Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel

Varsel om oppstart

Norconsult varsler på vegne av Chemring Nobel AS om oppstart av detaljregulering med konsekvens-utredning for næringsområdet til Chemring Nobel (Chemring) ved Sætre i Asker kommune med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8

Planområdet omfatter gnr/bnr. 355/39, 355/47, 355/43, 356/2 og 356/9 m.fl. Chemrings eksisterende fabrikkområde er uregulert og i hovedsak avsatt til næring i kommuneplanen. Den sydligste delen av området er regulert til jord- og skogbruk. Planområdet omfatter ca. 490 daa inkludert noe areal i sjø.

Bakgrunn og hensikt

Chemring sin virksomhet er lokalisert på Engene næringsområde, i nærheten av Sætre i Asker kommune. Produksjonsanleggene som i dag drives av Chemring (Chemring) ble opprinnelig bygget i 1960-årene. I gjeldende kommuneplan er det stilt krav om detaljreguleringsplan før videre utvikling av næringsområdet. Planarbeidet skal følge opp føringene fra kommuneplanen, og legge til rette for utvikling og modernisering av virksomheten gjennom utarbeidelse av detaljregulering og konsekvensutredning.

Formålet med planarbeidet er å skape langsiktige, forutsigbare og stabile rammebetingelser for Chemrings virksomhet på Engene. Planforslaget skal tilrettelegge for:

  • Oppgraderinger og modernisering av eksisterende anlegg
  • Utvikling og utnyttelse av areal innenfor eiendommen
  • Bedre forsyningssikkerheten av forsvarsmateriell og styrke beredskap

Plandokumenter:

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Sara Sabelstrøm Øen på e-post eller telefon 930 35 966.

Merknader til forslaget til planprogram og synspunkter som kan ha betydning for reguleringsplanprosessen sendes skriftlig innen 15. desember 2022 via:

• Altinn (for de som er varslet via Altinn)
• E-post:
• Post: Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen, Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 355/39, 355/47, 355/43, 356/2 og 356/9 mfl.

Kommunens saksnummer: 21/4221

Forslagsstiller: Chemring Nobel

Plankonsulent: Norconsult AS