1.1 Formål

De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonsarbeidet. Tilskuddene skal stimulere til, og opprettholde, mangfoldet i aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge (6-19 år), integrering av aktiviteter spesielt tilrettelagt for personer med spesielle behov, og eventuelle andre prioriteringer i det til enhver tid gjeldende kommunale handlingsprogram.

1.2 Hvem kan søke tilskudd

a) Frivillige organisasjoner, hjemmehørende i Asker, som driver aktivitet fortrinnsvis innenfor kommunens grenser.

b) Andre grupperinger og enkeltpersoner kan søke stipender og priser under del 4, og uorganisert ungdom kan søke under «Prøv selv» pkt 2.4

c) Andre institusjoner kan stå som søker dersom prosjektet involverer flere frivillige organisasjoner.

Definisjon av tilskuddsberettigede organisasjoner:

Idrettslag, lagene må være tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIF’ s regler.
Kulturorganisasjoner/Øvrige organisasjoner, som arbeider med kulturelle aktiviteter/uttrykk og tradisjonelle barne- og ungdomsaktiviteter som motor, hobby, speiding, samfunnsspørsmål, eller lignende. 
Organisasjonen må være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret, (www.brreg.no) eller være tilknyttet tros- og livssynssamfunn.

1.3 Følgende tilskuddskategorier gjelder

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - barn og unge. (Består av hode- og aktivitetstilskudd)
 • Etableringstilskudd
 • Prosjekttilskudd til barne-, og ungdomstiltak
 • Prøv selv
 • Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak
 • Tilskudd til drift av allmennyttige kulturtiltak
 • Integreringstilskudd
 • Tilskudd til drift og vedlikehold av privateide idrettsanlegg
 • Tilskudd til tidligfaseprosjektering av idrettsanlegg
 • Tilskudd til frivillighetssentraler og foreninger

Stipender og priser:

 • Idrettsstipend
 • Kulturstipend
 • Kulturprisen
 • Frivillighetsprisen
 • Jubileumsgaver

1.4 Krav om rusfrihet i barne- og ungdomsarbeid

For at organisasjoner i Asker skal motta kommunalt tilskudd, kreves det at organisasjonens barne- og ungdomsvirksomhet er totalt rusfri. Med dette menes at organisasjonen, enten i sin formålsparagraf eller gjennom annet vedtak i sitt øverste styringsorgan, har erklært at all virksomhet knyttet til organisasjonens barne- og ungdomsarbeid skal være rusfri. Vedtak/Vedtekter om dette skal sendes inn ved første gangs søknad. Rusfriheten skal praktiseres av både medlemmer og ledere/tillitsvalgte på trening, kamper, turer, møter, samlinger etc. Dokumenterte brudd på disse reglene vil medføre at organisasjonen/laget blir utestengt fra å søke kommunalt tilskudd påfølgende driftsår.

1.5 Klager på vedtak

Vedtak kan påklages av en part til det særskilte klageutvalget i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2.ledd.
Klagefristen er 3 uker fra mottagelse av vedtaket.

1.6 Innsending av søknader

Tilskudd fra Asker kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsføringsmateriell, også på nettsider.

2.1 Driftstilskudd til organisasjoner

2.1.1 Hvem kan søke

Driftstilskudd kan søkes av alle organisasjoner, lag og foreninger hjemmehørende i Asker som driver kontinuerlig virksomhet. Tilskuddsberettigede er medlemmer mellom 6-19 år.
For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen:

 • ha en demokratisk oppbygging med eget styre
 • bygge på individuelt medlemskap
 • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer mellom 6 – 19 år
 • være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret, eller medlem i Norges idrettsforbund


Tros- og livssynssamfunn kan søke om driftsstøtte til aktiviteter som er åpne for alle og hvor aktiviteten ikke er religionsutøvelse. For å kunne innvilges driftstilskudd må aktiviteten:

 • ha en demokratisk oppbygging med eget styre og bygge på individuelt medlemskap
 • ha minst 10 tilskuddsberettigede medlemmer mellom 6-19 år

Tilskuddet kan alternativt tildeles et overbyggende ledd (paraplyorganisasjoner) for stønadsberettigede lag og foreninger i Asker, som mottar tilskudd på vegne av disse for så å fordele tilskuddet videre til enkeltorganisasjonene.

