Om kulturskolen, tilbud og priser

Det ligger noe magisk, noe forunderlig og uforklarlig i kunsten og dens vesen. Det vet alle som har erfart hva kunst- og kulturopplevelser kan gjøre med oss, enten det er som tilhører i et publikum, eller ved å utøve og spille selv. I kulturskolen er det dette vi arbeider med. Og hva er mer fantastisk enn det?

Dette er kulturskolen

Kulturskolene er et lovpålagt skoleslag som er hjemlet i Opplæringsloven. Kulturskolene har også en Nasjonal rammeplan kalt Mangfold og fordypning (2016).

Asker kulturskole har en rekke opplæringstilbud innen teater, visuell kunst, dans og musikk, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning.

Hver uke får rundt 2200 elever sin undervisning i kulturskolen, enten individuelt, eller i grupper, og en uke i kulturskolen er fylt av utallige magiske øyeblikk. Noen ganger oppstår disse i undervisningsrommet, andre ganger i teatersalen, konsertsalen, dansesalen, galleriet eller hjemme når elevene øver.

De viktigste forutsetningene for at dette skjer ligger i de trygge rammene kulturskolens lærere legger for opplæringen, den gode relasjonen mellom elev og lærer og ikke minst den solide fagkompetansen våre lærere innehar, både som utøvende kunstnere og pedagoger.

Vi i Asker kulturskole kan love mestring, glede og magiske øyeblikk. Velkommen inn i kunsten!

Undervisningssteder

Kulturskolen har egne sentrale lokaler for mye av sin undervisning i Asker, Slemmestad og Tofte, og kulturskolen har sitt hovedsted ved Østre Asker gård i Asker sentrum. I tillegg undervises det bl.a. ved mange av kommunens skoler. Til sammen har kulturskolen tilbud ved 25 ulike undervisningssteder.

Se beskrivelsene av de ulike opplæringstilbudene innen teater, visuell kunst, dans og musikk for hvilke fag som tilbys hvor.

Kulturskolens undervisningssteder
 • Arnestad skole
 • Erteløkka dansesenter
 • Asker kulturhus
 • Blakstad skole
 • Bondi skole
 • Borgen innbyggertorg
 • Borgen u-skole
 • Folkestad skole
 • Gamleskolen Spikkestad
 • Hagaløkka skole
 • Heggedal skole
 • Holmen innbyggertorg
 • Hvalstad skole
 • Kulturskolen ved Slemmestad innbyggertorg
 • Landøya u-skole
 • Malerhjemmet Sætre
 • Midtbygda skole
 • Risenga u-skole 
 • S3 Ungdommens kulturhus Tofte
 • Spikkestad u-skole
 • Sydskogen skole
 • Teglen
 • Steinerskolen i Asker
 • Sætre innbyggertorg
 • Sætre skole
 • Sætrehallen
 • Tofte skole
 • Østre Asker gård

Søke elevplass

Les mer om hvordan du går fram for å søke elevplass i Asker kulturskole.

Friplass i kulturskolen

Familier med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Kulturskolen kan tildele inntil 100 friplasser per år.

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 593 100 kroner i året kan søke om friplass i kulturskolen.

Les mer og søk om friplass her.

Re-registrering og innlogging for registrerte elever

Hver elev har sin egen elevprofil med oversikt over hvilke aktiviteter eleven deltar på, undervisningstid, sted, kontaktinformasjon til lærer og eventuelle arrangementer som er planlagt.

Foreldre kan også logge seg inn med ID-porten. Da vil de få oversikt over egne barn som er registrert som elever i kulturskolen. Logg deg inn på din elev/foreldreprofil.

Alle aktive elever i kulturskolen og elever på venteliste må bekrefte (re-registrere) sine opplysninger i SpeedAdmin årlig. Kulturskolen er avhengig av å ha riktig kontaktinformasjon slik at vi kan nå elever og foresatte. Gjennom re-registreringen bekrefter elevens foresatte også at man er kjent med og godtar kulturskolens elevreglement. Kulturskolen sender ut informasjon til alle om tidspunkt for dette.  Endre kontaktopplysninger.

Permisjon

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad til avdelingsleder. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Utmelding

Elevene melder seg inn for et fullt skoleår. Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Utmelding gjøres via utmeldingsskjema på kulturskolens elevportal, SpeedAdmin (krever innlogging med elektronisk ID).

Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve elevavgift for påfølgende semester. Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen.

UNNTAK: Opplæringstilbudene dans, kor, musikklek, teaterlek og teater BITS er kun bindende for ett semester. Disse tilbudene har utmeldingsfrist 1. desember og 1. mai.

Avlyst undervisning

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil to ganger i semesteret ved lærers sykdom. Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer vil enten disse bli erstattet, eller deler av semesteravgiften bli refundert.

Ferier og fridager

Kulturskolen følger med noen unntak skoleruta. Våren 2024 er første undervisningsdag fredag 5. januar. Dansetilbudene på Erteløkka og Tofte starter etter jul opp igjen 15. januar.  

