Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyrer

Her har vi listet opp de vanligste spørsmålene vi får om kommunale gebyrer i Asker. Vi håper du også finner svar på det du lurer på!

Vann og avløp

Hvilke faktorer påvirker årsgebyret for vann og avløp?

Årsgebyret for vann-, avløp- og renovasjonstjenestene blir fakturert etter selvkostprinsippet. Det betyr at du betaler for det det koster å produsere tjenestene, og at gebyrene ikke nødvendigvis følger normal prisutvikling. Vann- og avløpstjenestene dekkes kun av gebyrer og er ikke en del av kommunebudsjettet.

Gebyrøkningen de siste årene innenfor vann og avløp skyldes hovedsaklig oppgradering av vannledningsnettet. I tillegg spiller kostnader knyttet til investeringer i vannverk og renseverk inn på gebyrene.

Hva er nytt med årsgebyret for vann og avløp fra tidligere år?

Asker kommune har innført ny gebyrmodell fra og med 2020, som består av et fastledd og et variabelt ledd. Fastleddet faktureres per boenhet og skal dekke inn kostnader knyttet til levering av tjenesten. Den variable delen settes fremdeles etter forbruk.

Askers gamle gebyrmodell med kun variabelt ledd, kommer abonnenter med lavt forbruk til gode. De vil bære mindre andel av kostnadene enn en abonnent med høyt forbruk. Modellen med fastledd og variabelt ledd gir en kostnadsfordeling hvor alle er med på å dekke inn de faste kostnadene kommunen har ved å produsere vann- og avløpstjenestene. Du kan fortsatt påvirke det variable leddet gjennom forbruk og vannsparing.

Hvordan beregnes vannforbruket mitt?

Vi beregner et vannforbruk på 1,5 m3 (kubikkmeter) per m2 (kvadratmeter) av boligen. Hvis ikke eiendommen er oppgitt med kvadratmeter i eiendomsregisteret (matrikkel) blir boligen antatt til å være 120 m2. Beregnet forbruk er da 120 m2 x 1,5 m3 = 180 m3.

Les mer om priser og beregninger for vann- og avløpstjenester.

Hva betyr fastledd?

Fastledd kan forklares som et abonnement. Fastleddet er basert på informasjon fra matrikkel eller eiendomsregisteret, og vi fakturerer per boenhet. Du blir fakturert for fastledd selv om eiendommen ikke er i bruk eller ikke er utleid.

Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Hvorfor må jeg montere vannmåler?

Alle boliger og bygg i Asker kommune skal ha fjernavlest vannmåler innen 2020. Les vedtaket i kommunestyret og hvorfor det er viktig at du får montert vannmåler.

Når vannmåler er montert, må rørlegger gi beskjed til Asker kommune slik at faktureringen av vannforbruket ditt blir riktig.

Hvordan får jeg byttet vannmåler?

Drammen Rørservice AS bytter vannmåler på vegne av Asker kommune. Du får beskjed på SMS med forslag til tidspunkt når utskiftning nærmer seg.

Hva dekkes av tilsynsgebyr for septik?

Vi krever et tilsynsgebyr av alle som har septiktank, tett tank eller avløpsrenseanlegg. Gebyret skal dekke kommunens utgifter med kontroll av slamtømming, tilsyn og rapportering til nasjonale myndigheter.

Tilsynsgebyr for septik blir fakturert kvartalsvis.

Ny forskrift for vann og avløp i Asker

«Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Asker kommune, Viken» regulerer vann- og avløpsgebyrene i Asker.

Les forskriften på Lovdata.

Hva menes med fakturering «á konto»?

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto. Det betyr at du betaler et forskudd basert på forventet forbruk gjennom året.

Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter. Har du betalt for mye, får du penger igjen. Har du har betalt for lite, må du betale.

Du betaler også á konto hvis du har fjernavlest måler.

Renovasjon

Hvorfor har renovasjonsgebyret økt så mye?

Gebyret går opp ca. 20 % for alle i 2020. Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre. Kommunen skal ikke tjene penger på tjenesten.

