Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Områdeplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde

Gårds- og bruksnummer: 336/1 med flere

Kommunens saksnummer: 20/1004

Forslagsstiller: Asker kommune og Statskraft Tofte AS

Plankonsulent: Norconsult AS

Hensikten med planarbeidet 

Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Industriområdet skal reguleres detaljert nok for byggesøknad.

I den sørlige delen av planområdet skal det legges til rette for næring og service, samt utvidelse av Tofte båthavn. Asker kommune vil være prosjektleder for området og det vil utarbeides en mulighetsstudie for denne delen av planen. Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for videre detaljregulering og belyse ulike utviklingslinjer for næringsområdet, for Tofte sentrum nord og småbåthavnen. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill er satt til 04.09.2020.

Ønsker du å gi innspille eller ønsker ytterligere opplysninger om planarbeidet kan du kontakte:

Norconsult AS v/ Christian Trender telefon 997 96 059, e-post: . Postadresse: Postboks 626, 1303, Sandvika med kopi til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, 
eller
e-post til .

Kun skriftlige innspill vil bli behandlet i det videre planarbeidet. 

Varslingsannonse 

Varslingsbrev 

Informasjonsmøte 

I forbindelse med varslingen vil det holdes et informasjonsmøte på Gamle Folkets hus på Tofte den 19.08.2020, klokken 18.30 - 20.30.