Å ivareta innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning er en viktig del av kommunens ansvar. Asker kommune satser på forebygging fremfor reparasjon.

Asker kommunes folkehelseplan legger vekt på det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot hele Askers befolkning.

Redusere sosiale helseforskjeller

Godt folkehelsearbeid er mer enn plaster og piller, og oppmerksomheten rettes derfor mot alle samfunnssektorer. Folkehelse krever endring i kultur, kompetanse og arbeidsmåter, og vi må finne nye møteplasser. Det handler om å spille på lag med både innbyggerne, organisasjoner, næringsliv og akademia.

Målet med folkehelsearbeidet er å redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen, og at den enkelte innbyggerne opplever flere leveår med god helse.

Folkehelseprofil

Asker kommer godt ut av nasjonale undersøkelser som har sett på innbyggernes helsetilstand, som for eksempel Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler. Denne undersøkelsen viser at levealderen hos befolkningen i Asker er i norgestoppen, og at askerbøringenes helsetilstand er blant landets beste.

Samtidig påpekes det utfordringer som følger av at Asker er blant kommunene med høyest inntektsulikhet. For å utjevne sosiale forskjeller i levekår og helse må kommunen jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder. 

Satsingsområder

 • la folkehelseaspektet reflekteres i alt utviklingsarbeid og alle tjenester
 • tilrettelegge for sunne hverdagsaktiviteter, gjennom planmessige grep og fysisk tilrettelegging
 • utarbeide tiltak ovenfor grupper med store levekårsutfordringer og dårlig helse
 • utarbeide helsefremmende og forebyggende tiltak mot grupper med økt risiko for sykdom eller de som har utviklet sykdom
 • tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med organisasjoner og frivillige

Partnerskapsavtale med Den Norske Turistforening

Asker kommune og DNT Oslo og Omegn, ved Asker Turlag, har inngått en partnerskapsavtalen på folkehelse for perioden 2017-2020. Målsettingen er å tilrettelegge og utvikle tilbud som rekrutterer bredt til friluftsliv med et ekstra fokus på barn, unge og flerkulturelle

Hovedtiltak i avtalen

 • Det etableres et pilotprosjekt med nær-friluftsliv som grunnlag for helsefremmende stedsutvikling, i første omgang på Borgen med arbeidstittel «Friluftsliv på Borgen».
  Målet er, i samarbeid med innbyggere, organisasjonsliv og kommunens virksomheter, å utarbeide tiltak som stimulerer til naturopplevelser og fysisk aktivitet, stedsidentitet og danning av nye nettverk på tvers av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn.
 • DNT Oslo/Asker Turlag ansetter en person i 50 % stilling. 30 % av stillingen skal øremerkes arbeidet med prosjektet «Friluftsliv på Borgen». Prosjektleder er Ingeborg Dolven - E-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no.
 • Åpning av Wentzelhytta som DNT-hytte, og tilrettelegging for uteaktivitet
 • Åpning av Halvorsenhytta som DNT-hytte, og tilrettelegging for uteaktivitet
 • Rundløyper – ferdigstilling av de 20 rundløypene
 • I perioden er det avsatt 200 000 kroner til tiltakene i partnerskapsavtalen.

Følgende mål skal oppnås i avtaleperioden:

 • Det er mindre enn 250 meter til merket tursti for kommunens innbyggere
 • Det er etablert 20 rundløyper i Asker kommune
 • Det er gjennomført friluftsaktiviteter spesielt for barn og unge med ekstra fokus på flerkulturelle innbyggere og Borgenområdet.
 • Det er etablert en nærmøteplass sentralt på Borgen tilrettelagt for friluftsliv. 
 • Wentzelhytta er etablert som en aktiv friluftsarena. Det er etablert merket tursti/natursti opp til hytta. 
 • Halvorsenhytta er tilrettelagt og åpen for overnatting for publikum og grupper.
 • Det er etablert merket tursti/natursti opp til Halvorsenhytta og tilrettelagt for uteaktiviteter og arrangementer ved hytta.
Illustrasjonsbilde
Fra undertegnelsen av partnerskapsavtalen.

Demografifloken

Asker kommune deltar i programmet Demografifloken, som er et program for å møte utfordringen vi ser ved at Norge står overfor en betydelig demografisk endring i årene som kommer. Den eldre delen av befolkningen blir større, og eldre. De er ressurssterke, og vil stille høye krav til omsorgstjenester og et fungerende samfunn.