Om kulturskolen

Det ligger noe magisk, noe forunderlig og uforklarlig i kunsten og dens vesen. Det vet alle som har erfart hva kunst- og kulturopplevelser kan gjøre med oss, enten det er som tilhører i et publikum, eller ved å utøve og spille selv. I kulturskolen er det dette vi arbeider med. Og hva er mer fantastisk enn det?

Dette er kulturskolen

Kulturskolene er et lovpålagt skoleslag som er hjemlet i Opplæringsloven. Kulturskolene har også en Nasjonal rammeplan kalt Mangfold og fordypning (2016).

Asker kulturskole har en rekke opplæringstilbud innen teater, visuell kunst, dans og musikk, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning.

Hver uke får rundt 2200 elever sin undervisning i kulturskolen, enten individuelt, eller i grupper, og en uke i kulturskolen er fylt av utallige magiske øyeblikk. Noen ganger oppstår disse i undervisningsrommet, andre ganger i teatersalen, konsertsalen, dansesalen, galleriet eller hjemme når elevene øver.

De viktigste forutsetningene for at dette skjer ligger i de trygge rammene kulturskolens lærere legger for opplæringen, den gode relasjonen mellom elev og lærer og ikke minst den solide fagkompetansen våre lærere innehar, både som utøvende kunstnere og pedagoger.

Vi i Asker kulturskole kan love mestring, glede og magiske øyeblikk. Velkommen inn i kunsten!

Undervisningssteder

Kulturskolen har egne sentrale lokaler for mye av sin undervisning i Asker, Slemmestad og Tofte, og kulturskolen har sitt hovedsted ved Østre Asker gård i Asker sentrum. I tillegg undervises det bl.a. ved mange av kommunens skoler. Til sammen har kulturskolen tilbud ved 25 ulike undervisningssteder.

Se beskrivelsene av de ulike opplæringstilbudene innen teater, visuell kunst, dans og musikk for hvilke fag som tilbys hvor.

Kulturskolens undervisningssteder
 • Arnestad skole
 • Erteløkka dansesenter
 • Asker kulturhus
 • Blakstad skole
 • Bondi skole
 • Borgen innbyggertorg
 • Borgen u-skole
 • Folkestad skole
 • Gamleskolen Spikkestad
 • Hagaløkka skole
 • Heggedal skole
 • Holmen innbyggertorg
 • Hvalstad skole
 • Kulturskolen ved Slemmestad innbyggertorg
 • Landøya u-skole
 • Malerhjemmet Sætre
 • Midtbygda skole
 • Risenga u-skole 
 • S3 Ungdommens kulturhus Tofte
 • Spikkestad u-skole
 • Sydskogen skole
 • Teglen
 • Steinerskolen i Asker
 • Sætre innbyggertorg
 • Sætre skole
 • Sætrehallen
 • Tofte skole
 • Østre Asker gård

Søke elevplass

Les mer om hvordan du går fram for å søke elevplass i Asker kulturskole.

Re-registrering og innlogging for registrerte elever

Hver elev har sin egen elevprofil med oversikt over hvilke aktiviteter eleven deltar på, undervisningstid, sted, kontaktinformasjon til lærer og eventuelle arrangementer som er planlagt.

Foreldre kan også logge seg inn med ID-porten og få oversikt over alle barna som er elever i kulturskolen. Logg deg inn på din elev/foreldreprofil.

Alle aktive elever i kulturskolen og elever på venteliste må bekrefte (re-registrere) sine opplysninger i SpeedAdmin årlig. Kulturskolen er avhengig av å ha riktig kontaktinformasjon slik at vi kan nå elever og foresatte. Gjennom re-registreringen bekrefter elevens foresatte også at man er kjent med og godtar kulturskolens elevreglement. Kulturskolen sender ut informasjon til alle om tidspunkt for dette.  Endre kontaktopplysninger.

Permisjon

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad til avdelingsleder. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Utmelding

Elevene melder seg inn for et fullt skoleår. Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai. Ved for sen eller manglende utmelding vil skolen kreve elevavgift for påfølgende semester. Ved utmelding sier du fra deg retten til å benytte plassen.

Utmeldingsskjema Asker kulturskole.

Unntak: Opplæringstilbudene dans, kor, musikklek, teaterlek og teater BITS er kun bindende for ett semester. Disse tilbudene har utmeldingsfrist 1. desember og 1. mai.

Avlyst undervisning

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil to ganger i semesteret ved lærers sykdom. Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer vil enten disse bli erstattet, eller deler av semesteravgiften bli refundert.

Ferier og fridager

Kulturskolen følger med noen unntak skoleruta. Høsten 2022 er første undervisningsdag 22. august.

Øvrige fridager og ferier høsten 2022 i kulturskolen er:

 • Mandag 3. - søndag 9. oktober - Høstferie
 • 20. desember - 8. januar 2023 - Juleferie 

Før juleferien 2022 er siste undervisningsdag for elever i musikk, teater og visuell kunst tirsdag 20. desember.

Dans på Erteløkka har siste undervisningsdag før jul 9. desember og starter opp igjen 16. januar.

