Detaljregulering for Sætre barne- og ungdomsskole

Det er startet opp arbeid med en reguleringsplan for ny barne- og ungdomsskole i Sætre. Frist for å komme med innspill til planen er 23.08.2023.

Varsel om utvidet planområde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 orienterer Link Arkitektur om at det i forbindelse med planarbeid og konsekvensutredning for ny barneskole og ungdomsskole med turnhall på Grytnes, gbnr. 301/339, også vurderes arealformål som legger til rette for etablering av ny flerbrukshall tilknyttet Sætrehallen.

Utvidet varsling

Utvidet planavgrensning

Innspill til ny flerbrukshall kan sendes inn via altinn eller per post til LINK Arkitektur AS v/Camilla Mohr, pb 383, 0102 Oslo, eller e-post innen 24.05.2024.

Innspill merkes med "flerbrukshall, Sætre barne- og ungdomsskole"

Historikk

Hvorfor skal det lages en reguleringsplan? 

Dagens barneskole på Engene og ungdomsskole på Grytnes har ikke tilstrekkelig kapasitet til forventet befolkningsvekst, og bygningene tilfredsstiller ikke dagens krav. Barneskolen ligger i tillegg innenfor sikkerhetssonen rundt virksomhetene på Engene. Formannskapet vedtok derfor i møte 06.12.2022, at det skal bygges ny barne- og ungdomsskole med turnhall på Grytnes. Reguleringsplanen skal legge til rette for dette prosjektet.


Planområdet er på vel 200 daa. Det omfatter ny skoletomt med dagens ungdomsskole og tilgrensende skogsområde, Sætrehallen, Stikkvannsveien og Langsethveien helt ned til Søndre Sætrevei, og Stampleina. I tillegg er det tatt med skogsarealer mot vest frem til gang- og sykkelvei fra Sætrebakken, for å sikre trygg skolevei. Planområdet ligger mellom boligfeltene Slingrebekk, Grytnesfeltet og Gunnaråsen.

Varsel om oppstart

Ved varsel om oppstart er det en rekke dokumenter som legges ved og kan leses her: 

Har du innspill?

Innspill til planarbeidet og høringsuttalelser til planprogrammet kan sendes inn via Altinn, eller per post til LINK arkitektur AS v/ Camilla Mohr, Pb. 383, 0102 Oslo, eller epost innen 15. september 2023. Innspill merkes med Sætre barne- og ungdomsskole. 

De som kommer med innspill, får ikke direkte tilbakemelding, men innspillet blir oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Alle innspillene blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Forslagstiller for planen er Asker kommune ved Prosjekt og utvikling. Fagkyndig konsulent er LINK arkitektur AS. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Camilla Mohr på mobil 456 58 240 eller epost .

Bakgrunnsmateriale