Økt gebyr skyldes blant annet en økt markedspris i renovasjonsbransjen. Det har vært mange konkurser i bransjen de siste årene og det er ikke så lett å få tak i billig arbeidskraft lenger. I tillegg har kommunen måttet inngå en del kortere kontrakter for perioden fremover inntil renovasjonstjenesten i den nye kommunen kan harmoniseres. På sikt forventer vi at prisene i Asker vil være på samme nivå som i andre kommuner med tilsvarende tjenestenivå.

Hva dekker renovasjonsgebyret?

Renovasjonstjenesten drives etter selvkostprinsippet, som betyr at gebyrene dekker akkurat det tjenesten koster - verken mer eller mindre.

Renovasjonsgebyret dekker blant annet:

  • innsamling av avfallet
  • videre transport og behandling av avfallet
  • innkjøp og utlevering av poser, beholdere og annet utstyr
  • drift av gjenvinningsstasjonene
  • informasjon, kampanjer og materiell om renovasjon, gjenvinning og ombruk
  • miljøvennlige tiltak som for eksempel Ombruksfestivalen
  • administrasjon i kommunen

Det er kommunens ansvar å sørge for at alt avfall behandles på en måte som er trygt for helse, natur og miljø. Alle som bor og har hytte i Asker må derfor betale et renovasjonsgebyr, slik at vi skal kunne hente og behandle avfallet på en miljøvennlig måte.

Jeg betaler for sommerrenovasjon, men det står andre datoer på fakturaen. Hvorfor det?

Det er kvartalsvis fakturering, også for de som har sommerrenovasjon. Det betyr at perioden som står oppgitt på fakturaen er hvilket kvartal fakturaen gjelder. Du betaler altså kun for sommerrenovasjon, men årsbeløpet er delt opp i fire.

Hvorfor må jeg betale for renovasjon når hytta/eiendommen nesten ikke brukes og vi tar med søpla hjem?

Alle som eier en bolig eller en hytte i Asker er pliktige til å betale de kommunale eiendomsavgiftene - som renovasjonsgebyret er en del av. Dette er et gebyr man må betale uavhengig av hvor mye eiendommen brukes.

Hvorfor må søknad om å få fritak fra renovasjonsavgift sendes inn så lenge i forveien?

Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at man må søke i god tid før ønsket fritaksperiode og senest én måned før. Dette er blant annet for at saksbehandleren skal rekke å behandle søknaden.

Hva er kravene for å få innvilget fritak fra å betale renovasjonsavgift?

Fritak for hytterenovasjon innvilges kun dersom hytta er revet eller kondemnabel. For andre eiendommer er kravet at eiendommen står ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende. For å kunne vurdere om fritak kan innvilges må man fylle ut et søknadsskjema og legge ved dokumentasjon. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Det er søkers ansvar å fremskaffe dokumentasjon.

Det gis ikke fritak i forbindelse med utleie eller kjøp og salg av bolig, med mindre boligen skal stå tom i mer enn seks måneder.

Dersom du har fått innvilget fritak og har behov for lenger fritaksperiode, må du sende ny søknad senest én måned før utløp av forrige fritaksperiode og legge ved oppdatert dokumentasjon.

Eksempler på dokumentasjon: Om eiendommen er ubeboelig grunnet dens tilstand kreves bilder eller tilstandsrapport. Om eiendommen står midlertidig tom kreves f.eks. kopi av plassbekreftelse på sykehjem, reisebekreftelse som viser lengden på reisen eller lignende.

Feiing og tilsyn

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) utfører feie- og tilsynstjenester på vegne av Asker kommune. Les mer om tjenestene til ABBR.

Generelle fakturaspørsmål

Hva betyr postene på fakturaen?

Er beskrivelsene av gebyrene på fakturaen vanskelig å forstå? Under gir vi deg forklaring av postene.

Merk at alle poster på fakturaen er oppgitt uten merverdiavgift (mva).

