Vinterdrift foregår i perioden 15. oktober til 15. april. Vinterdriften omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing. Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret.

Ansvar

Kommunen har ansvaret for det kommunale veinettet med tilhørende gang-/sykkelveier og gang-/sykkelveier langs fylkesveier.

Statens vegvesen har ansvaret for E-18 og fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Gang-/sykkelveier langs Røykenveien og Slemmestadveien er fortsatt Statens vegvesen sitt ansvar.

Henvendelser/tilbakemeldinger 

Tilbakemeldinger på drift av kommunale veier kan rettes til Servicetorget på telefon 66 90 90 90 på dagtid (til kl 15.30 mandag-fredag/torsdag til kl 17.00) eller til vakttelefon 66 90 94 08 på kveldstid. 

Henvendelser om E18 og fylkesveier rettes til Statens vegvesen, region Øst telefon 815 22 000 på dagtid og utenom arbeidstid på vakttelefonen 40 80 80 00.

Publikum kan også benytte telefon 175 til Veitrafikksentralen.

Brøyting

Brøyting på kommunale veier starter når det er 5 cm snø på veibanen. Veiene skal være brøytet i løpet av ca 6 - 7 timer. Ved store snøfall kan det ta noe lengre tid før alle veiene er brøytet.

Når veiene er grovbrøytet (gjennombrøytet) starter utbrøyting til full veibredde. Rydding av frisikt i kryss gjøres fortløpende etter dette og innen tre dager etter snøfall.

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må påregne å få brøytet snø inn i innkjørsler og eiendommer som ligger inntil veien. Du må derfor selv rydde egen innkjørsel.

Strøing

Strøing utføres hovedsakelig som punktstrøing; det vil si at det strøs i bakker, svinger og inn mot kryss. Under vanskelige kjøreforhold strøs hele strekninger sammenhengende.

Salting

Asker kommune salter bare kollektivveinettet (veier som trafikkeres av buss). Statens vegvesen salter E18 og fylkesveinettet.