Reguleringsplan for Atelierhagen Bondilia/Kunstnerlia

Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 10.10.2023 vedtatt at forslag til detaljregulering for Atelierhagen legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er:

  • Tilrettelegge for oppføring av et miljøriktig boligområde, med fokus på grønn mobilitet, sosiale boformer og fellesskapsløsninger.
  • Sikre viktige naturverdier langs Bondivann og i planområdets nordre del, i samsvar med gjeldende kommuneplan. I tillegg reetablere skogsnatur i søndre del av planområdet.
  • Revitalisere og utvikle eksisterende kunstnerbolig og dens nære omgivelser til en arena for kulturutøvelse og kulturopplysning, inklusive etablering av en skulpturpark.
  • Sikre eksisterende eneboliger regulert status.
  • Etablere offentlig gang-/sykkelvei gjennom planområdet, for å sikre trafikksikker skolevei og allmenn tilgjengelighet til naturområdene og kulturarenaen.
  • Etablere universell utformet gang-/sykkelvei fram til brua over jernbanen.
  • Sikre økt trafikksikkerhet i Fv 167 Røykenveien ved å stenge private, dire

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak  (lenken går til formannskapets møte 10.10.2023, se sak 161/23

Frist for merknader er satt til 03.12.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/848.

Historikk

Varsel om oppstart

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-3 og 12‐8 varsler Gasa Arkitekter om gjenopptakelse av detaljregulering for Bondilia/"Atelierhagen" (tidligere kalt Kunsterlia, gbnr. 51/29 med flere.

Varslingsannonse

Varslingsbrev.

Frist for innspill er satt til 27.09.2021.

Se varslingsbrev/annonse for ytterligere informasjon.

Planen er varslet privat og Asker kommune er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsen.

Varsel om utvidelse av planområde

Planforslaget er varslet privat. Frist for innspill er torsdag 18.12.2014.

Varslingsannonse

Varsel om oppstart

Planforslaget er varslet privat. Varslingsannonsen ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmesider 23.5.2014. Frist for innspill: 23.6.2014

Varslingsannonse

Kommunen er ikke ansvarlig for innholdet i varslingsannonsene.

Nøkkelinformasjon:

Gårds- og bruksnummer: 51/29 med flere

Kommunens saksnummer: 20/848

Forslagsstiller: Kunsterlia Utvikling AS

Plankonsulent: Arkitektkontoret GASA A/S