Råd/fagutvalg som virker som talerør/interesseorganisasjon/felles kontakt med politikere og administrasjon (ikke nødvendigvis mottar tilskudd på vegne av medlemsorganisasjonene for videre fordeling), kan tildeles et skjønnsmessig tilskudd til egen drift.

Nyetablerte organisasjoner kan motta et skjønnsmessig etableringstilskudd på opp til 4.000 kroner. Se pkt. 2.2.

2.1.2 Beregningsgrunnlag for tildeling av driftstilskudd

Driftstilskuddet består av:

 • a) Hodetilskudd - som fordeles per medlem til det antall medlemmer organisasjonen/laget har i alder fra og med 6 år til og med 19 år. Hodetilskuddet kan reduseres for organisasjoner som har lav eller ikke jevnlig aktivitet fra hoveddelen av medlemmene, eller har stor grad av passive medlemmer i form av støttemedlemskap, familiemedlemskap og lignende. Idrettslag tildeles i henhold til medlemstall innmeldt i Norges idrettsforbund.
 • b) Aktivitetstilskudd (gjelder ikke idrettslag – som har egen ordning, se punkt 2 nedenfor)

1. Dette tilskuddet ytes i hovedsak som et tillegg til organisasjoner som mottar hodetilskudd, og som har aktivitet utover faste øvinger/møter. Det kan være i form av både intern møtevirksomhet og ekstern, utadrettet virksomhet, eksempelvis konserter. Aktiviteten skal være rettet mot barn og unge. For at aktivitetstilskudd skal innvilges, må aktivitetsplan være vedlagt søknaden.

2. Innstilling til aktivitetstilskudd til idrettsformål er av kommunestyret vedtatt tildelt Asker Idrettsråd (AIR). Fordeling av aktivitetsmidler til idrettsformål gis derfor etter egne kriterier vedtatt av AIR det enkelte år, og ikke etter Asker kommunes retningslinjer for tilskudd. Tildelingen forutsetter likevel at Asker kommunes generelle prioritering av barn og unge legges til grunn. Utlysning og behandling av søknader utføres også av AIR. www.askeridrettsrad.no

 • c) Tilskuddets andel

Totalt driftstilskudd(for idrettslagene kun hodetilskudd) skal ikke overskride 50 % av organisasjonens/ lagets samlede kontingentinngang pluss eventuell aktivitetsavgift for de tilskuddsberettigede medlemmene.

2.1.3 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. 
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Kontingentinngang må fremgå i regnskap og budsjett
 • Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår.
 • Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak).
 • Kopi av innsendt rapporteringsskjema til særkrets/idrettskrets om medlemsantall i laget (gjelder kun idrettsorganisasjoner)
 • Ved første gangs søknad må foreningens vedtekter vedlegges. Disse skal inneholde formålsparagraf om rusfrihet i barne- og ungdomsvirksomheten.
 • Vedtekter skal også vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene.

Saksbehandler kan i spesielle tilfeller godkjenne at revidert regnskap og årsmelding ettersendes.

2.1.4 Søknadsfrist

1. oktober (for tildeling påfølgende år)

For aktivitetstilskudd til idrettsformål gjelder egne frister og vedlegg som kunngjøres årlig av Asker Idrettsråd. www.askeridrettsrad.no

2.2 Etableringstilskudd

Nyetablerte organisasjoner kan motta et skjønnsmessig etableringstilskudd på opp til 4 000 kroner.
Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret eller være medlem av Norges Idrettsforbund.

2.2.1 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. 
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Dokumentasjon på konstituering.
 • Medlemsliste på minst 10 medlemmer mellom 6-19 år.
  Organisasjonen må være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret

2.2.2 Søknadsfrist

Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året.

2.3 Prosjekttilskudd til barne- og ungdomstiltak

2.3.1 Formål

Å støtte nærmiljøtiltak og utviklings-, forsøks-, eller omstillingsprosjekter som tar sikte på å bedre barn og unges oppvekstsvilkår innen kultur- og fritidstilbud, friluftsliv, og andre organiserte og uorganiserte aktiviteter.

