapets møte 25. oktober, med muntlige svar og dette notatet

I tillegg tilføyes:

Kommunene direktøren har ikke utredet dette spørsmålet, da eier har solgt barnehagen til en annen privat aktør og en mulig kommunal overtagelse ikke er aktuelt. Dette medfører ingen endringer for kommunen med hensyn til barnehagetilbudet, antall plasser, ansattes arbeidsforhold eller kommunens økonomi. https://www.asker.kommune.no/barnehage/vedtekter/.

Kommunen følger nasjonalt regelverk for finansiering av private barnehager. Finansiering av barnehager - regjeringen.no

Det er i dag 68 private barnehager og 30 kommunale i Asker, se oversikt. https://www.asker.kommune.no/barnehage/barnehagene/

Evt. spørsmål om prinsipper for finansiering av private barnehager er et tema som vil være relevante å kunne få en orientering om Oppvekstutvalget.