Forventninger og reglement

For hele kulturskolens reglement, se her: 
Reglement Asker kulturskole_17.01.2022.pdf

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få et meningsfullt og stimulerende opplæringstilbud og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Hvem kan søke plass

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker kommune. Barn og unge i alderen 0 - 19 år kan være elever ved kulturskolen.

Vi har også noen tilbud for voksne elever. Dette er seniorteater og enkelte av tilbudene på dans.

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, visninger, forestillinger og utstillinger.
 • elever og foresatte for en plan for undervisningen.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt og i rett tid til undervisningen.
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før.

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før. 

Betalingsvilkår

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist. Manglende betaling kan føre til at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir normalt tilsendt i september og februar.

Priser

Kulturskolens priser bestemmes av kommunestyret, og justeres årlig med virkning fra 1. januar hvert år. Elevavgift og instrumentleie faktureres to ganger per år, i september og februar.

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Familier med lav inntekt kan søke om friplass i Asker kulturskole. Les mer om dette nedenfor.

Priser Asker kulturskole 2022
Fag Semester År
Musikk    
Instrumental- og sangundervisning 2 780 5 560
Instrumentalundervisning for korpselever fra 1.8.2022 2170 4 340
Musikkproduksjon 2 780 5 560
Pianogruppe 2 110 4 220
Samspillgruppe, kor og storband 1 530 3 060
Musikklek 1 530 3 060
Instrumentleie 580 1 160
Dirigent korps/orkester til 31.07.22   20 580
Dirigent skolekorps/orkester pr. årstime (faktureres halvårlig per årstime) Pris fra 1.8.2022 
  30.150
Dirigentressurs pr. skolekorps/orkester fra 1.8.2022:
20 % dirigentressurs gratis
   
Visuelle fag    
Visuell kunst 2 780 5 560
Animasjon 2 780 5 560
Keramikk 2 780 5 560
Teater    
Barne- og ungdomsteater  2 780 5 560
Teater utvidet tid 2 780 5 560
Teater introgruppe 2 110 4 220
Teaterlek 1 530 3 060
Seniorteater 750 1 500
Teater BITS Gratis Gratis
Dans    
Dans 45 minutter 2 480 4 960
Dans 60 minutter 2 660 5 320
Dans 75/90 minutter 2 940 5 880
Dans lørdag 45 minutter* 1 790 3 580
Dans lørdag 60 minutter* 1 900 3 800
Dans lørdag 75/90 minutter* 2 120 4 240
Makspris per elev dans 6 095 12 190
Privattime à 60 minutter  -   740
Privattime à 30 minutter  -    370
Dans Tofte og Folkestad 1 890  3 780

* Dans lørdag har kortere semester.

For Dans gjelder egne rabatter.

Redusert elevavgift - priser

 • Søskenmoderasjon: 25 %
 • Én friplass for per barn for familier med samlet bruttoinntekt under 5 G 

Kurs kortere enn ett semester

 • Kroner 1 000-2 500.

Søskenmoderasjon

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Friplass i kulturskolen

Familier med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Kulturskolen kan tildele inntil 100 friplasser per år.

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 531 995 kroner i året kan søke om friplass i kulturskolen.

Friplass gjelder for ett undervisningstilbud per barn.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år.

Slik søker du: 
Selv om du har flere barn i kulturskolen skal du bare sende én søknad. Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Søknadsfristen er 15. september.

Får du tildelt elevplass etter dette, så må du søke om friplass så snart som mulig.

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed om dette. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Denne dokumentasjonen må du sende inn: 
Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker må dere sende inn dette:

 • Kopi av siste skattemelding.
 • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
 • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søk om friplass på kulturskolen 

Har du spørsmål til redusert elevavgift kan du ta kontakt på telefon 66 76 81 00.

Personvern

For å søke elevplass og for å være elev i kulturskolen må kulturskolen samle inn personopplysninger. Dette så kulturskolen kan kommunisere med elever og foresatte samt sende faktura for elevavgiften. Personopplysningene i søknadsskjemaet innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gis oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Asker kommunes personvernerklæring.

Varsling av kritikkverdige forhold

Det skal være trygt å si fra dersom man opplever kritikkverdige forhold og/eller brudd på etiske retningslinjer. Asker kulturskole ønsker at man i første omgang tar kontakt med skolens ledelse ved avdelingsledere eller rektor.

Asker kulturskole er forpliktet av Asker kommunes etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer for Asker kommune | Asker kommune

Asker kommune har en varslingsordning: Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd | Asker kommune

Kontakt Asker kulturskole

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Rektor og virksomhetsleder
Tlf: 66 76 81 04
Mob: 414 34 101

Eli Engstad Risa

Avdelingsleder musikk
Tlf: 66 76 81 15

Suzanne Bjørneboe

Avdelingsleder teater, dans og visuell kunst
Tlf: 66 76 81 18

Tor Åge Schunemann

Avdelingsleder musikk
Tlf: 66 76 81 15

Sentralbord: 66 76 81 00

E-post: 

Besøksadresse: Askerveien 19, 1384 Asker