Aktivitetspotten: prosjekt- og aktivitetstilskudd

Formål

Tilskuddet har følgende formål

 • å støtte opp om realisering av kommunes temaplaner innenfor medborgerskap: «Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv», «Temaplan for kultur» og «Temaplan for medborgerskap».
 • å støtte opp under kommuneplanens arbeid med FNs bærekraftsmål, særlig: Samarbeide for å nå målene, Bærekraftige byer og samfunn, Fremme livskvalitet for alle.
 • å stimulere innbyggerne til å delta i aktiviteter og arrangementer.
 • å stimulere organisasjoner til å skape prosjekt og aktivitet.
 • å gi innbyggerne et rikt tilbud av opplevelser.

Hvem kan søke?

Personer, organisasjoner, foreninger/lag, og andre aktører som driver arbeid innen kultur, lokalsamfunn, idrett, friluftsliv, sosialt- og humanitært arbeid i Asker kommune. Også søkere utenfor kommunen kan innvilges tilskudd når aktiviteten det søkes om skjer innenfor kommunes grenser eller kommer innbyggerne i Asker til gode.

Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter- og aktiviteter, og deltakelse på kurs som kommer Asker-samfunnet til gode.

Foreninger som søker om midler til prosjekter som naturlig bør inngå i andre kommunale tjenesteområder enn Medborgerskaps budsjetter, vil ikke kunne få tilskudd.

Søknadsfrister

1. januar, 1. mai, 1. september og 1. november. 

Søknader sendes inn før arrangementet gjennomføres. Søknader kan unntaksvis behandles mellom søknadsfristene.

Søk her

Hva kan det søkes om?

Tilskudd til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og deltakelse på kurs som gjennomføres i Asker, eller kommer deltakere i Asker-baserte organisasjoner til gode.

Det kan søkes om tilskudd innenfor f.eks. dans, sang, musikk, kunst, litteratur, teater, kulturarv, museal virksomhet, kulturminner, idrett, friluftsliv, egenorganisert aktivitet, inkluderingsarbeid, møteplasser for aktivitet m.v.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan søkes om nødvendige midler for gjennomføring. Øvrig finansiering må synliggjøres i budsjettet, kommunen fullfinansierer normalt ikke prosjektet/aktiviteten.

For søknader over 100.000,- må det påregnes lengre saksbehandlingstid.

Tilskudd utbetales etter at søker har bekreftet at de godtar vilkår for tilskuddet og ber om å få tilskuddet utbetalt.

Krav til tilrettelegging og markedsføring

Det forutsettes at det tilrettelegges for universell utforming i så stor grad det lar seg gjøre. Asker kommunes bidrag skal fremgå av markedsføringsmateriell og program.

Arrangementer skal legges inn på www.hvaskjeriasker.no

Krav til dokumentasjon

 • Prosjektbeskrivelse med: bakgrunn, formål, målgruppe, plan for gjennomføring og markedsføring
 • Budsjett
 • Helhetlig finansieringsplan (inkludert evt. andre tilskuddsgivere)

Krav til rapportering

 • Kortfattet sluttrapport
 • Enkelt regnskap
 • Regnskap revidert av ekstern revisor for beløp over 100.000,-

Dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt, skal man så tidlig som mulig gå i dialog med kommunen for å se på alternative løsninger for bruk av midlene. Kommunen kan kreve tilbakebetaling dersom prosjektet ikke er gjennomført i henhold til søknaden.

Send rapport til den e-posten som er oppgitt i vedtaksbrevet, og merk med referansenummeret som er oppgitt i det samme brevet.

Spørsmål om ordningen

Henvendelser om søknadsordningen rettes på e-post til:

For idrettslag:

For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.


Aktuelle temaplaner fra kommunen