Hva vil det si å jobbe her?

Kort fortalt

Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester og legge til rette for lokaldemokratiet.

Om du bidrar med barns oppvekst og utvikling, ivaretar eldres omsorg, måker snøen på kommunes gater eller sørger for å ivareta ansattes arbeidsforhold, er vi alle kollegaer som skal bidra til å nå våre felles mål.

Vi skal yte god service på en profesjonell måte, opptre etisk forsvarlig og være tilgjengelig for våre innbyggerne. Kommunen gir tjenester til innbyggerne gjennom hele livet. Det å gjøre en forskjell for andre er en viktig motivasjonsfaktor for oss som jobber i Asker kommune.

Vi har en kultur som er åpen for nye ideer og vi har medarbeidere som tar ansvar. Derfor er medarbeiderskap viktig i vår ledelsesfilosofi. Gjennom samarbeid, samhandling og praktisering av vår visjon og verdier skaper vi gode og forutsigbare tjenester.  

Illustrasjonsbilde menesker med PC

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Asker kommune. FNs bærkraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.

Vi som kommune er en viktig aktør for å nå disse målene og de hjelper oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt. 

Dersom vi skal lykkes med å omsette de globale målene i lokal handling og praksis, må bærekraftsmålene integreres i all ledelse, planlegging og styring.

Her kan du lese mer om Asker mot 2030

 

Illustrasjon - FNs bærekraftsmål

Medborgerskap og samskaping

Når bærekraftsmålene er vårt overordende rammeverk, er medborgerskap og samskaping en av måtene vi kan nå målene på.

Et godt liv i Asker skapes av alle som bor og jobber her – sammen.

For sammen å finne gode løsninger, må kommune, innbyggere, frivilligheten, sosiale entreprenører og næringslivet så ofte som mulig møtes ansikt til ansikt. Det stiller høye krav til kommunen – og til innbyggerne.

Sterke samarbeid og partnerskap er avgjørende for å møte samfunnsutfordringene og nå målene i kommuneplanen. Asker kommune definerer medborgerskap som lysten og muligheten til å delta i, og ta medansvar for – fellesskapet. Fra temaplan for Medborgerskap.

Her kan du lese mer om kommunes plan- og styringssystem:

Hos oss jobber det om lag 6 500 dyktige medarbeidere som på hver sin måte er viktig for at vi skal levere gode tjenester til innbyggerne, med andre ord har vi et stort spenn i type arbeidsoppgaver, leveranser og stillinger.

Her kan du se og lære mer

Har du tid og lyst til å lære mer om Asker kommune og hva det vil si å være medarbeider, kan du finne mer her:

I Asker kommune har vi et bredt spekter av arbeidstakerorganisasjoner og tillitsvalgte og verneombud.

Du vil få god informasjon om dette som ansatt - blant annet via intranettsiden vår. Du kan også spørre "Kommune-Kari", som du møter på forsiden av nettsiden vår.