Fakturatekst Forklaring
Vann á konto En forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk vann etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Avløp á konto
En forhåndsberegning av avløpskostnadene for din bolig i perioden som er definert i fakturaen.
Forbruk avløp etter areal Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter hvor mange kvadratmeter du bor på.
Fastledd vann pr. boenhet
Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Fastledd avløp pr. boenhet
Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Grunnbeløp renovasjon
Den delen av renovasjonsgebyret som er lik for beboere i Asker nord.
Gebyr for restavfall, liten beholder Beskriver størrelsen på søppeldunken din og hva du betaler for å få denne tømt. Gjelder for beboere i Asker nord.

Standard renovasjon R/H

Storfamilie renovasjon R/H

Samarbeid renovasjon R/H

Renovasjonsgebyret i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum) er basert på hva slags abonnement eller avtale du har. Eksempelvis standard, storfamilie eller samarbeid.
Feiegebyr  Hva du betaler for at feieren kommer og feier skorsteinen din. Du betaler ett gebyr per skorstein som er i bruk.
Tilsyn ildsted 
Hva du betaler for tilsyn av skorsteiner og ildsteder i boligen. Du betaler ett gebyr per boenhet som har fyringsanlegg. 

 

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura 4 ganger i året. Faktureringsmåneden er som regel februar, mai, august og november. Betalingsfrist er ca. 30 dager. Du får faktura 4 ganger i året selv om du ikke benytter deg av vann og avløp, renovasjon og feiing gjennom hele året.

Hvem blir fakturaen sendt til?

Vi sender fakturaen til den som står oppført som eier i eiendomsregisteret eller matrikkel. Vi henter informasjon om eiendommen fra Statens Kartverk. Dersom eiendommen står i navnet til en avdød person, må informasjonen oppdateres i registeret til Statens Kartverk.

For vann og avløp: Har vi sendt fakturaen til feil person på bakgrunn av informasjon i matrikkel, gi beskjed til:  

For renovasjon og feietjenester: Ta kontakt med Innbyggerservice på e-post: 

Digital faktura eller faktura på papir?

Du bestemmer hvordan du vil motta fakturaen. Du kan få den elektronisk, som avtalegiro/e-faktura, Vipps og Digipost, eller i papirform per post. Vil du opprette en elektronisk løsning eller endre type elektronisk mottak, må du kontakte leverandøren det gjelder (banken din, Vipps eller Digipost). Asker kommune kan ikke opprette fakturaordninger på vegne av deg.

Har du fått fakturaen per post, og fortsatt ønsker det, trenger du ikke å gjøre noe.

Jeg har kjøpt/solgt eiendom midt i en termin. Kan fakturaen deles?

Vi har dessverre ikke mulighet til å dele fakturaen mellom ny og gammel eier. Et eierskifte er et oppgjør mellom kjøper og selger. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om kommunale gebyrer er tatt med i oppgjøret.

Koronatiltak: Kan jeg utsette betaling eller dele opp fakturaen?

Forespørsel om utsettelse av betalingsfrist eller oppdeling av betaling sendes på e-post til . Husk å merke henvendelsen med fakturanummer og navn på fakturamottaker.

Jeg blir fakturert for boenheter som ikke er i bruk. Hvordan kan jeg endre dette?

Vi henter informasjon om eiendommen din fra eiendomsregisteret, og fakturerer per boenhet. Dersom eiendommen din er registrert med feil antall boenheter, eller du ønsker å fjerne en boenhet, eksempelvis en hybel, må du sende søknad om bruksendring til Samfunnsutvikling v/Byggesak på e-post:

Jeg sitter i uskiftet bo. Kan jeg endre navn på fakturamottaker?

Sitter du i uskiftet bo kan du kostnadsfritt endre navn på fakturamottaker ved å sende skifteattesten til Statens kartverk.

Kontaktinformasjon og hjelp til faktura

Gjelder det endring av fakturamottaker eller spørsmål til vann- og avløpsgebyret, ta kontakt på e-post: .

Gjelder det endring av fakturamottaker eller spørsmål til renovasjon, ta kontakt på e-post:

Gjelder det spørsmål om tilgodebeløp, utbetaling og motregning, ta kontakt på e-post:

Husk å oppgi avtalenummer, gårds- og bruksnummer (Gnr/Bnr) og adressen det gjelder. Denne informasjonen vil hjelpe oss med å behandle saken raskere.