Reguleringsplan for Bjørklundsveien 22

  • Gårds- og bruksnummer: 39/97
  • Kommunens saksnummer: 20/292   
  • Plankonsulent: Pi Arkitekter AS
  • Forslagsstiller:  Vivir AS

Høring

Formannskapet har i møte 08.06.2021, sak 130/21, vedtatt at forslag til detaljregulering for Bjørklundsveien 22 legges ut på offentlig ettersyn, se  vedtak.

Hensikten med reguleringsplanen er å

  • åpne for utbygging av 21 boliger med tilpasset garasjeanlegg under   bakken
  • etablere ny kjørevei med fortau
  • etablere støyskjerm for å sikre god bokvalitet i bolig og på utearealer
  • bevare eksiterende vegetasjon på deler av planområdet mot øst

Frist for uttalelse er satt til 03.10.2021.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 08.06.2021, se sak 130/21.)

Spørsmål  til saken kan sendes eller telefon til innbyggerservice  66 70 00 00.

Gi innspill på elektronisk skjema

Eventuelle merknader kan også sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Historikk

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider  11.10.2018. 

Frist for innspill: 20.11.2018.

Varslingsbrev

Plankart

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.