Vinterdrift foregår i perioden 15. oktober til 15. april. Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing. Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret.

Hvem har ansvar for hvilke veier?

Kommunen har ansvaret for det kommunale veinettet med tilhørende gang-/sykkelveier og gang-/sykkelveier langs fylkesveier.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Gang-/sykkelveier langs Røykenveien og Slemmestadveien er fortsatt Statens vegvesen sitt ansvar.

Henvendelser/tilbakemeldinger

Du kan sende tilbakemeldinger på drift av kommunale veier via vårt meldingssystem. Her kan du også se meldinger fra andre.

Dersom du ikke har tilgang til pc eller smarttelefon, kan du kontakte Servicetorget på telefon 66 90 90 90 på dagtid (til kl 15.30 mandag-fredag/torsdag til kl 17.00).

Ved akutte hendelser på kveldstid, kan man ringe vakttelefon 66 90 94 08

Henvendelser om E18 og fylkesveier rettes til Statens vegvesen, vegtrafikksentralen telefon 175 eller til driftsentreprenør Mesta telefon 478 08 000.

Brøyting

Brøyting på kommunale veier starter når det er 5 cm snø på veibanen, 3 cm på gang- og sykkelvei. Veiene skal være brøytet i løpet av 6 timer. Ved store snøfall kan det ta noe lengre tid før alle veiene er brøytet.

Vi brøyter et utvalg av gang- og sykkelveier, som leder til lokale knutepunkter eller som er en del av aksen Asker-Bærum (- Oslo), hver 3 time og fra 1 cm snødybde.

Når veiene er grovbrøytet (gjennombrøytet) starter utbrøyting til full veibredde. Rydding av frisikt i kryss gjøres fortløpende etter dette og innen tre dager etter snøfall.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Du må derfor selv rydde egen innkjørsel.

Strøing

Strøing utføres hovedsakelig som punktstrøing; det vil si at det strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende.

I tillegg strør Asker kommune veier som trafikkeres av buss.

Salting

For å spare naturmiljøet langs veiene, benytter kommunen fastsand (sand blandet med varmt vann) fremfor salt. Det vil kun være unntak i spesielle værsituasjoner.

Statens vegvesen salter E18 og fylkesveinettet.