Øvrige fridager og ferier våren 2024 i kulturskolen er:

 • Mandag 19. februar–søndag 25. februar - Vinterferie
 • Mandag 25. mars–tirsdag 2. april - Påskeferie
 • Onsdag 1. mai - Fridag
 • Torsdag 9. mai - Kr. himmelfart
 • Fredag 10. mai - Fridag
 • Fredag 17. mai - Grunnlovsdagen
 • Mandag 20. mai - 2. pinsedag 

Før sommerferien 2024 er siste undervisningsdag mandag 17. juni. 

Forventninger og reglement

For hele kulturskolens reglement, se her: 
Reglement Asker kulturskole_17.04.2023.pdf

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få et meningsfullt og stimulerende opplæringstilbud og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Hvem kan søke plass

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker kommune. Barn og unge i alderen 0 - 19 år kan være elever ved kulturskolen.

Vi har også noen tilbud for voksne elever. Dette er seniorteater og enkelte av tilbudene på dans.

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, visninger, forestillinger og utstillinger.
 • elever og foresatte for en plan for undervisningen.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt og i rett tid til undervisningen.
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før.

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før. 

Betalingsvilkår

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist. Manglende betaling kan føre til at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir normalt tilsendt i september og februar.

Priser

Kulturskolens priser bestemmes av kommunestyret, og justeres årlig med virkning fra 1. januar hvert år. Elevavgift og instrumentleie faktureres to ganger per år, i september og februar.

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon for et fag pr. søsken. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Familier med lav inntekt kan søke om friplass i Asker kulturskole. Les mer om dette nedenfor.

Priser Asker kulturskole 2024 (helårspriser)

Visuell kunst, teater og musikk

Vanlig elevplass

6 020

Vanlig elevplass for korpsmusikanter*

4 564

Introgrupper
(piano-, gitar-, klarinettgrupper etc.)

4 570

Breddegrupper og ensembler
(musikk- og teaterlek, band, samspill, kor etc.)

3 310

Instrumentleie

1 200

Teater BITS (for skolene i Borgensonen)

0

Dirigentressurs pr. skolekorps/orkester: 20 % dirigentressurs gratis*

0

Dirigent korps/orkester per årstime (faktureres halvårlig per årstime)*

32 620

Dans

Dans 45 minutter

5 364

Dans 60 minutter

5 760

Dans 75/90 minutter

6 364

Dans lørdag 45 minutter (kortere semester)

3 870

Dans lørdag 60 minutter (kortere semester)

4 110

Dans lørdag 75/90 minutter (kortere semester)

4 590

Dans Tofte og Folkestad

4 090

Makspris per elev dans

13 184

Privattime à 60 minutter

800

Privattime à 30 minutter

400

Flerfagsrabatter for dans

 • Familierabatt: 25 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)
 • Elev som deltar på 2 klasser pr uke: 20 % rabatt
 • Elev som deltar på 3 klasser pr uke: 30 % rabatt
 • Elev som deltar på 4 klasser pr uke: 40 % rabatt
 • Elev som deltar på 5 klasser pr uke: 50 % rabatt

Felles for alle fag

 • En friplass per barn i familier med samlet inntekt under 5G (G: Grunnbeløp - se Nav for gjeldende beløp)
 • Søskenmoderasjon og familierabatt (gjelder for ett undervisningstilbud fra barn/familiemedlem nummer to)

Kurs kortere enn et semester koster mellom 1 000 og 2 500 kroner

*= Kulturskolen har gjort en del forenklinger i prisstruktur da det tidligere var mange like priser fordelt på ulike fag og tilbud. Disse er nå samlet i tre felles prisnivåer med noen få unntak, som blant annet redusert pris for korpselever og gratistilbud BITS.

Søskenmoderasjon

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Personvern

For å søke elevplass og for å være elev i kulturskolen må kulturskolen samle inn personopplysninger. Dette så kulturskolen kan kommunisere med elever og foresatte samt sende faktura for elevavgiften. Personopplysningene i søknadsskjemaet innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gis oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Asker kommunes personvernerklæring.

Varsling av kritikkverdige forhold

Det skal være trygt å si fra dersom man opplever kritikkverdige forhold og/eller brudd på etiske retningslinjer. Asker kulturskole ønsker at man i første omgang tar kontakt med skolens ledelse ved avdelingsledere eller rektor.

Asker kulturskole er forpliktet av Asker kommunes etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer for Asker kommune | Asker kommune

Asker kommune har en varslingsordning: Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd | Asker kommune

Kontakt Asker kulturskole

Frøydis Rui-Rahman

Rektor og virksomhetsleder

Eli Engstad Risa

Avdelingsleder musikk

Tor Åge Schunemann

Avdelingsleder musikk

Suzanne Bjørneboe

Avdelingsleder teater, dans og visuell kunst

Sentralbord: 66 76 81 00

E-post: 

Besøksadresse: Askerveien 19, 1384 Asker