Har du behov for akutt hjelp?

Ring fastlegen din i åpningstiden. Ring legevakt på 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Døgnåpen veiledningstelefon: 919 10 500.

Rus og avhengighet: voksne over 18 år

Oppsøk hjelp tidlig

Har du eller noen du kjenner utfordringer med rus og avhengighet, er det viktig å få hjelp raskt. Alle innbyggere over 18 år i Asker kan få hjelp, også pårørende. Det er viktig å involvere fastlegen tidlig.

Vanlige årsaker til å ta kontakt
  • Opplevelse av å ikke ha kontroll over rusinntak.
  • Rusinntak går ut over hverdagslivet, for eksempel jobb, fritid, økonomi, familie og nettverk.
  • Andre er bekymret for en person sitt rusbruk.
  • Behov for støtte / oppfølging etter rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.
  • Behov for oppfølging i forbindelse med legemiddelassistert behandling (LAR).
  • Behov for hjelp til å koordinere tjenester.
Hva kan vi tilby?

Asker kommune har en rekke tilbud for deg som opplever utfordringer med alkohol, medikamenter eller andre rusmidler. Har du behov for hjelp som kan løses ved deltakelse på kurs eller et begrenset antall samtaler, kan du selv ta direkte kontakt med Mestringstilbud psykisk helse og rus.

Vi har også informasjon om hjelp til å gjennomføre et rusfritt svangerskap.

Nyttige ressurser til selvhjelp og til pårørende
Trenger du noen å snakke med?

Slik kommer du i kontakt med oss

  • Snakk med fastlegen din som kan veilede deg og gi deg råd om utfordringer med rus.
  • Opplever begynnende rusproblemer, ring Rask psykisk helsehjelp på 476 88 239. Tilbudet er også for pårørende.
  • Ring veiledningstelefonen på 919 10 500, hvis du sliter med psykiske problemer - eller har utfordringer med rus. Pårørende og andre som har behov for råd og veiledning er også velkommen til å ta kontakt.

Aktiviteter og møteplasser

A-larms mentor- og likepersonstjeneste

En mentor er en som har egenerfaring med rusavhengighet og psykiske utfordringer, og har et avklart forhold til egen rushistorie. Mentoren har et arbeidsforhold hos A-larm, og fungerer som støttespiller, motivator og rollemodell for deltakeren. For å bli mentor må du ha kurs og veiledning i regi av A-larm.

Les mer om tilbudet.

Tidlig hjelp for begynnende rus- og avhengighetsutfordringer

Det finnes tilbud i kommunen for deg som opplever begynnende rusproblemer. Tilbud finnes også for pårørende med behov for støtte til å håndtere belastninger relatert til dette. Du trenger ikke henvisning fra lege, og tjenesten er gratis.

Melde bekymring for alvorlig rusmisbruk

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du melde din bekymring til kommunen.

Bekymret for rusmiddelbruket til en som står deg nær?

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon i inntil 3 måneder, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2.

Les mer om hvordan du kan melde inn en bekymring.

Er du bekymret for rusmisbruk under svangerskap?

Gravide som har rusutfordringer kan få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet.

Du kan sende en skriftlig bekymring til psykisk helse- og rustjenesten eller ringe oppfølgingstjenesten. Les mer om hvordan du kan melde bekymring.

Er du eller noen du kjenner i akutt psykisk krise?

Forsterket oppfølgingstjeneste er for innbyggere i akutt psykisk krise. Les mer om tjenesten.

Rusoppfølging

Du kan få individuelt tilpasset oppfølging dersom du er over 18 år og har moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer, med behov for oppfølging i mer enn 6 måneder. Søk om tilpasset oppfølging.

Feltsykepleie

Feltsykepleie er et lavterskel helsetilbud for rusmiddelavhengige over 18 år som oppholder seg i Asker. Feltsykepleie involverer hovedsaklig skadereduksjon, somatisk helsehjelp og forebygging av overdoser.

Rådgivende enhet for russaker

Den rådgivende enheten for russaker har ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. Oppmøte og ruskontroll pålegges av Politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.

Les mer om tilbudet

Politiet videreformidler informasjon til rådgivende enhet i kommunen om at en person har fått ilagt nevnte vilkår, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til rustesting dersom dette er satt som vilkår.

Enhetens primære oppgave er å gi informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt, i tillegg til eventuell rustesting. Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk, utover vilkårene som er satt av påtalemyndigheten.

I Asker kommune har psykisk helse og rustjenester ansvaret for innbyggere over 18 år, og barne- og familietjenesten for innbyggere under 18 år.

Rådgivende enhet for russaker er et lovpålagt ansvar for kommunen siden 01.07.2022. Etableringen er hjemlet i § 3-9 b i helse- og omsorgstjenesteloven.

Boliger med bemanning og botreningstilbud

Vi har boliger med bemanning for deg som har store og sammensatte omsorgsbehov som følge av psykisk helse- og/eller rusutfordringer. For å få tjenesten må du søke og få vedtak.

Bolig og økonomi

Les mer om ordninger for hjelp til bolig og økonomi.

Hjelp til å komme i arbeid

Les mer om hjelp til å komme i jobb på NAV sine nettsider.

Helseregistre

Les mer informasjon om Helseregisteret Brukerplan.