Tiltaksstrategi for jordbruket i Asker kommune 2014 - 2018

Tiltaksstrategien ble opprinnelig utarbeidet av landbrukskontoret i Asker og Bærum i mars 2014 og godkjent av næringsorganisasjonene i Asker og Bærum. Dokumentet gir føringer og prioriteringer på tildeling av tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Oversikter og henvisninger til forskrifter og regelverker oppdatert. Endringene er utført av Asker kommune, avdeling Natur og idrett i februar 2017.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med ordningen er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensingen fra jordbruket utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Kommunens tiltaksstrategi skal gi overordnede retningslinjer for prioritering av SMIL-søknader. Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd.

Tilskudd kan gis til foretak som:

 • Har en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.
 • Oppfyller vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.
 • Har gjødslingsplan og journal over plantevernmiddel, samt kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer.
 • Har kart over eid og leid jordbruksareal som foretaket disponerer
 • Har oversikt over områder med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold, arealer med risiko for tap av jord og næringsstoffer og andre forhold av miljømessig betydning skal være kartfesta og beskrevet.

Dersom tiltaket skal gjennomføres på leid areal må det innhentes skriftlig tillatelse av grunneier til gjennomføring av omsøkte prosjekt eller tiltak.

Mer om Spesielle miljøtiltak i jordbruket kan du finne på Landbruksdirektoratets nettsider og hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Tilskudd til drenering

Et godt drenert jordbruksareal er viktig for en god jordstruktur og er avgjørende for en målsetting om økt matproduksjon. Med tanke på tendensen til økte nedbørsmengder i forbindelse med endring til et våtere klima, blir drenering stadig viktigere. Et godt drenert jordbruksareal reduserer faren for erosjon og vil bidra til en bedre vannkvalitet og et bedre vannmiljø.

Tilskuddet fordeles kommunevis fra fylkesmannen. Kommunene har ansvar for forvaltning av midlene.

 • Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar
 • Annen grøfting - maks 15 kroner per løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar)

Kriterier/vilkår

 • Arealet som skal dreneres må være tidligere grøftet
 • Tilskudd kan gis til eier eller leier av areal som skal dreneres
 • Tiltaket må ikke forårsake skade på automatisk fredede kulturminner
 • Tiltaket må ha et omfang som utløser minimum kr 3000,- i tilskudd
 • Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning
 • Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon som beskriver tiltak og virkninger

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

På nettsidene til landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler.

Søknadsfrist for begge tilskuddene er 15. april.