Områdeplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde

 

Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 28.03.2023, sak 58/23, vedtatt at forslag til områdeplan for Tofte sentrum nord og Tofte industriområde legges ut på offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Industriområdet skal reguleres detaljert nok for byggesøknad.

I den sørlige delen av planområdet skal det legges til rette for næring og service, samt utvidelse av Tofte båthavn. Asker kommune vil være prosjektleder for området og det vil utarbeides en mulighetsstudie for denne delen av planen. Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for videre detaljregulering og belyse ulike utviklingslinjer for næringsområdet, for Tofte sentrum nord og småbåthavnen. 

Plandokumenter:

Plankart, datert 31.03.2023.

Reguleringsbestemmelser, datert 31.03.2023

Planbeskrivelse, datert  31.03.2023.

Illustrasjonsplan

Saksfremlegg med vedlegg/vedtak (lenken går til formannskapets møte 28.03.2023, se sak 58/23)

Frist for merknader er satt til 26.05.2023.

Spørsmål  til saken kan sendes eller ring oss på 66 70 00 00.

Eventuelle merknader kan sendes Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller e-post til .

Merknader merkes med saksnummer 20/1004.

 

Historikk

Planprogrammet 

Planprogrammet for områdeplanen ble vedtatt 1. desember 2020 av formannskapet. Ønsker du å lese saksdokumentene eller se video fra behandlingen i formannskapet kan du gjøre det her. 

Les planprogrammet her.

Varsel om utvidet planområde

Som følge av arbeidet med detaljregulering varsles det om utvidet planområde. Bakgrunnen for utvidelsen er at det skal gjøres en vurdering av trasé for kyststi mellom Tofte småbåthavn og Skjæra. Kartene under viser ny plangrense og eiendomsgrenser for planområdet, samt varselet om utvidet planområde.

Informasjonsdag på innbyggertorget

Asker kommune hadde informasjonsdag 19.08.2020 på innbyggertorget på Tofte.  Representanter fra kommunen, Statskraft og Norconsult var til stede hele dagen for å svare på spørsmål og gi ut informasjon om områdeplanen. 

Ønsker du å se presentasjonen av planprosessen i forbindelse med informasjonsdagen kan du lese den, og en oppsummering fra informasjonsdagen her: 

Mulighetsstudie

I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Tofte sentrum nord og Tofte industriområde, har Asker kommune og Statkraft fått utarbeidet en mulighetsstudie for delområde 2 og 3. Mulighetsstudien er utarbeidet i samarbeid med innbyggere og interessegrupper på Tofte. Det er avholdt to verksteder, i november og desember 2020. Mulighetsstudien er ikke juridisk bindende, men viser en mulig utvikling på Tofte i et 30 års perspektiv. I disse dager jobbes det med Konsekvensutredning til planarbeidet og utforming av plankart og bestemmelser til områdeplanen. Forslag til områdeplan vil kommer til behandling etter sommeren.

Nøkkelinformasjon

Gårds- og bruksnummer: 336/1 med flere

Kommunens saksnummer: 20/1004

Forslagsstiller: Asker kommune og Statkraft AS

Plankonsulent: Norconsult AS