Drikkevannskvalitet

Asker har en god og sikker drikkevannsforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet. Her kan du se prøveresultatene fra ditt vannverk.

Sjekk kvaliteten på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

Forklaring av ikoner i kartet:

  • Stor rød ring med bølger: Viser de offentlige vannverkene. Trykker du på den vises alle vannprøver tatt av drikkevannet fra dette vannverket.
  • Rød ring med tall inni: Tallet indikerer antall prøvepunkter. Selve prøvepunktene er små røde ringer. Trykker du på en slik ring vises resultater av vannprøvene tatt på dette ene punktet.

Drikkevannskilder i Asker

Drikkevannet i Asker kommune kommer fra forskjellige vannkilder.

Bor du i tidligere Asker kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Holsfjorden i Viken fylke, en fjordarm av Tyrifjorden, som er Norges femte største innsjø.

Du kan lese mer om vannkildene på Asker og Bærum vannverk sine nettsider. I tillegg har vi reservevannforsyninger fra Glitre vannverk.

Bor du i tidligere Røyken kommune?

Da får du drikkevannet ditt fra Glitre vannverk. Vannet som behandles her, kommer fra innsjøen Glitre - som ligger godt beskyttet i marka. Les mer om vannkildene på Glitre vannverk sine nettsider.

Bor du i tidligere Hurum kommune?

Innbyggere i Sætre, Holmsbu, Rødtangen og Klokkarstua får drikkevannet sitt fra Sandungen vannverk, med vannkilde fra Sandungen i Hurum.

Det private vannverket Tofte og Filtvet vannverk forsyner resten av Hurum.

Les mer om hvordan du bør ferdes ved en drikkevannskilde.

Vanntrykk

Vanntrykket fra punktet der kommunal vannledning går over til privat eiendom skal være minst 2 bar (måleenhet for vanntrykk). Se mer i standard abonnementsvilkår for Asker kommune.

Vanntrykket avhenger av terrenghøyden der du bor, type hovedledning du er tilknyttet og vannforbruket i ditt område.

Høyt trykk

Dersom vanntrykket i boligen er høyere enn 6 bar kan Asker kommune kreve at huseier monterer en ventil, også kalt reduksjonsventil, for å redusere vanntrykket. 

En reduksjonsventil hindrer at for eksempel varmtvannstanken og vaskemaskinen blir ødelagt. 

Lavt trykk

Hvis du har lavt trykk, må du først sjekke om din private trykkreduksjonsventil er ødelagt eller feilinnstilt. Kontakt i så fall rørlegger for hjelp.

Erfarer du dårlig trykk over tid kan det tyde på at stikkledningen din er i ferd med å gro igjen. Stikkledningen er din private vannledning som går ut til kommunens vannledning. Utskifting av stikkledninger er huseierens ansvar.

Finner du ikke ut av hvorfor du har lavt trykk, kan du melde fra til oss.

Vi varsler deg når noe skjer

Vi varsler i sms eller på telefon til berørte innbyggere og på kommunens nettsider, ved følgende hendelser:

  • Når vi stenger vannet grunnet vedlikehold og lekkasjer
  • Hvis vanntrykket endres
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Er du registrert med riktig telefonnummer? Les mer om telefonvarsling og sjekk at du er registrert med riktig nummer.

Du trenger ikke vannfilter

Får du tilbud om å kjøpe vannfilter til å montere på vannkranen? Det trenger du ikke å bruke penger på. Les mer på nettsidene til Norsk Vann.

Hardhet/pH-verdi

Det er ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner.

Drikkevannet i Asker er bløtt og har en pH-verdi i underkant av 8 og et kalsiuminnhold på ca 7mg/l, noe som tilsvarer en hardhet på ca 1 dH (tysk hardhetsgrad).

Innstilling på vaskemaskiner er lik for dH° 1-3.

Lov og forskrift

Vannet må tilfredsstille kravene i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Husk å ha drikkevann i beredskap

Det er anbefalt å ha lagret 9 liter vann per person i husstanden. Hvordan kan man lagre drikkevann til beredskap? Med godt rengjorte flasker eller dunker, friskt kaldt vann fra krana og mørk og kjølig lagring kan vannet stå i årevis. Les mer på sikkerhverdag.no