2.3.2 Hvem kan søke

Alle frivillige organisasjoner i Asker jfr. de generelle retningslinjenes, punkt 1.2, som setter i gang spesielle tiltak overfor barn og ungdom i alderen 6 – 19 år.

2.3.3 Beregningsgrunnlag for tilskudd

Tilskuddet kan ytes til enkelttiltak, rekker av tiltak eller til materiell som er nødvendig for å komme i gang med prosjektet. Prosjektmidler innvilges ikke til tiltak som anses for organisasjonens ordinære drift. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter.

2.3.4 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Mål for prosjektet
 • Prosjektplan
 • Prosjektbudsjett
 • Søkte/innvilgede midler fra andre instanser
 • - Kontonummer for oversendelse av eventuelt innvilget tilskudd

I budsjettet skal ikke utgifter til administrasjon tas med.

2.3.5 Søkerens forpliktelser

For innvilgede søknader skal det – senest to måneder etter at prosjektet/tiltaket er sluttført – oversendes rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet. For prosjekter av lang varighet, kan spesielle rapporteringsrutiner avtales/kreves.

2.3.6 Søknadsfrist

Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året.
Søknader med beløp inntil 50 000 behandles administrativt. Søknader med høyere beløp, og/eller hvis søknaden ligger i grenseland i forhold til retningslinjenes ordlyd eller intensjon (prinsipielle avklaringer), skal behandles politisk. 
For søknader som kan innvilges administrativt bør søknad sendes en måned i forkant av arrangement/prosjektstart. For søknader som må til politisk behandling må søknad sendes tre måneder i forkant av arrangement/prosjektstart.

2.4 «Prøv selv»

2.4.1 Formål

Formålet med tilskuddsordningen er at barn og unge selv skal ta initiativ, planlegge og gjennomføre tiltakene. Dette bygger på respekt for og tro på at barn og unge kan ta ansvar både økonomisk og praktisk hvis de får muligheter. Det er viktig å merke seg at aktiviteten er på barn og unges egne premisser, og at de selv har det fulle ansvar.

2.4.2 Hvem kan søke

Barn og ungdom bosatt i Asker kommune, i alderen 10 - 20 år. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke.

2.4.3 Hva kan det søkes om?

Barn og ungdom kan søke om tilskudd til å gjennomføre egne ideer. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage "mekke - verksted", hobby - verksted osv. Enkelttilskudd kan ikke overstige kr 5 000, og det ytes ikke tilskudd til innkjøp av dyrt teknisk utstyr som for eksempel videokamera, musikkanlegg. Søker kan ikke få tilskudd til samme prosjekt /idé flere ganger.

2.4.4 Søknaden

Skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

2.4.5 Søkernes forpliktelser

De som får tildelt penger, forplikter seg til å sende inn rapport og regnskap til kommunen innen 2 måneder etter at de har mottatt pengene.

2.4.6 Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist på «PRØV SELV»-midlene. Hver søknad behandles fortløpende i løpet av året.

2.5 Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak

2.5.1 Hvem kan søke

Organisasjoner som står bak kunstneriske produksjoner og/eller fremføringer innen skrivekunst, billedkunst, musikk, teater, dans, film og elektroniske medier, arrangører av sceniske arrangementer. Søker skal være hjemmehørende i Asker, arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og det må fremkomme av søknaden at lokalbefolkningen vil ha anledning til å besøke, eller på annen måte få glede av, produksjonen/arrangementet.

Søker skal være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret.

2.5.2 Beregningsgrunnlag for tilskudd

Tilskudd til prosjekter vurderes på bakgrunn av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, samt visnings-/ forestillingsplan. Det må opplyses om det søkes andre tilskuddsmidler.

For arrangementer gis det normalt ikke støtte når det ikke kreves inngangspenger.

Støtte gis fortrinnsvis som underskuddsgaranti, unntaksvis som direkte støtte. I budsjettet kan det beregnes utgifter til honorarer, reise og opphold for innleide artister, arrangementstekniske utgifter (lyd, lys og lignende.), leie og rigging av lokaler, fremføringsavgifter (Tono, Gramo og lignende.), markedsføringsutgifter mv.

Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter.

