Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel

Begrenset høring av revidert planprogram og varsling om utvidelse av planområde.

I juni 2023 ble Chemring, Dynea og Orica enige om å utarbeide en felles reguleringsplan for de aktive industriområdene på Engene. På bakgrunn av dette er planområdet utvidet til å omfatte Dyneas tomt og deler av Orica sin tomt som omfatter Oricas bulkstasjon. Borvikodden er også inkludert i planområdet, primært av hensyn til avgrensning mot eksisterende reguleringsplan for Engene næringsområde (vedtatt 26.11.1991). Planområdet er i tillegg utvidet til å omfatte bussholdeplasser ved Søndre Sætrevei etter innspill fra Viken fylkeskommune. Se vedlagte varslingskart som viser opprinnelig og utvidet planområde.

Planprogrammet som foreligger er et forslag til revidert planprogram med revidert plangrense.

Varslingsbrev

Forslag til revidert planprogram

Planavgrensing, utvidelse juni 2023

Innspill

Eventuelle innspill til det reviderte planprogrammet og utvidet planområde, samt kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som er knyttet til utvidet planområde som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Eller via post til:
Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen
Pb 1257 Vika
0111 Oslo

Innen fristen som er satt til 22.08.2023.

Varsel om oppstart

Norconsult varsler på vegne av Chemring Nobel AS om oppstart av detaljregulering med konsekvens-utredning for næringsområdet til Chemring Nobel (Chemring) ved Sætre i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8

Planområdet omfatter gnr/bnr. 355/39, 355/47, 355/43, 356/2 og 356/9 m.fl. Chemrings eksisterende fabrikkområde er uregulert og i hovedsak avsatt til næring i kommuneplanen. Den sydligste delen av området er regulert til jord- og skogbruk. Planområdet omfatter ca. 490 daa inkludert noe areal i sjø.

Bakgrunn og hensikt

Chemring sin virksomhet er lokalisert på Engene næringsområde, i nærheten av Sætre i Asker kommune. Produksjonsanleggene som i dag drives av Chemring (Chemring) ble opprinnelig bygget i 1960-årene. I gjeldende kommuneplan er det stilt krav om detaljreguleringsplan før videre utvikling av næringsområdet. Planarbeidet skal følge opp føringene fra kommuneplanen, og legge til rette for utvikling og modernisering av virksomheten gjennom utarbeidelse av detaljregulering og konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å skape langsiktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for Chemrings virksomhet på Engene. Planforslaget skal tilrettelegge for:

  • Oppgraderinger og modernisering av eksisterende anlegg
  • Utvikling og utnyttelse av areal innenfor eiendommen
  • Bedre forsyningssikkerheten av forsvarsmateriell og styrke beredskap

Plandokumenter:

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Sara Sabelstrøm Øen på e-post eller telefon 930 35 966.

Merknader til forslaget til planprogram og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 15. desember 2022 via:

• Altinn (for de som er varslet via Altinn)
• E-post:
• Post: Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen, Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 355/39, 355/47, 355/43, 356/2 og 356/9 mfl.

Kommunens saksnummer: 21/4221

Forslagsstiller: Chemring Nobel

Plankonsulent: Norconsult AS