Kommunen arbeider bredt for å legge til rette for bosetting av flyktninger og asylsøkere i Asker, og jobber systematiske for å bosette det antall flyktninger som kommunen har sagt ja til.

Asker kommune skal bosette 135 flyktninger i 2016. Dette tallet er i tråd med justerte tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) per november 2015, men dette kan endre endre seg. 

Se vedtak fra kommunestyret om bosetting fra september 2015.

I 2017 skal Asker kommune  bosette 160 flyktninger, inkludert enslig mindreårige. I 2015 bosatte vi 91 flyktninger, inkludert familiegjenforente og enslige mindreårige. 

Flyktninger som ikke har fått tildelt en bosettingskommune og som ønsker å bosette seg i Asker kan ta kontakt med avdeling for integrering og migrasjonshelse (tidligere Flyktningteamet). 

Antall flyktninger Asker har bosatt i 2010-2014
ÅrAntall
2010 46 + 11 familiegjenforeninger
2011 40 + 11 familiegjenforeninger
2012 40 + 11 familiegjenforeninger
2013 41 + 7 familiegjenforeninger
2014 56
Totalt 2010-14 270

Tallene i tabellen inkluderer ikke enslige, mindreårige flyktninger.

Enslige, mindreårige flyktninger

Asker har lang erfaring og høy kompetanse på bosetting av enslige mindreårige flyktninger, og har i mange år veiledet andre kommuner dette feltet. Det er Barnevernstjenesten som har hovedansvaret for å bosette enslige mindreårige flyktninger.

Siste anmodning (november 2015) fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er å bosette 45 enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 65 i 2017. Disse tallene kan endre seg. I 2014 bosatte Asker 10 enslige mindreårige flyktninger i alderen 9-17.

Usikre prognoser for fremtiden

Prognosene for mulige asyl-ankomster til Norge er usikker. I følge UDI var det 31 145 personer som søkte om asyl i Norge i 2015. Av disse var 5297 enslige mindreårige asylsøkere.

Nasjonale myndigheter er tydelige på at vi må være forberedt på at det fortsatt vil ankomme mange som har behov for innkvartering. Tallene forandrer seg stadig og nye anmodninger kan komme fra myndighetene.