Jobbe i barnehagene i Asker

Som ansatt i barnehagene i Asker får du være med å sikre felles, rettferdig og god oppvekst til våre barn. Vi er en kommune som jobber for å skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet.

Ledige stillinger

Tilbud til nyansatte og nyutdannede

Alle nyansatte får oppfølging av en fadder den første tiden i ny jobb. 

Som nyutdannet barnehagelærer vil du i Asker kommune få veiledning gjennom vårt nettverk for nyutdannede. Veiledningen skal bidra til å lette overgangen fra studier til praksis, og skal bidra til en økt forståelse for faget og en trygghet i rollen. Systematisk veiledning må praktiseres over tid og her vil du få innføring i forskjellige veiledningsmetoder og annen viktig teori knyttet til relasjoner som blant annet:

  • Gruppeveiledning
  • Ulike veiledningsmetoder som for eksempel bruk av bildekort og "Dialog/Påstandsspillet"
  • Forelesning om relevant teori rundt "Kommunikasjon og ledelse"

Asker kommune legger opp til lærende nettverk med aktuelle temaer, og det gir jevnlig veiledning både individuelt og i grupper.

Satsingsområder for barnehagene i Asker

Trygt og godt psykososialt barnehagemiljø

Asker kommune ønsker at alle barn skal oppleve å være trygge og føle at de blir sett og inkludert. Dette gir grunnlag for utvikling og læring og er et godt fundament for livsmestring. Barnehager, skoler og SFO er viktige arenaer i barn og unges oppvekst og de ansatte har et stort ansvar for å sikre opplevelsen av trygghet og følelsen av å bli anerkjent og inkludert. Asker kommune har følgende ambisjon for arbeidet med leke- og læringsmiljø:

"Barn og unge i Asker er trygge og tåler medgang og motgang. De opplever å bli verdsatt, lærer å inkludere andre og møter trygge og ansvarlige voksne som engasjerer seg for deres trivsel, utvikling og læring"

Asker kommune har startet egen opplæring av innsatsteam - BIM  (Barnehagens innsatsteam mot mobbing) - i barnehagene i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger pr august 2021. Hovedmålet med dette arbeidet er en innføring i aktuell teori og forskning rundt det forebyggende perspektivet for et trygt og godt barnehagemiljø for alle barnehager i Asker kommune. Innsatsteamet vil også få en særlig god kompetanse knyttet til krenkelser og mobbesaker som forekommer i barnehagen, hvor ansatte har en aktivitetsplikt utfra lovendringen pr januar 2021. 

Les mer om arbeidet for trygt og godt læringsmiljø:

Pedagogiske utviklingsarbeid

For styrere er det etablert lærende nettverk med fokus på å kunne utvikle egen lederrolle og pedagogiske ledelse av medarbeidere med utgangspunkt i egen praksis. Samlingene vil være knyttet til barnehagebasert kompetanseutvikling og tematiserer observasjon, planlegging, vurdering og dokumentasjon. Formålet er å skape en arena for samskaping hvor styrere kan bearbeide teori og lære i grupper, dette som et ledd i å utvikle lærende profesjonsfellesskap. Læringsprosesser og veiledning vil være gjennomgående tematikk, og vi vil fasilitere gjennom modellering.

Ler mer om pedagogisk utviklingsarbeid i askerbarnehagen her:

Bærekraftig utvikling

Asker kommune har valgt ut seks av FNs bærekraftsmål som satsingsområder fram mot 2032. Disse er: samarbeid for å nå målene, bærekraftige byer og samfunn, handling mot klimaendringene, god helse, god utdanning og innovasjon, digitalisering og næringsutvikling.

Det pedagogiske arbeidet i skole og barnehage er et viktig bidrag til at vi når bærekraftsmålene, og rammeplan for barnehage og LK 20 gir mange muligheter for å jobbe med dette. Det gjennomføres en rekke spennende og inspirerende kompetansetiltak i skole og barnehage. Les mer om dette i Askermagasinet. 

Ønsker du å lese mer om Asker kommunes kompetanseplan og våre satsningsområder finner du dette her

Jobb og bo i Asker

Asker kommune er en kompetanseorganisasjon som ønsker å utvikle neste praksis, og har som mål å sikre de ansattes rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle.

Asker kommune strekker seg langs Oslofjorden fra Sandvika til der den møter Drammensfjorden, og består av mange større og mindre tettsteder. Vi har 97 000 innbyggere som alle nyter nærhet til skog og fjord, og større tettsteder med godt utvalg i  spisesteder, butikker og gode kulturtilbud.