Frivillighetspolitikk i Asker

Asker kommune ønsker at enda flere innbyggere skal gis muligheten til å delta og bidra med det de kan, slik at vi alle får et bedre lokalsamfunn å bo i. 

Babylek på innbyggertorget
Foto: Elin Eike Worren

Asker kommunes frivillighetspolitikk 2021-2033 

Kommunen skal være tilrettelegger og støttespiller for frivillig sektor og stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, samt bidra til økt rekruttering av frivillige.  

Lokale lag og foreninger bidrar til å sikre frivillighetens frihet og til å sikre at den som er frivillig opplever å dekke et meningsfullt behov. Lag og foreninger i Asker har tradisjon, kompetanse, metoder og ressurser til å ta imot, lære opp og inkludere nye frivillige i et meningsfylt og morsomt fellesskap.  

Frivillighetskoordinering

En modell for frivillighetskoordinering ble lagt fram for Formannskapet 21. juni 2022. Modellen er dynamisk og utvikles i dialog med lag og foreninger. 

Asker kommune har som mål at den enkelte innbygger enkelt skal finne frem til lokale foreninger, finne frivillige oppgaver eller få bistand til å starte ny aktivitet.

Asker kommune har etablert flere roller som skal tilrettelegge for frivillighet. Disse rollene utvikles nå både på innbyggertorgene og i tjenesteområde Velferd.

Gjennom modellen for frivilligkoordinering vil Asker kommune styrke våre plattformer for godt samarbeid og god dialog mellom kommunen og frivillig sektor. Det er etablert et tverrsektorielt nettverk for frivilligkoordinering hvor de ikke-kommune frivilligsentralene, frivillighetsutvalget og kommunens ansatte innen frivillighet møtes for å jobbe sammen om ulike tema innen frivillighet. Nettverket er en plattform for å dele kunnskap, synliggjøre behov, og videreutvikle kommunens frivillighetspolitikk i samarbeid og dialog med lag og foreninger.

Kommunen har også koblet eksisterende kommunale frivilligsentraler opp mot innbyggertorgene. Dette for å styrke kunnskapen om frivillighet blant flere av de ansatte som møter aktive lag og foreninger og innbyggere til daglig på møteplassene.

Tilskuddsordninger

Ny modell for tilskudd ble vedtatt den 3. februar 2022 etter omfattende medvirkning med lag og foreninger. Asker kommune tildeler 27 millioner til lag og foreninger hvert år. Kommunen har som mål å stimulere til mer aktivitet gjennom å gjøre det enda enklere å søke om støtte og enklere å rapportere på bruk av midlene i etterkant.

Tilskuddsordningene skal evalueres etter to år.

Anerkjennelse og markedsføring

Lokale lag og foreninger har gitt mange innspill på at det er behov for økt anerkjennelse og bistand til markedsføring.

Kommunens nettsider

På kommunens hjemmesider, har vi samlet informasjon om frivillighet og deltakelse

Frivillighetsmagasin

For frivillighetens år 2022 ble det utarbeidet et frivillighetsmagasin, som ble distribuert på papir til 40 000 husstander i kommunen.

Frivillighetsmagasinet er også publisert digitalt på kommunens nettsider, der nye artikler publiseres fortløpende og deles i sosiale medier.  

Saker fra Frivillighetsmagasinet deles i kommunens digitale kanaler, som nettsider og sosiale medier, der vi benytter #frivillighetensår, #frivillightesmagasinet #frivillighetensår2022, #frivilligasker, #frivillighetasker og tagger @frivillighetnorge.

Frivillighetspris

Asker kommune har en egen frivillighetspris som deles ut hvert år. 

Sosiale medier

Frivillig aktivitet synliggjøres gjennom kommunens sosiale medier både sentralt og på syv innbyggertorg geografisk fordelt i kommunen.

Aktivitetskalender

Asker kommune har en egen aktivitetskalender, hvaskjeriasker.no, der lag og foreninger, men også andre aktører, kan markedsføre og synliggjøre sine aktiviteter og arrangementer. 

Festmarkering

Asker frivillighetsutvalg og Asker kommune planlegger en festforestilling i Asker kulturhus i desember 2022, for å feire frivillighetens innsats og frivillighetens år.

Samarbeidsavtaler

Asker kommune har som mål at vi skal inngå samarbeidsavtaler, der dette er naturlig, for å sikre forutsigbarheten for lokale lag og foreninger. Revidering av samarbeidsavtaler fra de tre tidligere kommune har blitt forsinket grunnet pandemien. Arbeidet er nå gjenopptatt og samarbeidsavtalene vil fortløpende annonseres her på våre nettsider. 

Arenaer og lokaler

Lokale lag og foreninger har gitt mange innspill på at det er behov for gratis møteplasser i nærmiljøet. På de syv innbyggertorgene som er geografisk plassert rundt om i kommunen, kan lag og foreninger låne lokaler gratis. Retningslinjer får lån og leie av lokaler på innbyggertorgene. 

Asker kommune er i gang med å revidere tilskudd til leie og drift av lokaler og anlegg. Arbeidet blir fortløpende oppdatert på disse nettsidene om tilskuddsordninger.  

Temaplan for medborgerskap

Mer om Asker kommunes frivillighetspolitikk er nedfelt i temaplan for medborgerskap.