Skal du starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Dette gjelder alle serveringssteder der det ligger til rette for at mat og drikke kan fortæres i eller like utenfor serveringslokalet.

Noen typer servering er unntatt fra bevillingsplikten. Disse er omtalt i serveringsloven §2.

Krav til den som søker

Det firmaet som skal ha det økonomiske ansvar for serveringen kan søke om bevilling. Dersom et enkeltmannsforetak har ansvaret, er det foretakets eier som søker om bevilling.

Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

 • straffelovgivningen
 • skatte- og avgiftslovgivningen
 • regnskapslovgivningen
 • diskrimineringsloven

Daglig leder kan ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning som vil være uforenelig med drift av et serveringssted, og må ha bestått etablererprøven.

Slik søker du serveringsbevilling

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet kan mellomlagres forutsatt at du er innlogget via ID-porten/Altinn. Ha klar disse vedleggene som må legges ved søknaden:

 • bekreftelse på bestått etablererprøve
 • firmaattest for alle selskaper involvert i driften (ikke eldre enn ett år)
 • skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • tegning av serveringslokalet
 • kopi av leiekontrakt
 • dokumentasjon på at lokalet er godkjent for bruken det søkes om, i medhold til plan- og bygningsloven
 • bekreftelse på at stedet er registrert/innmeldt hos Mattilsynet 

Hvis du søke om uteservering, må du i tillegg legge ved følgende i søknaden:

 • godkjenning fra grunneier
 • tegning av uteserveringsarealet
 • leiekontrakt for utearealer (ved kommunal grunn)

Husk at virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat og har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsanlegg, skal installere fettutskiller.

Saksgang

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager fra komplett søknad er mottatt hos oss.

Søknaden blir sendt til uttalelse til politiet, kemnerkontoret, Skatteetaten og Plan- og bygningsavdelingen. Behandlingstiden kan bli lengre hvis disse instansene bruker lang tid, hvis de har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Endringer i driften

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i driften, som for eksempel ved:

 • skifte av daglig leder
 • endring i driftskonsept
 • endring i eierforhold

Les mer om endringer i driften.