Innsatsområder folkehelse

Asker ligger på folkehelsetoppen i Norge. Likevel har Asker-samfunnet utfordringer som vi må jobbe med.

Det er foreløpig ikke vedtatt en plan for folkehelsearbeidet i den nye kommunen, men her kan du se hvilke innsatsområder som var i kommunedelplanen for folkehelsearbeidet i tidligere Asker:

Levekår - gode levekår med like muligheter for alle

De viktigste innsatsområdene for å jevne ut sosial ulikhet i helse er en god barnehage og skole som utjevner sosiale forskjeller, et åpent og inkluderende arbeidsliv med språktilbud. Alle skal få muligheten til å delta på sosiale arenaer uavhengig av økonomi eller dårlige levekår.

 • Tidlig innsats fra helsestasjon til barnehage og skole; gi tidlig hjelp og styrke foreldrekompetanse, satse på grunnleggende ferdigheter, samarbeid på tvers og psykososialt miljø i skole, SFO og barnehage. Sikre gjennomføring og overganger fra videregående til videre studier og yrkesliv.
 • Inkluderende arbeidsliv for alle grupper og bedre språkopplæring.
 • Arbeide for redusert inntektsulikhet og geografiske levekårsforskjeller, med spesielt fokus på barn og unge. 
 • Sikre trygge og trivelige bomiljø for alle; med god bokvalitet, heterogene bomiljøer, variert boligmasse og universell utforming. 

Eksempler på våre tiltak innenfor levekår:

 • Asker velferdslab - koordinerer tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon. 
 • Sisters in Business - Et prosjekt der innvandrerkvinner får opplæring i salg og service, søm og norsk.
 • "NAV i skolen" - et prosjekt som skal stimulere til å gjennomføre videregående skole.
 • Sommerskolen - gratiskurs for barn i 5.-10. trinn.
Inkludering - fellesskap med rom for mangfold

Asker er en internasjonal kommune hvor én av fem innbyggerne er første- eller andre generasjons innvandrere fra 131 land. Å være en del av et fellesskap er helsefremmende og viktig for å mestre hverdagslivet. Vi jobber for gode fellesskap og romslighet for mangfold. Vi skal: 

 • Styrke tilhørighet og samfunnsdeltakelse, ved tilrettelegging for frivillig innsats og nettverksarbeid på tvers av funksjonsevne, kulturelle og økonomiske skillelinjer. Tilrettelegge for medvirkning fra grupper med lavinntekt og minoritetsgrupper i politikk og samfunnsliv.
 • Styrke sosiale nettverk og inkluderende fellesskap; spesielt for unge mødre, eldre, flyktninger og arbeidsinnvandrere for å forebygge ensomhet. 
 • Tilrettelegge lavterskeltilbud i frivillig regi; åpne tilbud som når det brede lag av befolkningen og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.
 • Sikre en aktiv fritid for alle; kulturelle, rusfrie lavterskeltilbud i bibliotek, kulturhus, barnehage, skoler og sykehjem. 

Eksempler på tiltak: 

Levende nærmiljø - sosial og fysisk aktiv hverdag for alle der de bor

En helsevennlig stedsutvikling med tilgang til sosiale møteplasser, trafikksikre gang- og sykkelveier, åpne anlegg og attraktive turområder der folk bor, gjør det enklere å ta vare på egen helse. 

Asker jobber for sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet. Vi skal:

 • Videreutvikle åpne og enkle møteplasser i lokalsamfunnet; tettstedsutvikling med plass for offentlige og private virksomheter, frivillighet og fellesskapstiltak.
 • Bedre tilgang til barnehager og skoler på ettermiddag og helg. Etablere enkle sosiale treffpunkter i boligområdene for aktiviteter som matlaging, samvær og lek.
 • Prioritere åpne anlegg for idrett og friluftsliv.
 • Øke hverdagsaktiviteten med gange og sykkel; tilrettelegge flere trafikksikre gang- og sykkeltilbud til skoler, arbeidsplasser, kollektivknutepunkt og i sentrum. Motivere til økt aktivitet gjennom for eksempel gå-aksjoner, sykle til jobben-tiltak og ny teknologi
 • Sikre lett tilgjengelige turstinett, strender, skiløyper og aktivitetsparker
 • Strukturere frisklivsarbeidet med fokus på overgang til egenaktivitet. 

