Asker er i sterk vekst. Befolkningen i kommunen er forventet å vokse til 62 500 før sammenslåingen med Røyken og Hurum i 2020. Stedsutviklingen i Asker er basert på tilpasning til naboskap og miljø, og utforming av knutepunkter med møteplasser, butikker og annen servicevirksomhet.

Oversikt over de store stedsutviklingsområdene i Asker 

Les mer om noen av de prosjektene som planlegges eller er i gang

Tettstedsutvikling

De fem større tettstedene i kommunen, Asker sentrum, Dikemark, Heggedal, Holmen og Vollen utvikles som lokale service- og møteplasser. Her blir det private og offentlige servicefunksjoner, kultur- og rekreasjonstilbud, arbeidsplasser og boliger.

Knutepunktstrategi

Utviklingen av Asker er basert på prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging. Asker kommune legger til rette for konsentrert boligbygging og etablering av arbeidsplasser i og omkring kollektivknutepunkter som jernbanestasjoner, bussterminaler og hurtigbåtstopp. Det er et mål at veksten i persontransporten skal dekkes av kollektivtransport og/eller med gange og sykkel. På lenger sikt er det et mål å redusere privatbilbruken. 

Stedsutvikling i Asker