Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Spillemidler til idretts- nærmiljø- og friluftsanlegg

Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Spørsmål knyttet til spillemidler og spillemiddelsøknader kan rettes til Asker kommune, på telefon 66 90 92 40, eller på e-post:

Søknader om spillemidler sendes elektronisk via Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. Denne siden inneholder mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Kulturdepartementet utgir hvert år Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Alle krav til søknaden er beskrevet der.

Søknad om spillemidler er en omfattende prosess, men i grove trekk foregår den som følger:

Før man søker

Idefasen

Dette er den aller første fasen, søkerne er selv ansvarlig. Det er viktig å hjemle ideen om anlegget i egen organisasjon.

Planleggingsfasen

I denne fasen er det viktige punkter som søkerne selv må avklare:

  • Grunneierforhold (eie selv, eller innhente 40-årig leieavtale med grunneier)
  • Finansiering (et prosjekt må være 100% finansiert - inklusiv spillemidler - før det søkes)
  • Driftsprofil – driftsutgifter må være avsatt.
  • Det må avklares med Plan og bygningsavdelingen om ulike (ramme-)tillatelser. Dette må være klart innen 10. juni året før søknaden skal sendes.

Denne fasen kan ta tid, avhengig av hvilket prosjekt det er. Beregn minst et halvt år.

Handlingsprogrammet (HP)

For å kunne søke spillemidler må prosjektet være vedtatt av kommunestyret i Asker kommunes handlingsprogram. Dette vedtas i desember hvert år. Men grunnlaget må foreligge senest 10. juni det året man skal utforme søknad om spillemidler.

Søknad om spillemidler sendes innen 1. november. Søkere må kontakte Asker kommune ved Natur og Idrett tidlig i denne prosessen.

Videre søknadsprosess

  • Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (fås hos Natur og idrett) må foreligge før første spadetak kan tas. Frist for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. oktober.
  • Selve spillemiddelsøknaden er digital og sendes innen 1. november. 
  • Kommunen har kvalitetssjekk på søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Akershus fylke innen 15. januar.
  • Kommunen har et nært samarbeid med Asker Idrettsråd (AIR) i søknadsprosessen
  • Akershus fylke vedtar tildeling i midten av juni, og søkerne mottar svar på søknaden i juli / august.