Eksempler på tiltak:

 • Innbyggertorg - en møteplass for alle på tvers av generasjoner og kulturer. Nye Asker skal opprette syv innbyggertorg.
 • Hva skjer i Asker - aktivitetkalender som viser alt det som skjer av aktiviteter innen idrett, kultur og frivillighet i Hurum, Røyken og Asker.
 • BUA- utlån av gratis idretts- og fritidsutstyr sommer som vinter
 • Friluftsliv - fellesturer
 • Sykle til jobben
 • Digitalt aktivitetskort (AiA) som ga barn og unge fra 6-16 år rabatter på sosiale aktiviteter og informasjon om gratisarrangementer. Avsluttet i 2022.
 • Vi fritid Røyken
 • Gratis svømming for barn på 2. trinn i grunnskolen.
Psykisk helse - god psykisk helse og trivsel for barn og voksne- uten rus

God psykisk helse handler om livskvalitet, å føle seg vel sammen med andre og evne til å møte livets utfordringer. Økt åpenhet om psykisk helse kan bidra til å redusere fordommer og senke terskelen for å oppsøke hjelp. Vi jobber for god psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten rus. Vi skal: 

 • Utjevne sosiale forskjeller i psykisk helse; bla ved å sikre gode levekår for alle, forebygge mobbing, skape sosialt og trygt nærmiljø med sunne fritidsarenaer og økt fysisk aktivitet
 • Øke kunnskapen om psykisk helse for innbyggerne og ansatte; bla ved åpenhet rundt følelser og mestring av vanskelige situasjoner og benytte etablerte arenaer innen helse, oppvekst og arbeidsliv til dialog og kompetanseheving.
 • Tidlig innsats og lavterskeltilbud som forebygger psykiske lidelser og øker egenmestring; utvikles i samarbeid med frivillighet, kommunens frisklivstilbud og andre tjenester
 • Etablere tydelige holdninger og handlinger for å forebygge rusmiddelbruk i samfunnet ved; foreldresamarbeid i skolen, etablere flere rusfrie sosiale tilbud for ungdom, styrke undervisningen i skole og arbeidsliv om konsekvenser av rusmiddelbruk.
 • Gjennomføre en ansvarlig alkoholhåndtering; vektlegge helsedimensjonen i det rusmiddelpolitiske arbeidet. Videreføre Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Tett samarbeid med næringsliv og politi for å følge opp alkohollovgivningen.

Eksempler på våre tiltak: 

Illustrasjonsbilde
Aktive eldre - aktive, selvstendige eldre

Folkehelsearbeidet har som mål å fremme innflytelse, aktivitet, deltakelse og selvhjulpenhet hos eldre. Asker jobber for et aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktive og selvstendige eldre.

 • Økt selvhjulpenhet med gode sentrale botilbud, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og rydding, universell utforming og strøing av fortau og gangveier for et aktivt liv
 • Helsefremmende tiltak; som fysisk aktivitet, fornuftig kosthold, rusforebygging og tilbud til personer med tidlig demens.
 • Et aldersvennlig yrkesliv med livsfaseorientert personalpolitikk, kompetanse og karriereutvikling gjennom hele arbeidslivet.
 • Styrket frivillig innsats og deltakelse blant eldre ved synliggjøring, kultur- og aldersoverskridende aktiviteter, mer strukturert rekruttering av frivillige eldre. 

Eksempler på våre tiltak: