Fornyelse av stikk- og fellesledninger for kloakk

Kort fortalt

 • Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra huset ditt til en kommunal hovedledning. Stikkledninger er huseiers eiendom og ansvar.
 • Er din private stikk- og fellesledning (kloakkledning) laget av betong og lagt før 1970, eller det avdekkes feil og mangler på avløpsanlegget, kan du få et krav om å utbedre rørene.

Stikkledningen er huseiers ansvar

Private stikk- og fellesledninger er huseiers ansvar. Denne filmen forklarer hvilke rør du eier og er ansvarlig for å vedlikeholde.

Filmen er tilpasset etter original fra Bergen Vann.

Les også lekkasje på privat vannledning.

Vi fornyer rør for å unngå miljøforurensing

Kommunen har ansvaret for å bygge og vedlikeholde hovedledningene for avløp, og sørge for at avløpsvannet til kommunens beboere blir fraktet bort og renset på forsvarlig måte før det ender i sjøen.

Som forurensningsmyndighet kan Asker kommune kreve at du må legge om eller fornye din private stikkledning dersom det er risiko for lekkasjer eller det oppdages feil og mangler som kan føre til forurensing.

Standard abonnementsvilkår regulerer ansvarsforholdet mellom huseier/abonnent og kommunen.

Har du fått varsel om et mulig pålegg?

Når kommunen starter opp rehabiliteringsprosjekter på kommunale avløpsledninger, kan du som berørt huseier og eier av eiendom bli varslet om at du kan få krav om å oppgradere din private kloakkledning.

Det gjelder dersom kloakkledningen er av betong lagt før 1970 og ikke rehabilitert tidligere, eller er av nyere dato, men har feil og mangler.

Har du mottatt et varsel om pålegg får du tilbud om gratis rørinspeksjon.

Har du fått et pålegg?

Har du blitt varslet om at du kan få et pålegg, kan du når det kommunale rehabiliteringsprosjektet er ferdigstilt, bli pålagt å fornye ditt private avløpsrør.

Slik går du fram når du har fått et krav om utbedring:

 1. Ta kontakt med saksbehandler om noe er uklart. Kontaktinformasjon finner du i brevet du har fått.
 2. Ta kontakt med en rørlegger/entreprenør som hjelper deg med det formelle og selve arbeidet. Kommunen har ikke anledning til å komme med anbefalinger om enkeltbedrifter. Tips: Søk på internett etter rørlegger/entreprenør som jobber med rørfornying/rehabilitering.
 3. Følg opp at rehabiliteringsarbeidet blir utført innen fristen og at rørlegger/entreprenør sender inn ferdigmelding når arbeidet er fullført. Ferdigmelding sendes på e-post til

Klage på pålegg

Dersom du har fått et pålegg vedrørende private stikk- og fellesledninger kan du klage på dette. Se egen side om hvordan du kan klage på vedtak innen vann og avløp.

Sjekk om du deler rør med naboen

Noen eiendommer har deler av stikkledningene sine felles med andre eiendommer. Disse ledningene er også private og er brukernes ansvar.

 • Hvis flere eiendommer har felles stikkledning, kan det være inngått avtale om drift og vedlikehold. Hvis avtalen er tinglyst, kan du finne informasjon om dette hos Kartverket.

  Kommunen kan ikke fordele ansvar eller kostnader mellom eiere. Dette er et privatrettslig forhold.

 • Hvis kloakkledningen berører naboeiendommer, må du få tillatelse fra grunneieren før arbeidet kan starte. Tillatelse til å ha ledninger liggende på naboens grunn, skal tinglyses hos Kartverket.

Dersom en utbedring er nødvendig, må du ta kontakt med en selvvalgt entreprenør og bekoste arbeidet.

Metoder for rørfornyelse

Her forklarer vi de vanligste metodene for rørfornyelse:

Innføring av "strømpe" (strømperehabilitering): Bruk av strømperehabilitering som metode forutsetter at den gamle ledningen har sin strukturelle styrke. Det vil si at røret ikke er kollapset eller har glidd for mye fra hverandre i skjøtene. Røret må i tillegg være fritt for fysiske hindringer som for eksempel innvokste røtter, og overvann må ikke være tilkoblet ledningen. Metoden medfører minimalt med graving.

Innføring av plastledning: Det er ikke et krav at den gamle ledningen har sin strukturelle styrke ved innføring av plastledning. Dersom det oppstår problemer, kan graving bli nødvendig.

Oppgraving og legging av ny ledning: Dersom tilstanden til den gamle ledningen er i så dårlig forfatning at de to ovennevnte metodene ikke er forsvarlig å gjennomføre, må den gamle ledningen graves opp og erstattes. Ifølge ledningsregistreringsforskriften skal nye ledninger måles inn og meldes til kommunen. Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft som kloakkledningen, kan det være lurt å skifte denne samtidig.

Ny trasé: Dersom du skal endre ledningens opprinnelig plassering må du søke kommunen. Dette tar entreprenør/rørlegger ansvar for.

Lover som regulerer fornyelse av kloakkledninger

Ord og utrykk

 • Offentlig ledningsnett: Kommunale rør.
 • Stikkledning: Privat rør som går fra kommunal hovedledning og frem til huset ditt. Stikkledninger er både vannrør, kloakkrør og overvannsrør.
 • Avløpsledning: Kloakk- og overvannsrør.
 • Rehabilitering av avløpsnett: Utskifting av eksisterende ledningsrør for kloakk.
 • Felles ansvar: Eiere av felles stikkledninger må i felleskap sørge for at ledningene fornyes.
 • Pålegg: Et juridisk virkemiddel. Pålegget du får er i henhold til en lov. Kommunen gir deg pålegg for å sikre at du gjennomfører tiltaket.
 • Tvangsmulkt: Dagsbøter du må betale når du ikke etterkommer et pålegg.

Følg med på de kommunale prosjektene

Det pågår en del større vann- og avløpsutbedringer i Asker. Følg med på 
våre kommunale bygge- og anleggsprosjekter.

Slik kan rørene se ut

I illustrasjonen under finner du eksempler på rør som har behov for fornyelse. Foto: Asker kommune. 

Illustrasjonsbilder av dårlige avløpsrør