Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Utbedring av stikk- og fellesledning for kloakk

Kort fortalt

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset.

Er din private stikk- og fellesledning (kloakkledning) lagt før 1970, eller avløpsanlegget har feil og mangler, kan du få krav om å utbedre ledningen.

Dersom en utbedring er nødvendig, må du ta kontakt med en selvvalgt entreprenør og bekoste arbeidet.

Metoder for rørfornying

Utbedring av kloakkledningen kan skje på følgende måter: 

  • Innføring av "strømpe" (strømperehabilitering): Bruk av strømperehabilitering som metode forutsetter at den gamle ledningen har sin strukturelle styrke. Det vil si at røret ikke er kollapset eller har glidd for mye fra hverandre i skjøtene. Røret må i tillegg være fritt for fysiske hindringer som for eksempel innvokste røtter, og overvann må ikke være tilkoblet ledningen. Metoden medfører minimalt med graving.
  • Innføring av plastledning: Det er ikke et krav at den gamle ledningen har sin strukturelle styrke ved innføring av plastledning. Dersom det oppstår problemer, kan graving bli nødvendig.
  • Oppgraving og legging av ny ledning: Dersom tilstanden til den gamle ledningen er i så dårlig forfatning at de to ovennevnte metodene ikke er forsvarlig å gjennomføre, må den gamle ledningen graves opp og erstattes.

Utbedring av vann- og kloakkledninger i eksisterende ledningstrasé er ikke søknadspliktig, jfr. plan- og bygningsloven.

Utbedring av vannledning

Dersom du på eget initiativ ønsker å utbedre vannledningen samtidig med kloakkanlegget, og vannledningen fungerer som jording for det elektriske anlegget, må du kontakte en elektriker. Dette for at jordingsforbindelsen blir ivaretatt på en sikker måte. 

Begreper og definisjoner

  • Stikkledning: Privat vann- og avløpsledning som betjener en eiendom.
  • Fellesledning: Privat ledning som betjener flere eiendommer.
  • Overvann: Drenering, takvann eller overflatevann.
  • Hovedledning: Kommunal ledning.

Kommunale bygge- og anleggsprosjekter

Det pågår en del større vann- og avløpsutbedringer i Asker. Følg med på 
våre kommunale bygge- og anleggsprosjekter.