Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Om kulturskolen

Det ligger noe magisk, noe forunderlig og uforklarlig i kunsten og dens vesen. Det vet alle som har erfart hva kunst- og kulturopplevelser kan gjøre med oss, enten det er som tilhører i et publikum, eller ved å utøve og spille selv. I kulturskolen er det dette vi arbeider med. Og hva er mer fantastisk enn det?

Dette er kulturskolen

Kulturskolene er et lovpålagt skoleslag som er hjemlet i Opplæringsloven. Kulturskolene har også en Nasjonal rammeplan kalt Mangfold og fordypning (2016).

Asker kulturskole har en rekke opplæringstilbud innen teater, visuell kunst, dans og musikk, hovedsakelig for barn og unge fra 0-19 år. Kulturskolen har også tilrettelagt undervisning.

Hver uke får rundt 2000 elever sin undervisning i kulturskolen, enten individuelt, eller i grupper, og en uke i kulturskolen er fylt av utallige magiske øyeblikk. Noen ganger oppstår disse i undervisningsrommet, andre ganger i teatersalen, konsertsalen, dansesalen, galleriet eller hjemme når elevene øver.

De viktigste forutsetningene for at dette skjer ligger i de trygge rammene kulturskolens lærere legger for opplæringen, den gode relasjonen mellom elev og lærer og ikke minst den solide fagkompetansen våre lærere innehar, både som utøvende kunstnere og pedagoger.

Vi i Asker kulturskole kan love mestring, glede og magiske øyeblikk. Velkommen inn i kunsten!

Undervisningssteder

Kulturskolen har egne sentrale lokaler for mye av sin undervisning i Asker, Slemmestad og Tofte, og kulturskolen har sitt hovedsted ved Østre Asker gård i Asker sentrum. I tillegg undervises det bl.a. ved mange av kommunens skoler. Til sammen har kulturskolen tilbud ved 30 ulike undervisningssteder.

Se beskrivelsene av de ulike opplæringstilbudene innen teater, visuell kunst, dans og musikk for hvilke fag som tilbys hvor.

Kulturskolens undervisningssteder
 • Arnestad skole
 • Asker dans- og ballettskole
 • Asker kulturhus
 • Blakstad skole
 • Bondi skole
 • Borgen innbyggertorg
 • Borgen u-skole
 • Folkestad skole
 • Gamleskolen Spikkestad
 • Hagaløkka skole
 • Heggedal skole
 • Holmen seniorsenter
 • Hvalstad skole
 • Jansløkka skole
 • Kulturskolen i Slemmestad
 • Landøya u-skole
 • Malerhjemmet Sætre
 • Midtbygda skole
 • Risenga u-skole (fra høst 2020)
 • S3 Ungdommens kulturhus Tofte
 • Solvang skole
 • Spikkestad skole
 • Teglen
 • Steinerskolen i Asker
 • Sætre skole
 • Sætrehallen
 • Tofte skole
 • Venskaben
 • Østre Asker gård

Søke elevplass

Les mer om hvordan du går fram for å søke elevplass i Asker kulturskole.

Innlogging for registrerte elever

Hver elev har sin egen elevprofil med oversikt over hvilke aktiviteter eleven deltar på, undervisningstid, sted, kontaktinformasjon til lærer og eventuelle arrangementer som er planlagt.

Foreldre kan også logge seg inn med ID-porten og få oversikt over alle barna som er elever i kulturskolen. Logg deg inn på din elev/foreldreprofil.

Oppdatering av registrerte opplysninger

Kulturskolen er avhengig av å ha riktig kontaktinformasjon slik at vi kan nå elever og foresatte. Endre kontaktopplysninger.

Priser

Kulturskolens priser bestemmes av kommunestyret, og justeres årlig med virkning fra 1. januar hvert år. Elevavgift og instrumentleie faktureres to ganger per år, i september og februar.

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon samt 25% flerfagsrabatt. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Familier med lav inntekt kan søke om redusert elevavgift etter samme modell som for SFO-ordningen i Asker kommune. Les mer om redusert elevavgift.

Priser Asker kulturskole 2020
Fag Semester År
Musikk    
Instrumental- og sangundervisning 2 640 5 280
Musikkproduksjon 2 640 5 280
Samspillgruppe, kor og storband 1 450 2 900
Musikklek 1 450 2 900
Instrumentleie 550 1 100
Dirigent korps/orkester 4 895 9 790
Billedkunst    
Visuell kunst 2 640 5 280
Animasjon 2 640 5 280
Keramikk 2 640 5 280
Teater    
Barne- og ungdomsteater  2 640 5 280
Teater utvidet tid 2 640 5 280
Teater introgruppe 2 640 5 280
Teaterlek 1 450 2 900
Teater mellomnivå (kun vår 2020) 1 950 3 900
Teater BITS Gratis Gratis
Dans    
Dans 45 minutter 2 360 4 720
Dans 60 minutter 2 530 5 060
Dans 75/90 minutter 2 800 5 600
Dans lørdag 45 minutter* 1 700 3 400
Dans lørdag 60 minutter* 1 810 3 620
Dans lørdag 75/90 minutter* 2020 4040
Makspris per elev dans 5 800 11 600
Privattime à 60 minutter 700  
Privattime à 30 minutter 350  
Dans Tofte og Folkestad 1 950  3 900

*Dans lørdag har kortere semester.

