Har du behov for akutt hjelp?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Døgnåpen veiledningstelefon: 919 10 500.

Psykisk helsehjelp til voksne over 18 år

Oppsøk hjelp tidlig

Vi har et variert tilbud til voksne innbyggere som har psykiske helseutfordringer. Har du eller noen du kjenner psykiske helseutfordringer er det viktig å få hjelp raskt. Alle innbyggere over 18 år i Asker kan få hjelp, også pårørende. Det er viktig å involvere fastlegen tidlig.

Vanlige årsaker til å ta kontakt
  • opplevelse av bekymring, grubling, uro og angstsymptomer
  • nedstemthet og depressive symptomer
  • søvnproblemer
  • behov for hjelp til å mestre hverdagslivet, relasjoner og nettverk på grunn av psykisk helseutfordringer (langvarige angst- og depresjonslidelser, traumer, psykoselidelser, spiseforstyrrelser, stemningslidelser)
  • selvmordstanker
  • bekymring for den psykiske helsen til en man kjenner
Hva kan vi tilby?

Asker kommune har en rekke tilbud om du vil lære mer om din psykiske helse eller trenger hjelp for å få en bedre psykisk helse. Har du behov for hjelp som kan løses ved deltakelse på kurs eller et begrenset antall samtaler, kan du selv ta direkte kontakt med Mestringstilbud psykisk helse og rus.

Hvis du har en mer moderat eller alvorlig lidelse og trenger hjelp over lengre tid, kan du ta kontakt med velferdsforvaltningen som vurderer om du har rett på vedtak om psykisk helsetjeneste.

Nyttige ressurser til selvhjelp og til pårørende
Trenger du noen å snakke med?

Slik kommer du i kontakt med oss

  • Snakk med fastlegen din som kan veilede deg og gi deg råd om din psykiske helse.
  • Opplever du lettere form for angst, nedstemthet og søvnproblemer, eller har begynnende rusproblemer, ring Rask psykisk helsehjelp på 476 88 239. Tilbudet er også for pårørende.
  • Velferdsforvaltningen - her kan du søke om hjelp og støtte ved moderate eller alvorlige psykiske lidelser.
  • Ring veiledningstelefonen på 919 10 500, hvis du sliter med psykiske problemer - eller har utfordringer med rus. Pårørende og andre som har behov for råd og veiledning er også velkommen til å ta kontakt.

Begynnende psykiske helseutfordringer

Det finnes tilbud i kommunen for deg som opplever lettere form for angst, nedstemthet og eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis. Se oversikten over hva vi tilbyr av veiledning, kurs og individuell oppfølging.

Er du eller noen du kjenner i akutt psykisk krise?

Forsterket oppfølgingstjeneste er for innbyggere i akutt psykisk krise. Les mer om tjenesten.

Aktiviteter og møteplasser

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid har som formål å bedre eller ivareta enkeltmenneskers psykiske helse. Vår tilnærming er at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av helseutfordringer. Viktige personlige elementer i bedringsprosessen er myndiggjøring, tilhørighet, håp, identitet og mening i livet. Vi vil samarbeide med deg for at du skal nå ditt mål og støtte deg i din bedringsprosess.

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging om du har moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer, med behov for oppfølging i mer enn 6 måneder. Du må få et vedtak av kommunen for å få denne tjenesten. Les mer om oppfølgingstjenesten.

Boliger for voksne med psykiske utfordringer

Vi har boliger med bemanning for deg som har store og sammensatte omsorgsbehov som følge av psykisk helse- og/eller rusutfordringer. For å få tjenesten må du søke og få vedtak.

Bolig og økonomi

Les mer om ordninger for hjelp til bolig og økonomi.

Hjelp til å komme i arbeid

Les mer om hjelp til å komme i jobb på NAV sine nettsider.

Krisesenteret

Asker og Bærum krisesenter får du hjelp dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesentertilbudet er et tilbud for kvinner og menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre.

Helseregistre

Les mer informasjon om Helseregisteret Brukerplan.