Naboinformasjon Gullhella VA

Her finner du informasjonsskriv sendt til innbyggerne i prosjektperioden.

Informasjon for hele prosjektet

Tords vei, Ulfs vei og Eriks vei

Gudolf Blakstads vei og Erlands vei

Anleggsbelte

De nye ledningene vil i all hovedsak bli lagt i eksisterende veier i området. Selv om ledningene legges i veien vil det være behov for et anleggsbelte på begge sider av grøfta. Et anleggsbelte er et areal som entreprenøren må bruke i forbindelse med gravearbeidene. Vi vil så langt det lar seg gjøre begrense anleggsbeltet innenfor veigrunnen, men enkelte plasser vil det likevel være behov for å bruke deler av tilgrensende eiendommer. Der hvor vi har behov for å ta i bruk deler av naboeiendommene, vil vi ta kontakt med aktuell grunneier for inngåelse av en arbeidsavtale.

Private stikkledninger for drikkevann og avløpsvann

Prosjektet har sørget for inspeksjon av alle private stikkledninger og fellesledninger, såkalt rørinspeksjon.

Filmopptakene blir vurdert av sakkyndige hos kommunalteknisk avdeling i kommunen, som vil utstede et eventuelt formelt pålegg om utbedring av ledning.

Det er mange i dette området som har gammelt rørmateriale som metall på sin private stikkledning for drikkevann. Erfaringsmessig er slike vannrør modne for utskiftning. Gamle galvaniserte rørledninger vet vi med stor sannsynlighet er dårlige og kan få brudd når som helst. Samt at de også kan være grodd igjen på anboringspunktet (se bildet under). Anboringspunktet er det punktet hvor den private stikkledningen for vann er tilkoblet kommunal ledning.

Se ellers sider om krav til vann og avløpsledninger

Samtidig sanering av olje- og parafintanker?

Har du oljetank i hagen og ønsker å sanere/fjerne denne finner du informasjon på denne nettsiden:

Fjerning eller sanering av oljetank

Besiktigelse av berørte eiendommer

Kommunen vil engasjere ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av de mest berørte eiendommer før anleggsstart. Dette vil kun være aktuelt for et begrenset antall eiendommer med nærhet til nye grøfter, hvor det kan bli nødvendig å utføre sprengningsarbeider. Besiktigelse vil bli utført innendørs og utendørs med videokamera for de eiendommer som vurderes. De dette gjelder vil bli nærmere kontaktet for avtale om tidspunkt.

Brunt vann og varsling

I anleggsperioden, august 2016 – vinter 2019/2020, vil det forekomme flere brudd i vannforsyningen. Det vil også forekomme brunt vann i springen. Årsaken til dette er at vannet må stenges for å skifte ut de gamle rørene. Alle vannavstenginger varsles i forkant på SMS hvis telefonnummeret ditt er registrert på 1881. Råd ved stengt og brunt vann