Jobbe som lærer i Asker

Som lærer i Asker får du være med å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning til våre barn og unge.

Kort fortalt

"Askerskolen er 40 skoler, ca. 1200 lærere og omtrent 200 fagarbeidere og miljøterapeuter som arbeider mot felles mål: Inkludering for alle. Vi er midt i arbeidet med å realisere ny læreplan og har vårt fokus på profesjonsfellesskap, bærekraft, elevaktivitet og medvirkning slik at elevene er motivert og opplever mestring.

Vi samarbeider med universitets- og høyskolemiljøer om stadig kompetanseutvikling og har gode ordninger for å ivareta nyansatte og nyutdannede. Vi gleder oss til å få flere nye kollegaer som kan realisere Asker kommunes verdier: raus, nær, modig og skapende."

Terje Larsen - kommunalsjef skole 

Ledige stillinger         

Tilbud til nyansatte og nyutdannede

Alle nyansatte får oppfølging av en fadder den første tiden i ny jobb. Vi arrangerer en nyansattdag for å bli kjent med askerskolens satsingsområder, resssurser og en rundtur for å bli kjent i kommunen. 

Alle nyutdannede får delta på nettverk med andre nyutdannede i kommunen. På samlingene har vi bl.a. fokus på klasseledelse, elevmedvirkning, skole-hjem-samarbeidet, lovverk og elever med spesielle behov. Temaene er kjente fra lærerutdanning, så hovedfokus blir her å knytte teorien sammen med opplevd praksis.

Alle nyutdannede i Asker kommune får en mentor som arbeider på samme skole som en selv. Mentoren gir veiledning i ulike former og i ulike faser. Veiledningen følger forskningsbaserte og anerkjente veiledningsprinsipper.

Askerskolens satsingsområder

Læringsmiljø - inkludering for alle

Asker kommune ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst og de ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert.

Asker kommune har følgende ambisjon for arbeidet med leke- og læringsmiljø: "Barn og unge i Asker er trygge og tåler medgang og motgang. De opplever å bli verdsatt, lærer å inkludere andre og møter trygge og ansvarlige voksne som engasjerer seg for deres trivsel, utvikling og læring"

Skolene får opplæring og kursing for egne SIM (skolens innsatsteam mot mobbing). Dette er en gruppe ansatte på skolen som får kompetanseheving i å forstå, avdekke og løse mobbing. 

Les mer om arbeidet for trygt og godt læringsmiljø:

Begynneropplæring

I askerskolen er vi opptatt av en god sammenheng mellom barnehage og skole/ SFO. Vi legger vekt på en lekende og utforskende tilnærming til læring, der det å ivareta og skape mestringsfølelse, motivasjon og lærelyst er av høy viktighet. Gjennom partnerskap med UH-sektoren, holder vi oss oppdatert på forskning knyttet til lesing, skriving og matematikk, og tilbyr lærere kompetanseheving gjennom lærende nettverk. I nettverkssamlinger knyttes teori og gode praksiseksempler sammen, og deltakere får anledning til å utveksle erfaringer og praksisfortellinger med hverandre.

Les mer om satsingen på begynneropplæring i:

Digital læring i askerskolen

I askerskolen har alle elever og lærere en Chromebook hver. I kommunens egen kompetanseplan organiseres flere tilbud som kurs og veiledning, lærende nettverk og læringsløyper. Alle nyansatte får tilbud om opplæring. Det er også utarbeidet nettsider med e-læring, metodiske anbefalinger og eksempler til inspirasjon.

Les mer om digital læring i askerskolen:

Bærekraftig utvikling

Asker kommune har valgt ut seks av FNs bærekraftsmål som satsingsområder fram mot 2032. Disse er: samarbeid for å nå målene, bærekraftige byer og samfunn, handling mot klimaendringene, god helse, god utdanning og innovasjon, digitalisering og næringsutvikling.

Det pedagogiske arbeidet i skole og barnehage er et viktig bidrag til at vi når bærekraftsmålene, og rammeplan for barnehage og LK 20 gir mange muligheter for å jobbe med dette. Det gjennomføres en rekke spennende og inspirerende kompetansetiltak i skole og barnehage, som for eksempel Grønne klasserom og skolehager, og Matvinn. Les mer om dette i Askermagasinet.

Les mer om bærekraftig utvikling i askerskolen:

Programmering og algoritmisk tenkning

Programmering er en del av den nye læreplanen og er direkte omtalt i fagene matematikk, naturfag, kunst og håndverk og matematikk. I askerskolen får lærere mulighet til å følge to tilbud om kompetanseheving: 1)Programmering 3-7 og 2) Programmering 5-10.

Jobb og bo i Asker

Asker kommune er en kompetanseorganisasjon som ønsker å utvikle neste praksis, og har som mål å sikre de ansattes rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.

Asker kommune strekker seg langs Oslofjorden fra Sandvika til der den møter Drammensfjorden, og består av mange større og mindre tettsteder. Vi har 95 000 innbyggere som alle nyter nærhet til skog og fjord, og større tettsteder med godt utvalg i  spisesteder, butikker og gode kulturtilbud.