Det kan søkes om støtte samlet til arrangementer som skjer gjennom hele året.

2.5.3 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Mål/begrunnelse
 • Budsjett
 • Prosjektplan

Markedsføringsplan, ansvarlig arrangør og programbeskrivelse må medfølge for søknad om arrangementstilskudd.

2.5.4 Søkerens forpliktelser

Rapport og regnskap må sendes inn senest 2 måneder etter at arrangementet har funnet sted/prosjektet er gjennomført.

2.5.5 Søknadsfrist

Tilskudd kan søkes fortløpende i løpet av året.
Søknader med beløp inntil 50 000 behandles som regel administrativt. Søknader med høyere beløp, og/eller hvis søknaden ligger i grenseland i forhold til retningslinjenes ordlyd eller intensjon (prinsipielle avklaringer), skal behandles politisk.

For søknader som kan innvilges administrativt bør søknad sendes en måned i forkant av arrangement/prosjektstart. For søknader som må til politisk behandling må søknad sendes tre måneder i forkant av arrangement/prosjektstart.

2.6 Tilskudd til drift av allmenngyldige kulturtiltak

2.6.1 Formål

Tilskuddsordningen skal stimulere til et aktivt kulturliv for Askers innbyggere og næringsliv – primært ved å støtte aktiviteter som foregår i bygg med kulturhistorisk verdi. Tilskuddet tenkes primært til delvis dekning av utgifter til leie/drift av lokaler for aktører som ikke kvalifiserer for å søke ordinært driftstilskudd til organisasjoner jf. punkt 2.1. i retningslinjene. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter knyttet til kommersiell virksomhet.

2.6.2 Hvem kan søke

For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen:

 • ha en demokratisk oppbygging med eget styre
 • bygge på individuelt medlemskap
 • ha minst 10 medlemmer
 • være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret

Søker skal være hjemmehørende i Asker.

2.6.3 Beregningsgrunnlag for tilskudd

Tilskuddet skal normalt ikke overskride 50 % av organisasjonens/aktivitetens samlede driftsbudsjett.

2.6.4 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. 
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Revidert regnskap for foregående år.

Regnskapet må skille mellom inntekter og utgifter knyttet til frivillighet og kommersiell drift.

 • Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak).
 • Ved første gangs søknad må foreningens vedtekter vedlegges.
 • Vedtekter skal også vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene.

2.6.5 Søknadsfrist

1. oktober for tildeling påfølgende år.

2.7 Integreringstilskudd

2.7.1 Formål

Å bidra til å gi alle mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter.

2.7.2 Hvem kan søke

Frivillige organisasjoner som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet/aktivitet, eller egne tiltak for personer med særskilte behov.

2.7.3 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Mål for prosjektet
 • Prosjektplan
 • Prosjektbudsjett

2.7.4 Søkerens forpliktelser

For innvilgede søknader skal det – senest etter et års drift – oversendes rapport og regnskap som viser hvordan midlene er benyttet. For prosjekter av lang varighet, kan spesielle rapporteringsrutiner avtales/kreves.

2.7.5 Søknadsfrist

Fortløpende gjennom hele året.

2.8 Tilskudd til drift og vedlikehold av private idrettsanlegg

2.8.1 Formål

Tilskuddsordningen har som formål å hjelpe idrettslag med driftsutgifter som strøm, fyring, vann, forsikringer og renhold på egne anlegg. I tillegg kan tilskuddet benyttes til å hjelpe idrettslagene med løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver på egne private anlegg, som ikke kommer over i kategorien hvor det er mulig å få spillemidler.

Det kan ikke søkes tilskudd til tjenester som søkeren ivaretar gjennom en driftsavtale med Asker kommune.

2.8.2 Hvem kan søke

Idrettslag i Asker som driver egne, private idrettsanlegg. Asker Idrettsråd vurderer og innstiller.

2.8.3 Beregningsgrunnlag

Tilskudd til private anlegg beregnes på grunnlag av revidert regnskap for foregående år og inneværende års budsjett, og av vedlikeholdsplaner.

