Tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr for frivillige lag og foreninger i Asker

Formål

Tilskuddsordningen er til for mindre investeringer, anlegg og utstyr som bidrar til økt aktivitet, deltakelse og åpne møteplasser for frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftsliv, kultur og annen frivillighet.

Midlene skal støtte opp om realisering av kommunes temaplaner innenfor medborgerskap:

Ramme for ordningen 

Det er avsatt inntil to millioner kroner til ordningen. Beløpet skal fordeles slik:    

 • 75 % og minst 1,5 million skal gå til idrettsformål  
 • 0,3 - 0,5 million til øvrige formål  

Dersom det ikke er nok søknader til et formål, kan midlene omfordeles til annet formål.  

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger i Asker registrert i Frivillighetsregisteret.

Spesielt for idrettslag

Søknader fra fleridrettslag skal sendes fra idrettslagets hovedgruppe. Dersom idrettslaget sender flere søknader, skal disse prioriteres fra idrettslaget. Søknader som ikke sendes fra hovedlaget vil ikke behandles.

Foreninger som søker om midler til prosjekter som naturlig bør inngå i andre kommunale tjenesteområder enn Medborgerskaps budsjetter, vil ikke kunne få tilskudd.

Hva det kan søkes om

Investeringer er definert som mindre anlegg, oppgraderinger og anleggstilpasning, større utstyr med betydning for gjennomføring av aktivitet, og anskaffelser av varig verdi.

Det kan søkes om nødvendige midler for gjennomføring. Tilskuddsordningen har samfinansiering som hensikt. Frivilligheten har rett til momskompensasjon for varige anskaffelser. Hele finansieringsplanen må synliggjøres i budsjettet, kommunen fullfinansierer ikke tiltaket

Det kan i hovedsak ikke søkes om tilskudd til tilleggsutstyr og mindre forbruksartikler. Eksempelvis kan det søkes om kurver til basketball, men ikke basketballer. Det kan søkes om tilskudd til investering i kulturbygg, klubblokaler, kultur- og utescener, dyrt utstyr, dyre instrumenter og teknisk utstyr m.m.

Anbefalte prioriterte tiltak

Idrettsrådet (for idrettslag) og Kulturrådet (for søknader innen kultur) utarbeider hver sin prioriterte liste over tiltak. 

Kommunen vurderer øvrige søknader, samt beslutter og utbetaler tilskudd etter et samordningsmøte med idrettsrådet og kulturrådet.

Krav til tilrettelegging  

Det forutsettes at det tilrettelegges for universell utforming i så stor grad det lar seg gjøre.  

Krav til dokumentasjon  

 • Prosjektbeskrivelse med bakgrunn, formål, målgruppe og plan for gjennomføring 
 • Budsjett  
 • Helhetlig finansieringsplan (inkludert evt. andre tilskuddsgivere)  

Hvor mye det kan søkes om

Det kan søkes om tilskudd til mindre investeringer, anlegg og utstyr med søknadsbeløp inntil 200. 000,-.

Tilskudd utbetales etter at søker har bekreftet at de godtar vilkår for tilskuddet og ber om å få tilskuddet utbetalt.

Søknad

Søknadsfrist: 1. mars.

Søk her

Krav til rapportering  

 • Kortfattet sluttrapport  
 • Enkelt regnskap  
 • Regnskap revidert av den som er søkers revisor for beløp over 100 000 kroner.   

Dersom prosjektet ikke gjennomføres som planlagt, skal man så tidlig som mulig gå i dialog med kommunen for å se på alternative løsninger for bruk av midlene. Kommunen kan kreve tilbakebetaling dersom prosjektet ikke er gjennomført i henhold til søknaden.  

Send rapport til den e-posten som er oppgitt i vedtaksbrevet, og merk med referansenummeret som er oppgitt i det samme brevet.  

Spørsmål om ordningen  

Henvendelser om tilskuddsordningen kan du sende på e-post til:  

 • For idrettslag:  
 • For friluftsliv:   
 • For kulturorganisasjoner og annen frivillighet:  

Tilskuddsmodell under utprøving og behov for innspill

Dette er en modell for utdeling av tilskudd som prøves ut i en toårsperiode. For å finne frem til den beste løsningen fremover, ønskes innspill underveis for evaluering.

Send oss gjerne dine innspill til e-post: merket med referansenummer 21/18542. Takk for at du er med på å teste ut denne ordningen.

Klageadgang på vedtaket om tilskudd

Etter forvaltningsloven § 2 bokstav b er vedtak om tildeling av tilskudd et enkeltvedtak som kan påklages.

Vedtak som er fattet i medhold av disse retningslinjene kan påklages, jf. forvaltningsloven §28 andre ledd.

Klagefristen er 3 uker fra den dato vedtaket er kommet fram. Klage sendes til Asker kommune e-postadresse: - merket med referansenummeret fra vedtaksbrevet.