Asker har en god og sikker drikkevannsforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet, og det er UV-desinfisert.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften).

Asker har sin hovedforsyning av drikkevann fra Holsfjorden. I tillegg har kommunen reservevannforsyning fra Glitrevannverket. Detaljert informasjon om vannet finner du på nettsidene til Asker og Bærum Vannverk IKS.

Vanntrykk

Vanntrykket inn til eiendommen skal være mellom to og seks bar. Dette avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning og forbruket i området. Ved vanntrykk større enn seks bar må du installere reduksjonsventil. Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger (din vannledning som går ut til kommunens vannledning). 

Ved lavt trykk, sjekk først om du har privat trykkreduksjonsventil som kan være ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp. Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde i fra til oss.

I mange tilfeller skyldes lavt trykk gjengrodde private stikkledninger inn til boligen. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Varsling om endringer i vannforsyningen


Vi varsler på telefon til berørte innbyggere ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket blir endret
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om telefonvarsling. Her kan du sjekke og endre telefonnummeret vi har registrert på deg.

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Vannfilter ikke nødvendig

Blir du tilbudt å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Dette trenger du ikke bruker penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann.

Hardhet/pH-verdi

Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. Drikkevannet i Asker er bløtt og har en pH-verdi i underkant av 8 og et kalsiuminnhold på ca 7mg/l, noe som tilsvarer en hardhet på ca 1 dH (tysk hardhetsgrad).

Innstilling på vaskemaskiner er lik for dH° 1-3.