Områderegulering for Yggeset

Asker kommune og Asker Miljøpark AS har startet planarbeid på Yggeset, gårds- og bruksnummer 70/3 med flere. Planområdet ligger i Heggedal, om lag 6 kilometer sør for Asker sentrum. Reguleringsplanen skal utarbeides som en områdereguleringsplan. Det er krav om konsekvensutredning med planprogram.

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet for Yggeset er å utarbeide en områdereguleringsplan som tilrettelegger for en helhetlig og fremtidsrettet utvikling av området med fokus på gjenvinning og ombruk av avfall og masser.

Det skal legges til rette for avfallsvirksomheten til kommunen. I tillegg skal det etableres et gjenvinningsanlegg for masser. Det meste av massene skal gjenbrukes i nye prosjekter og dermed transporteres ut av området, mens restmassene skal deponeres. Planen vil også se på forbedring av adkomstvei. Det er fire eldre reguleringsplaner i området, to av disse vil bli erstattet av ny plan.

Lurer du på hva en områdeplan er, eller hvordan en planprosess fungerer? Ler mer om dette på vår nettside: Hva er en arealplan og hvordan foregår en planprosess?

Plandokumenter:

1. Kart med planavgrensning

2. Forslag til planprogram

3. Tilbakemeldingsbrev fra Asker kommune

4. Planinitiativ innsendt kommunen

Innspill til planen

Vi jobber nå med å lage forslag til plan. Fristen for å komme med innspill var 19. april. Du vil få ny mulighet til å gi innspill senere i prosessen. Vi vil oppdatere denne nettsiden med informasjon om neste mulighet til å gi innspill.

Innkomne innspill blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte innspill lagt ved saken, med kommunens kommentar.

Kart over planområdet

Kart med varslingsgrense

Gult området er det nye planområdet for områdeplanen. 

Lovgrunnlaget for å starte arbeidet med planen

Varsel om oppstart av planarbeidet, jf. plan- og bygningslovens krav §§ 12-8 og 12-9, ble kunngjort i Budstikka og med brev til berørte parter 27. februar 2024. I forbindelse med planarbeidet planlegges det å oppheve fire eldre reguleringsplaner. Disse fire planene har planidentitetsnummer 0220164B, 0220164C, 0220164F og 0220164M. Det varsles også om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-4.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 70/1, 70/3, 71/1 og 113/1

Kommunens saksnummer: 2023/1999

Forslagsstiller: Asker kommune og Asker Miljøpark AS

Plankonsulent: Norconsult Norge AS

Området er i dag hovedsakelig avsatt til andre typer bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel, merket ATA2 i kartet. Innenfor området kan det tillates mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.