Å ivareta innbyggernes helse gjennom tilrettelegging, medvirkning og påvirkning er en viktig del av kommunens ansvar. Asker kommune satser på forebygging fremfor reparasjon.

Asker kommunes folkehelseplan legger vekt på det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot hele Askers befolkning.

Skal redusere sosiale helseforskjeller

Godt folkehelsearbeid er mer enn plaster og piller, og oppmerksomheten rettes derfor mot alle samfunnssektorer. Folkehelse krever endring i kultur, kompetanse og arbeidsmåter, og vi må finne nye møteplasser. Det handler om å spille på lag med både innbyggerne, organisasjoner, næringsliv og akademia. Målet med folkehelsearbeidet er å redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen, og at den enkelte innbyggerne opplever flere leveår med god helse.

Asker kommer godt ut av nasjonale undersøkelser som har sett på innbyggernes helsetilstand, som for eksempel Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler. Denne undersøkelsen viser at levealderen hos befolkningen i Asker er i norgestoppen, og at askerbøringenes helsetilstand er blant landets beste. Samtidig påpekes det utfordringer som følger av at Asker er blant kommunene med høyest inntektsulikhet. For å utjevne sosiale forskjeller i levekår og helse må kommunen jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder. 

Asker kommunes folkehelseprofil

Asker kommune skal satse videre på:

  • Å la folkehelseaspektet reflekteres i alt utviklingsarbeid og alle tjenester
  • Å tilrettelegge for sunne hverdagsaktiviteter, gjennom planmessige grep og fysisk tilrettelegging
  • Tiltak ovenfor grupper med store levekårsutfordringer og dårlig helse
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak mot grupper med økt risiko for sykdom eller de som har utviklet sykdom
  • Tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med organisasjoner og frivillige

Partnerskapsavtale med Den Norske Turistforening

Asker kommune og DNT Oslo og Omegn, ved Asker Turlag, har inngått en partnerskapsavtalen på folkehelse som varer fram til 1. januar 2017. Sammen ønsker vi å etablere Asker kommune som en foregangskommune på folkehelse.

Følgende mål skal oppnås i avtaleperioden:

  • Det er etablert friluftsaktiviteter for trillegrupper, barnehager, skoler, ungdomsgrupper, voksengrupper, funksjonshemmede, flerkulturelle grupper og seniorer.
  • Det er etablert minst åtte møteplasser i tilknytning til turstier for befolkningen i Asker.
  • Det er etablert uteskole ved alle skolene i Asker kommune med tilhørende tursti/natursti og bålplass.
  • Det er mindre enn 250 meter til merket tursti for alle kommunens innbyggere.
  • Det er etablert 18 nye rundløyper i Asker kommune.