Lekkasje på privat vannledning

Kort fortalt

 • Huseier har ansvaret for vann- og avløpsrør som går fra huset fram til kommunens hovedledning. Disse rørene blir også kalt stikkledning.
 • Har du mistanke om at det er lekkasje i din private vannledning, må du ta kontakt med rørlegger. 
 • Oppdager kommunen lekkasje på din private stikkledning vil du få krav om å reparere denne.

Stikkledningen er huseiers ansvar

Private stikk- og fellesledninger er huseiers ansvar. Denne filmen forklarer hvilke rør du eier og er ansvarlig for å vedlikeholde. 

Standard abonnementsvilkår er en avtale mellom kommunen og abonnentene som får vann- og avløpstjenester fra Asker kommune. Denne beskriver blant annet ansvaret grunneier har for sin private stikkledning.

Se også fornyelse av stikk- og fellesledninger for kloakk.

Sjekk om du deler rør med naboen

Noen eiendommer har deler av stikkledningene sine felles med andre eiendommer. Disse ledningene er også private og er brukernes ansvar.

Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, kan det være inngått avtale om drift og vedlikehold. Dersom avtalen er tinglyst, kan du finne informasjon om dette hos Kartverket.

Slik kan du avdekke en lekkasje

Du kan oppdage lekkasjer selv. Følg med på dette:

 • Sus i rørene
 • Misfarget vann
 • Dårlig vanntrykk/vannmengde
 • Kraner som drypper
 • Toalett som sildrer
 • Fuktig grunn i området hvor vannledningen ligger
 • Hull eller setninger i grunn
 • Når det ikke brukes vann i huset, skal tallrekka på vannmåleren stå stille.

I mange tilfeller skyldes dårlig vanntrykk at den private vannledningen er grodd igjen. Rust er den vanligste årsaken til dette. 

gjengrodd stikkledning
Private vannledninger kan gro igjen etter noen tiår. Rust er den vanligste årsaken.

Når en lekkasje er oppdaget

Dersom du har oppdaget en lekkasje, gjør følgende:

 • Ta kontakt forsikringsselskapet ditt og meld fra om vannlekkasjen.
 • Kontakt en godkjent rørlegger og eventuelt et lekkasjelytterfirma. De hjelper deg med formaliteter og utbedring av vannlekkasjen.
 • Lekkasjelytterfirmaet må søke seg fram til punktet for lekkasjen før graving finner sted.
 • Avklar om rørleggeren kan utføre gravearbeidet eller om du skal engasjere et godkjent gravefirma.
 • Gi beskjed til kommunen når reparasjonsarbeidet er fullført, på telefon 66 70 00 00 eller som e-post til

Ved akutt vannlekkasje, ring vaktsentralen i vann og vannmiljø på 66 90 94 50. 

Flytting av vannledning

Noen ganger er det hensiktsmessig å flytte eller endre vannledningens retning. Dette er søknadspliktig. 

Se søknad om sanitærmelding eller kontakt innbyggertorget på telefon 66 70 00 00 for mer informasjon om søknadsplikten. 

Du kan få krav om å reparere vannledningen

Kartlegging av vannlekkasjer er en viktig del av kommunens arbeid med å redusere lekkasjer og sikre god vannforsyning.

Kommunen søker rutinemessig etter lekkasjer på det kommunale vannledningsnettet. Det hender da at vi oppdager lekkasje på private stikkledninger, som huseier har ansvaret for. Som huseier vil du motta et krav fra kommunen med informasjon om hva du må gjøre, hvilke frister som gjelder og hvor du kan ta kontakt ved spørsmål til saken.

Vannlekkasjer må stanses så raskt som mulig fordi

 • det reduserer risikoen for at du og naboene blir uten vann
 • det reduserer risikoen for at det suges inn forurenset vann i vannledningen
 • trykket i vannledningen din blir bedre
 • det reduserer faren for at du får vannskade på eiendommen
 • det er miljøvennlig og god økonomi å ta vare på vannet

Huseier må betale det utbedringen av vannlekkasjen på den private vannledningen koster.

Meld fra når lekkasjen er reparert

Har du fått et krav om å reparere din private vannledning, må du sende oss dokumentasjon når arbeidet er fullført. Dokumentasjonen sender du til e-postadressen oppgitt i brevet du har fått. 

Relevante forskrifter

Klage på vedtak

Dersom du har fått et pålegg vedrørende en privat vannledning kan du klage på dette. Se egen side om hvordan du kan klage på vedtak innen vann og avløp.