Sætrebakken, felt B1

Utvidelse av planområde og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 20.06.2023, sak 127/23, vedtatt at forslag til detaljregulering for  Sætrebakken, felt B1 legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligutbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og blokkbebyggelse (BBS) med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, veier, og parkering, grøntområder og tekniske anlegg på del av eiendom gbnr. 301/1.

Eksisterende boliger som inngår i planområdet reguleres til 1111 - frittliggende boligbebyggelse (BFS) med bestemmelser i gjeldende kommuneplan for Asker. 

Planene skal sikre en enhetlig utbygging med gode bokvaliteter, og legge vekt på:

  • Varierte boligtyper for sikring av mangfold blant beboerne
  • God terrengtilpasning
  • Boligutforming tilrettelegges for solceller på tak for lokal energiproduksjon
  • God tilpasning til naturområde langs Sætreelva.
  • Tilpasning til eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet.
  • Trafikksikker gang- og sykkelveiforbindelse gjennom planområdet.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 20.06.2023, se sak 127/23)

Varsel om utvidet planområde

Vurdering av forslag til ny gang og sykkelvei

Veitegning ny gang/sykkelvei

Frist for merknader er satt til 02.10.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader/innspill  merkes med saksnummer 20/75

 

Historikk

Varsel om oppstart

På vegne av Sætre Bruk AS varsles det på nytt i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sætrebakken felt B1 i Asker kommune. Oppstart av regulering ble opprinnelig varslet 14.06.2017.

Det er besluttet å varsle på nytt etter kommunesammenslåing Asker/Hurum kommune og opprettelse av nytt Viken fylke. Planområdet er også noe utvidet med del av fylkesvei 2692 Sætrebakken, og områder ned mot deler av Sætreelva for planlegging av VA-anlegg og flomvern.

Planområdet er på ca 60,5 daa, og hoveddelen (felt B1) er i kommuneplan 2018-2030 for Hurum kommune avsatt til boligformål. Planområdet er avgrenset som vist på kartillustrasjon.  Grense for planområdet vil kunne justeres i forbindelse med planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området planlegges regulert til frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, friområde, lek, kjørevei, gang- og sykkelvei og tekniske anlegg

Planarbeidet vurderes til ikke å utløse krav til konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordnede planer og antas ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Varslingsbrev

Frist for innspill er satt til 22.11.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer 20/75

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

 

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 301/1 med flere

Kommunens saksnummer: 20/75

Tiltakshaver: Sætre Bruk AS

Plankonsulent: Marlow Arkitekter