Veileder for utbygging av vann og avløp

Dersom du er utbygger av offentlig VA-infrastruktur som kommunen senere skal overta og drifte, er du ansvarlig for å følge opp en del ting.

Planlegging av prosjektet

Gjør deg kjent med regelverket: Sett deg inn i Asker kommunes VA-norm. 

Få avklart prosjektets rammer og føringer: Send en e-post til med en kort beskrivelse av prosjektet. Prosjektansvarlig hos oss vil ta kontakt med deg.

Send oss den ferdige planen: Når du har en ferdig utarbeidet teknisk plan for hovedledninger for vann og avløp på plass, er søknaden klar for innsending:

Slokkevann og informasjon om brannkum

Vurderer du slokkevannskravet og trenger informasjon om:

  • Avstand til brannkum: Send e-post til merket «Kartutsnitt for nærmeste brannkum til Gnr/Bnr».

    Du får tilsendt et kartutsnitt som viser nærmeste brannkum eller hydrant med identifikasjonsnummer. Du må selv måle avstanden fra brannkummen til hovedangrepsvei (ofte hovedinngang). Avstanden skal måles langs brøytet vei og vurderes opp mot gjeldende krav.

    Les mer om krav til brannkum.

Kart og ledningsdata

Trenger du kart over vann og avløp eller ledningsdata? Send e-post til merket «Kart/ledningsdata for Gnr/Bnr»

Du må legge ved et kartutsnitt over området du ønsker oversendt, i tillegg til din kontaktinformasjon.

Oppstart av prosjektet

Når de tekniske planene er godkjent, og du har fått nødvendige tillatelser fra Byggesak og andre aktører, anbefaler vi følgende:

Avtal et oppstartsmøte: Avtal et oppstartsmøte med din prosjektansvarlig i kommunen og hold dialogen underveis i byggefasen.

Stenging av vann: I noen tilfeller må vannet stenges for å få utført arbeidet. Dersom det blir nødvendig må du søke om vannavstenging i god tid, og lage en plan for midlertidig vannforsyning til berørte naboer.

Testing av anlegget: Før utbygger kan ta anlegget i bruk skal alle nye ledninger testes i henhold til krav i VA-norm for Asker kommune. For å kunne trykkteste vannledningen må den fylles med vann. Ta kontakt med Drift vann for informasjon om oppfylling på e-post eller telefon 66 90 94 08.

Resultatene fra testingen må du sende til . Husk å oppgi saksnummer.

Merking av brannkummer: Utbygger må merke alle nye brannkummer med brannkumskilt.

Når prosjektet er ferdig

Kommunen overtar offentlig vei og hovedledningsanlegg for vann og avløp når arbeidet er ferdig og godkjent, jfr Plan- og bygningsloven §18.

Ved overtakelse

Ta kontakt med din prosjektansvarlig i kommunen og avtal ferdigbefaring og overtakelsesforretning. Overtakelsesprotokollen underskrives av tiltakshaver eller en representant med fullmakt, og kommunen.

Justeringsavtale med kommunen

Ved privat utbygging av offentlig infrastruktur for vann- og avløpsanlegg, som senere skal bli kommunalt eie, tilbyr Asker kommune utbygger å inngå justeringsavtale.

Ved inngåelse av avtale om justeringsrett vil utbygger over en periode på 10 år få tilbakebetalt merverdiavgift som er betalt under utførelse av anleggstiltaket.

Avtale kan først inngås når det aktuelle anlegget faktisk er overtatt av kommunen. Tilretteleggingshonorar er et engangsbeløp på kroner 10.000. I tillegg kommer kroner 5.000 i årlige kostnader for avtale om justeringsrett.

I tilfeller hvor utbygger er fritatt for merverdiavgift, eller selv har hatt fradragsrett, kan kommunen inngå avtale om justeringsplikt. I disse avtalene vil det ikke foregå noen utbetaling.

Saksfremlegget og Formannskapets vedtak om inngåelse av justeringsavtaler.

Regelverket for inngåelse av justeringsavtaler er regulert av Lov om merverdiavgift, kapittel 9, og i Forskrift til merverdiavgiftsloven, kapittel 9.

Maler til utfylling

Ta kontakt med  hvis du har spørsmål om justeringsavtale.

Kan jeg dele utgifter med naboen?

Hvis kommunen har pålagt deg å bygge vann- og avløpsanlegg, og naboeiendommer får en fordel av det, for eksempel ved at den/de blir byggeklar eller får mulighet til å knytte seg til offentlige vann- og avløpsledninger, kan du ha krav på å få tilbake penger fra naboene.

I slike tilfeller er det ofte enklest å inngå en privat avtale med naboene om å få dekket deler av utgiftene. Går ikke det, kan du kreve refusjon fra naboene. Eventuell refusjon forutsetter at byggearbeidet ikke er startet før kommunen har godkjent planer, kostnadsoverslag samt forslag til fordeling av kostnader. Kravet om refusjon sender du til Asker kommune postmottak:

Du kan ikke starte byggearbeidet før kommunen/byggesak har gitt nødvendig tillatelse.

Mer om refusjon av kostnader ved pålagte byggeprosjekter finner du i Plan- og bygningsloven §18.

Retningslinjer og søknadsskjema for tilskudd

Les retningslinjer for kommunalt tilskudd ved etablering av hovedledningsanlegg for vann og avløp i privat regi og finn søknadsskjema.