Reguleringsplan for Storsandveien 2 - Verpen næringsområde

Høring

Utvalg for plan og byggesak har i møte 13.03.2024, sak 13/24, vedtatt at forslag til detaljregulering for Verpen næringsområde legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen hensikt er å legge til rette for næringsvirksomhet.

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til møte i utvalg for plan og byggesak 13.03.2024, se sak 13/24)

Høringsfrist er satt til 24.05.2024

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Dag Jørgen Klemmetsen på telefon 934 38 584 eller epost

Eventuelle merknader bes sendt skriftlig til Asker kommune v/Samfunnsutvikling, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, eller med e-post til   innen ovenfor nevnte dato.

Merknader merkes med saksnummer 21/4542

Historikk

Varsel om oppstart

Feste Sør AS melder om oppstart av planarbeid for  detaljregulering  for Verpen næringsområde med hjemmel i plan- og bygningsloven kapittel 12, jf. § 12-8.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsvirksomhet. Området skal opparbeides som base for entreprenørvirksomhet med tilhørende næringsbygg. Det legges til rette for drift i form av massehåndtering med knusing av stedlige og tilkjørte masser samt. mellomlagring og gjenvinning av rene, tilkjørte masser for utkjøring i nye prosjekter.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 13.05.2022 rettes til: Feste Sør AS  v/Stina Lindland Østevik, postboks 120, 3901 Porsgrunn,
og/eller e‐post:

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sending med plannavn. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 353/13

Kommunens saksnummer: 21/4542

Forslagsstiller: Hurum Eiendom AS

Plankonsulent: Feste Sør AS