Tett og godt samarbeid mellom politi og kommunen for å forebygge ungdomskriminalitet

30. april hadde Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), barnevernet og politiet en presentasjon for formannskapet om ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebyggende arbeid.

- Det er viktig å få oppdatert kunnskap om hvordan tjenestene jobber med disse utfordringene som vi tar på største alvor. Asker skal være trygt for alle. Derfor er jeg glad for at politiet styrker innsatsen og tilstedeværelsen i Asker sentrum slik at vi sammen kan jobbe forebyggende og trygghetsskapende, sier ordfører Lene Conradi. 

Hun setter stor pris på at politiet og kommunen samarbeider tett i det forebyggende arbeidet. 

- Ungdomskriminalitet er et mye omtalt tema, og vi forstår at folk er bekymret. Heldigvis ser vi at Asker er én av få kommuner som ikke har en negativ utvikling i antall saker, samtidig som alvorlighetsgraden til enkeltindivider blir mer alvorlig, sa koordinator for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), Espen Greftegreff Halvorsen.  

På formannskapsmøtet uttrykte politiet mest bekymring for de yngste og for utryggskapende kriminalitet (ran, vold og trusler i det offentlige rom), og Asker er pekt ut som et prioritert område i Enhet Vest, samtidig som Trygghetsundersøkelsen til politiet viser også at de fleste føler seg trygge i Asker og Asker sentrum.  

Tett kontakt mellom kommune og politi 

- Det er tett og løpende kontakt mellom kommune og politi, som begge følger situasjonen tett. Både politiet og barnevernet følger opp, og vurderer og iverksetter tiltak rettet mot involverte personer, forteller Greftegreff Halvorsen.     

Bilde fra formannskapet
FOTO: Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT), barnevernet og politiet i formannskapet 30. april.

Kommunen har kontakt med politiet på flere måler: det forebyggende ungdomsarbeidet, SLT-arbeidet og barnevernets tjenester. Det gjelder både i det systematiske arbeidet som gjøres over tid, og i forbindelse med enkelthendelser. Skolen er den viktigste rus- og kriminalitetsforebyggende arenaen.  

SLT-koordinator gav flere eksempler på hvordan kommunen jobber med rus- og kriminalitetsforebygging:  

  • Alle elever i 8. trinn har samtale med helsesykepleier.   
  • Foredrag fra politi til alle elever i 9. trinn
  • Tilpasset undervisningsopplegg på skolene.
  • Utsett – et forebyggende foreldreprogram 
  • Familieveileder i forebyggende ungdomsteam (FUT)
  • Alle skoler har kontaktperson i politiet.
  • Alle skoler har kontaktperson i forebyggende ungdomsteam (FUT).  

- Foreldrekontakt er veldig viktig i arbeidet mot barn og unge. forebyggende ungdomsteam (FUT) jobber tett mot skolen, familien og det utsatte barnet. I temaplan “Å høre til” kom det frem at dette er helt avgjørende for å lykkes. Vi ser at foreldre tar kontakt tidligere enn før, helt ned i sen barneskole og tidlig ungdomsskole, sa han. 

De fleste har det godt  

Barnevernsleder, Carl-Magnus Hammarström fortalte at de fleste unge har det godt i Asker.  

- Kun 2,1 prosent av barn i Asker er i barnevernets system, og samhandlingen mellom private, frivillig og kommunen i Asker er svært god. Det er kun en håndfull ungdom som har alvorlige atferdsvansker og som går inn og ut av systemet. Det som er viktig er å kartlegge barn tidlig som er i risikosonen, sirkle inn og skape “laget” rundt barnet, både tiltak i skolen og i barnevernet. Vi må jobbe mer helhetlig og på tvers for å ivareta de mest sårbare, sa Hammarström. 

Kommunen skal vedta en forebyggende plan mot omsorgssvikt og atferdsvansker, som for å fremme en trygg og god oppvekst og god helse for kommunens innbyggere, gjennom blant annet et mer samordnet tjenestetilbud.  

Ungt utenforskap er et prioritert satsningsområde for Asker kommune. 

Er du urolig for et barn, en ungdom eller en familie? 

Her kan du finner mer informasjon og finne steder du kan få hjelp.