Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Områdeplan for Tofte sentrum nord/ Tofte industriområde

Gårds- og bruksnummer: 336/1 med flere

Kommunens saksnummer: 20/1004

Forslagsstiller: Asker kommune og Statskraft Tofte AS

Plankonsulent: Norconsult AS

Hensikten med planarbeidet 

Planarbeidet skal tilrettelegge for etablering av anlegg for produksjon av biodrivstoff innenfor området der cellulosefabrikken lå tidligere (nordlige delen). Dette innebærer etablering av kaier, servicebygg, veier og teknisk infrastruktur nødvendig for drift av anlegget. Industriområdet skal reguleres detaljert nok for byggesøknad.

I den sørlige delen av planområdet skal det legges til rette for næring og service, samt utvidelse av Tofte båthavn. Asker kommune vil være prosjektleder for området og det vil utarbeides en mulighetsstudie for denne delen av planen. Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for videre detaljregulering og belyse ulike utviklingslinjer for næringsområdet, for Tofte sentrum nord og småbåthavnen. 

Varsel om oppstart

Frist for å komme med innspill er satt til 04.09.2020.

Ønsker du å gi innspille eller ønsker ytterligere opplysninger om planarbeidet kan du kontakte:

Norconsult AS v/ Christian Trender telefon 997 96 059, e-post: . Postadresse: Postboks 626, 1303, Sandvika med kopi til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken, 
eller
e-post til .

Kun skriftlige innspill vil bli behandlet i det videre planarbeidet. 

Varslingsannonse 

Varslingsbrev 

Forslag til planprogram 

Forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn av formannskapet i møte 16. juni 2020. Ønsker du å lese saksdokumentene eller se video fra behandlingen i formannskapet kan du gjøre det her. 

Les planprogrammet her. 

Informasjonsdag på innbyggertorget

Asker kommune hadde informasjonsdag 19.08.2020 på innbyggertorget på Tofte.  Representanter fra kommunen, Statskraft og Norconsult var til stede hele dagen for å svare på spørsmål og gi ut informasjon om områdeplanen. 

Ønsker du å se presentasjonen av planprosessen i forbindelse med informasjonsdagen kan du lese den, og en oppsummering fra informasjonsdagen her: