Sætrebakken, felt B1

Gårds- og bruksnummer: 301/1 med flere

Kommunens saksnummer: 20/75

Tiltakshaver: Sætre Bruk AS

Plankonsulent: Marlow Arkitekter

 

Varsel om oppstart

På vegne av Sætre Bruk AS varsles det på nytt i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sætrebakken felt B1 i Asker kommune. Oppstart av regulering ble opprinnelig varslet 14.06.2017.

Det er besluttet å varsle på nytt etter kommunesammenslåing Asker/Hurum kommune og opprettelse av nytt Viken fylke. Planområdet er også noe utvidet med del av fylkesvei 2692 Sætrebakken, og områder ned mot deler av Sætreelva for planlegging av VA-anlegg og flomvern.

Planområdet er på ca 60,5 daa, og hoveddelen (felt B1) er i kommuneplan 2018-2030 for Hurum kommune avsatt til boligformål. Planområdet er avgrenset som vist på kartillustrasjon.  Grense for planområdet vil kunne justeres i forbindelse med planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området planlegges regulert til frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, friområde, lek, kjørevei, gang- og sykkelvei og tekniske anlegg

Planarbeidet vurderes til ikke å utløse krav til konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordnede planer og antas ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Varslingsbrev

Frist for innspill er satt til 22.11.2021.

Se varslingsbrev for ytterligere informasjon.

Eventuelle merknader/innspill bes merket med saksnummer 20/75

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.