Privat vannledning

Kort fortalt

Det er grunneier som har ansvar for vannledningen som går fra eiendommen sin og ut til kommunens hovedledning.

Flere grunneiere opplever at vannledningene gror igjen. Da kan det oppstå lekkasje.

Har du lekkasje på den private vannledningen din? Ta kontakt med rørlegger for hjelp.

Vannledningstyper og ansvarsforhold

Hovedvannledningene ligger som regel i offentlig vei og har store dimensjoner (fra 150 mm og oppover). Det er kommunen som har ansvaret for drift og vedlikehold av hovedledningene.

Fellesledninger og stikkledninger er private vannledninger som går fra hovedledningene og inn til en eller flere eiendommer. Det er grunneieren som har ansvar for vedlikehold og utskifting av fellesledninger og stikkledninger.

Ønsker du oversikt over vann- og avløpsledninger på din eiendom, kan du kontakte et av innbyggertorgene våre.

Når må du rehabilitere vannledningen din?

I mange tilfeller skyldes lavt vanntrykk gjengroing eller lekkasje på din private vannledning.

Hvordan vet du om du har en gjengrodd vannledning?

Et tegn på at vannledningen har grodd igjen, er at vanntrykket er brukbart de første sekundene etter at du har åpnet kranen - men at det så faller kraftig.

Hvis du mistenker at vannledningen har grodd igjen, bør du ta kontakt med et godkjent privat rørleggerfirma. Vi anbefaler også at du varsler forsikringsselskapet ditt.

gjengrodd stikkledning
Private vannledninger kan gro igjen etter noen tiår. Rust er den vanligste årsaken.

Hvordan vet du om du har en lekkasje på vannledningen din?

Disse tegnene skal du se etter:  

  • Sus i rørene
  • Misfarget vann
  • Dårlig vanntrykk/vannmengde
  • Fuktig grunn i området hvor vannledningen ligger
  • Hull eller setninger i grunn

Hvis du mistenker at du har en lekkasje, bør du ta kontakt med en rørlegger. De kan påvise om det er en lekkasje eller ikke og utbedre problemet.