Vinterdrift av veier

Vinterdriften omfatter brøyting, strøing og salting av bil-, gang- og sykkelveier, samt ved kommunale bygg og eiendommer.

Plog på brøytebil

Kommunen har ansvaret for det kommunale veinettet med tilhørende gang- og sykkelveier, som utgjør ca 60 mil.

Kommunen har også ansvaret for gang- og sykkelveier langs fylkesveiene: Billingstadsletta, Fekjan, Langenga, Heggedalsveien, Dikemarkveien, Rustadveien, Nordre Sætrevei og Sætrebakken.

Statens vegvesen har ansvaret for Europaveiene E18 og E134 og Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveier med resterende gang- og sykkelveier.

Slik brøytes det i Asker kommune

Brøyting på kommunale veier starter når det er cirka 5 cm snø på veibanen og cirka 3 cm på gang- og sykkelvei.

Vi brøyter et utvalg av sentrale gang- og sykkelveier fra 1 cm snødybde.

Veiene skal være brøytet i løpet av seks timer. Ved store snøfall, er alle tilgengelige mannskaper ute, men det kan ta tid før alle veiene er brøytet fordi mannskapene ikke kan brøyte alt samtidig.

Ved vedvarende snøfall brøytes veiene i flere omganger. Rydding av frisikt i kryss gjøres fortløpende etter dette.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må regne med å få brøytet snø inn i innkjørsler. Vi ber om forståelse for at du som innbygger selv må rydde egen innkjørsel.

Snø inn på privat eiendom

Husk at det ikke er lov å flytte snø over til naboer eller ut i offentlig vei. Alle husstander må sørge for å lagre snø på egen grunn - snø fra egen eiendom må ikke flyttes ut i vei eller på fortau.

Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen, det vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner.

Strøing

Strøing utføres hovedsakelig som punktstrøing; det vil si at det strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende.

I tillegg strør Asker kommune veier som trafikkeres av buss.

Salting

For å spare naturmiljøet langs de kommunale veiene, benytter vi fastsand (sand blandet med varmt vann) fremfor salt. Salting vil kun skje unntaksvis. 

På Hurumlandet saltes det fortsatt i noen områder.

Vil du si fra om manglende brøyting eller strøing? 

Asker kommune har alle tilgjengelig mannskaper ute når det kommer store snømengder.

Noen innbyggere vil likevel oppleve at det tar tid før brøytemannskapene brøyter der dere bor. Det er fordi brøyting tar tid.

Vi gjør vårt beste for å rydde bilveier og gang-og sykkelveier for snø, men ved stort snøfall vil vi ikke være i stand til å rydde unna all snø så raskt som alle ønsker. 

Ønsker du å gi oss beskjed om det du mener er feil eller mangler på brøyterutinene, kan du:    

  • Send elektronisk beskjed/ observasjon via Meldingstjenesten.
  • Ta kontakt med Innbyggertorgene i kommunens åpningstider.
  • Ved akutte hendelser må nødetatene kontaktes.

Henvendelser om E18 og fylkesveier rettes til Statens vegvesen eller vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Lovlighetsvurdering

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for.

Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Lovlighetsvurderingen av vår rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989.

I tillegg viser vi til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Skade på privat eiendom

Dersom du mener vårt vintervedlikehold har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes skriftlig til vårt postmottak på , slik at vi kan vurdere om vilkårene for erstatning er oppfylt.

Henvendelsen må inneholde: fullt navn, adresse, tidspunkt for hendelsen, sted og forklaring på hva som har skjedd. Helst dokumentert med bilde.

Eksempler som ikke vil gjelde som skade på privat eiendom

  • Snø som kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser § 2.
  • I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.
  • Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.
  • Tiltak oppført langs offentlig vei må tåle belastningen normal vinterdrift (eksempel: vegetasjon, gjerder, støttemurer, belegningsstein).
  • Tiltak som er oppført ulovlig av private, på veigrunn eller grøfteareal (for eksempel: vegetasjon, gjerder, støttemurer, belegningsstein).