Målet med folkehelsearbeidet er å redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen og at innbyggerne opplever flere leveår med god helse og livskvalitet. Arbeidet retter seg mot befolkningen generelt eller mot utvalgte grupper. Gjennom helsefremmende og forebyggende fellestiltak oppnås mer for flere, enn ved kun å «reparere uhelse» til enkeltindivider i etterkant. Det handler om å forsterke det som holder oss friske. 

Kommunedelplan for folkehelse (2015 - 2026) legger vekt på det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot hele Askers befolkning. 

90 prosent av de helsefremmede og forebyggende arbeidet foregår utenfor helsevesenet. Asker satser på levende nabolag med møteplasser for egenaktivitet og sosiale fellesskap. Kommunen samarbeider med innbyggere og næringsliv for å styrke lokale initiativ og frivillig innsats. 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet - hvordan leve med god helse og trivsel. Askers folkehelseprofil viser at gode levekår, bra helse og gode levevaner preger gjennomsnittet i befolkningen. Samtidig har Asker høy inntektsulikhet. For å utjevne sosiale forskjeller i levekår og helse må kommunen jobbe med særskilte utfordringer hos utsatte grupper og i enkelte boområder. 

Asker kommune har ansatt en egen folkehelsekoordinator - se kontaktinformasjon nederst på siden.