Vinterdrift foregår i perioden 15. oktober til 15. april. Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing. Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret.

Hvem har ansvar for hvilke veier?

Kommunen har ansvaret for det kommunale veinettet med tilhørende gang-/sykkelveier og gang-/sykkelveier langs fylkesveier.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Gang-/sykkelveier langs Røykenveien og Slemmestadveien er fortsatt Statens vegvesen sitt ansvar.

Henvendelser/tilbakemeldinger

Du kan sende tilbakemeldinger på drift av kommunale veier via vårt meldingssystem. Her kan du også se meldinger fra andre.

Dersom du ikke har tilgang til pc eller smarttelefon, kan du kontakte Servicetorget

Ved akutte hendelser på kveldstid, kan man ringe vakttelefon 66 90 94 08

Henvendelser om E18 og fylkesveier rettes til Statens vegvesen, vegtrafikksentralen telefon 175 eller til driftsentreprenør Mesta telefon 478 08 000.

Brøyting

Brøyting på kommunale veier starter når det er 5 cm snø på veibanen, 3 cm på gang- og sykkelvei. Veiene skal være brøytet i løpet av 6 timer. Ved store snøfall kan det ta noe lengre tid før alle veiene er brøytet.

Vi brøyter et utvalg av gang- og sykkelveier, som leder til lokale knutepunkter eller som er en del av aksen Asker-Bærum (- Oslo), hver 3 time og fra 1 cm snødybde.

Når veiene er grovbrøytet (gjennombrøytet) starter utbrøyting til full veibredde. Rydding av frisikt i kryss gjøres fortløpende etter dette og innen tre dager etter snøfall.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Du må derfor selv rydde egen innkjørsel.

Snø inn på privat eiendom

Husk at det ikke er lov å flytte snø over til naboer eller ut i offentlig vei. Alle husstander må sørge for å lagre snø på egen grunn - snø fra egen eiendom må ikke flyttes ut i vei eller på fortau.

Prioriterer fremkommelighet

Hvis vi har brøytet snø inn på din eiendom, ber vi om at den ikke flyttes ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen.

Vi har forståelse for de ulemper og ekstraarbeid de enkelte grunneierne blir påført som følge av snøbrøytingen langs offentlige veier, og forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier.

Vi må imidlertid prioritere trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter og bilister.

Lovlighetsvurdering

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses blant annet som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn.

Lovlighetsvurderingen av vår rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Skade på privat eiendom

Dersom du mener vårt vintervedlikehold har forårsaket skade på privat eiendom, skal dette meldes skriftlig til vårt postmottak på Asker.kommune@asker.kommune.no , slik at vi kan vurdere om vilkårene for erstatning er oppfylt. Henvendelsen må inneholde: fullt navn, adresse, tidspunkt for hendelsen, sted og forklaring på hva som har skjedd. Helst dokumentert med bilde.

Eksempler som ikke vil gjelde som skade på privat eiendom

  • Snø som kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser § 2.
  • I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.
  • Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.
  • Tiltak som er oppført ulovlig av private, på veigrunn eller grøfteareal (for eksempel: vegetasjon, gjerder, støttemurer, belegningsstein).

Strøing

Strøing utføres hovedsakelig som punktstrøing; det vil si at det strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende.

I tillegg strør Asker kommune veier som trafikkeres av buss.

Salting

For å spare naturmiljøet langs veiene, benytter kommunen fastsand (sand blandet med varmt vann) fremfor salt. Det vil kun være unntak i spesielle værsituasjoner.

Statens vegvesen salter E18 og fylkesveinettet.