Flerfagsrabatter for dans

 • Familierabatt: 10 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre).
 • Elev som deltar på 2 klasser pr uke: 20 % rabatt.
 • Elev som deltar på 3 klasser pr uke: 30 % rabatt.
 • Elev som deltar på 4 klasser pr uke: 40 % rabatt.
 • Elev som deltar på 5 klasser pr uke: 50 % rabatt.

Redusert elevavgift - priser

 • Bruttoinntekt under 2,5 G (kr 249 645) – 75 % reduksjon for ett fag.
 • Bruttoinntekt under 5 G (kr 499 290) – 50 % reduksjon for ett fag.

Kurs kortere enn ett semester

 • Kroner 1 000-2 000.

Ferier og fridager

Kulturskolen følger med noen unntak skoleruta. Siste undervisningsdag før sommerferien 2020 er mandag 15. juni. Kulturskolens skolerute finner du her.

Forventninger og brukervilkår

Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å

 • utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger
 • få et meningsfullt og stimulerende opplæringstilbud og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning
 • utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform
 • utvikle evnen til refleksjon og undring

Hvem kan søke plass

Asker kulturskole er en kommunal tjeneste som er forbeholdt elever bosatt i Asker kommune. Barn og unge i alderen 0 - 19 år kan være elever ved kulturskolen.

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, visninger, forestillinger og utstillinger.
 • elever og foresatte for en plan for undervisningen.

Hva vi forventer av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget, møter forberedt og i rett tid til undervisningen.
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før.

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før.

Utmelding

Inngått avtale er økonomisk bindende og opphører først når skriftlig utmelding er mottatt av kulturskolens administrasjon. Utmeldingsfrist for kommende skoleår er 1. mai.

Utmeldingsskjema Asker kulturskole.

Søskenmoderasjon

Asker kulturskole yter 25% søskenmoderasjon samt 25% flerfagsrabatt. Dans har egne rabatter. Merk at betaler må være den samme for begge søsken for at søskenmoderasjon skal gis.

Redusert elevavgift

Familier med lav inntekt kan søke om å få avslag på elevavgiften i kulturskolen. Når du søker må du dokumentere familiens samlede bruttoinntekt.

Hvem kan søke?

 • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 2,5G, det vil si 249 645 kroner i året kan søke om 75 prosent reduksjon på elevavgiften i kulturskolen.
 • Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn 5G, det vil si 499 290 kroner i året kan søke om 50 prosent reduksjon på elevavgiften i kulturskolen.

Den reduserte elevavgiften gjelder for ett undervisningstilbud per barn.

* Inntektsgrensene baserer seg på "grunnbeløp i folketrygden". Beløpet blir justert hvert år.

Slik søker du

Selv om du har flere barn i kulturskolen skal du bare sende én søknad. Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Ved overgang til nytt skoleår må du søke på nytt. Søknadsfristen er 15. september.

Får du elevplass etter dette må du søke innen fire uker etter at du er tildelt elevplass.

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed om dette. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Denne dokumentasjonen må du sende inn

Du må dokumentere familiens samlede bruttoinntekt. Når dere søker må dere sende inn dette:

 • Kopi av siste skattemelding.
 • Dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (dokumentasjonen kan ikke være eldre enn én måned).
 • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Søk om redusert elevavgift 

Har du spørsmål til redusert elevavgift kan du ta kontakt på telefon 66 76 81 00.

Permisjon

Permisjon innvilges unntaksvis etter skriftlig søknad til ansvarlig avdelingsleder. Eksempelvis ved langvarig/kronisk sykdom eller ved skolegang/studier i utlandet.

Avlyst undervisning

Kulturskolen har anledning til å avlyse undervisningen inntil to ganger i semesteret ved lærers sykdom. Må kulturskolen avlyse flere undervisningstimer vil enten disse bli erstattet, eller deler av semesteravgiften bli refundert.

Betalingsvilkår

Deltakelse i undervisning forutsettes at innbetaling av kontingent er gjort innen frist. Manglende betaling kan føre til at eleven mister sin plass i kulturskolen. Faktura blir normalt tilsendt i september og februar.

Personvern

For å søke elevplass og for å være elev i kulturskolen må kulturskolen samle inn personopplysninger. Dette så kulturskolen kan kommunisere med elever og foresatte samt sende faktura for elevavgiften. Personopplysningene i søknadsskjemaet innsamles frivillig fra deg. Du er ikke pliktig til å gi oss disse opplysningene, og kan på enhver tid trekke opplysningene tilbake. Hvis du velger å ikke gis oss dine personopplysninger vil konsekvensen være at din søknad ikke kan behandles. Personopplysningene lagres så lenge det er behov for å ivareta de ovenfor nevnte formål. Den registrerte er kjent med at denne kan lese mere om persondataloven og persondataforordningen på www.datatilsynet.no.

Asker kommunes personvernerklæring.