Gjennom denne meldingen ønsker Asker kommune å legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i frivillige aktiviteter og foreningsliv. Derfor er tittel og visjon for denne meldingen «Lett å være frivillig i Asker».

I Asker er en stor andel av befolkningen aktive og har mange ulike ressurser å bidra med. Dette gjenspeiles i det store antallet frivillige organisasjoner og det mangfoldet av aktiviteter som foregår i disse. 

Den strategiske planen for frivillighet belyser viktige utviklingstrekk og fremtidige utfordringer for området og beskrive alternative strategier og veivalg. Planen gir et godt grunnlag for politiske og administrative beslutninger.

Frivillighetsmelding 2013 (PDF)