2.8.4 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema. 
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Revidert regnskap foregående år
 • Inneværende års budsjett
 • Kostnadsoverslag over vedlikeholdsplaner

2.8.5 Søknadsfrist

31. mars

2.9 Tilskudd til tidligfaseprosjektering

2.9.1 Formål

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg, fortrinnsvis i privat regi. Det kan søkes på midler til ideutvikling, planlegging og forprosjektering av nye eller utvidelse av eksisterende idrettsanlegg.
Tilskuddet skal benyttes til nødvendig profesjonell bistand i en ide-/prosjekteringsfase.
Det er ingen automatikk i at prosjekter med tildeling av tidligfasemidler blir finansiert av kommunen. Prosjektene det gjelder må eventuelt gjennomgå de vanlige politiske prosesser.
Utgifter til allerede gjennomførte prosjekteringsarbeider kan ikke søkes på.

2.9.2 Hvem kan søke

Idrettslag i Asker kommune. Asker Idrettsråd vurderer og innstiller.

2.9.3 Beregningsgrunnlag

De utgifter søker har til profesjonell bistand i forbindelse med prosjektet er beregningsgrunnlag for søknaden.

2.9.4 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Prosjektbeskrivelse
 • Dokumentasjon på kostnader til profesjonell bistand i tidligfaseprosjektering til idébeskrivelse, forprosjekt og lignende.

Søknaden fremmes fra hovedklubben med underskrift av prosjektleder og klubbens leder.
En kort rapport av bruken av midlene skal redegjøres for i klubbens regnskap. Asker kommune skal ved behov kunne etterspørre dette.

2.9.5 Søknadsfrist

31. mars

3.1 Tilskudd til frivillighetssentraler

3.1.1 Formål

Tilskuddsordningen skal støtte arbeidet som foregår i frivillighetssentralene, som utgjør en stor ressurs og tilfører samfunnet store verdier og skaper økt trygghet og nærhet i lokalsamfunnet.

Frivillighetsarbeidet omfatter NaKuHel, Nærmiljøsentralen i Heggedal, Asker frivilligsentral-Frivillighetens hus på Hasselbakken, frivillighetskonferansen, frivillighetsutvalget, frivillighetsportalen, tilskuddsportalen og en kommunal frivillighetskoordinator.

Driften av frivilligsentralene finansieres i hovedsak av stat og kommune. 

Formål fra statlige retningslinjer:

 • Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. 
 • Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 
 • Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige. 

3.1.2 Hvem kan motta tilskudd

For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen:

 • ha en demokratisk oppbygging med et eget styre og egne vedtekter
 • være åpen for nye medlemmer
 • oppfylle statens retningslinjer

3.1.3 Beregningsgrunnlag for tilskudd

Finansieringskrav fra staten:

Søknad om statsmidler for kommende år sendes departementet innen 30. juni og skal inneholde målsetting og budsjett. Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 40 % lokal finansiering av driften. Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære aktivitet.

Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen miste statstilskuddet for kommende år. 

Kommunen må støtte frivilligsentralene med minimum 40 % av daglig leders lønnsutgifter i tillegg til evt. husleie og aktivitetsstøtte. Kommunen gir tilskudd til etablerte sentraler etter forutgående rapportering.

3.1.4 Rapportering

Rapporten skal inneholde/vedlegges:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål, ambisjoner og konkrete tiltak). 

3.1.5 Frist for rapportering

1. mai for tildeling av tilskudd påfølgende år.

3.2 Tilskudd til Asker velforbund og Heggedal hovedgård

3.2.1 Formål

Driftstilskudd til Asker Velforbund innvilges slik at Velforbundets skal kunne være vellenes talerør og bidra til utvikling av levende lokalsamfunn og lokaldemokrati i kommunen. Velforbundet jobber med opparbeidelse av velveier og mange andre nærmiljøoppgaver. 

Driftstilskudd til Heggedal Hovedgård skal gå til drift og vedlikehold av hus og uteområder.

3.2.2 Hvem kan søke

For å kunne innvilges driftstilskudd må organisasjonen:

 • ha en demokratisk oppbygging med eget styre.
 • være registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret eller som en stiftelse.>

3.2.3 Beregningsgrunnlag for tilskudd

Tilskuddet skal normalt ikke overskride 50 % av organisasjonens/aktivitetens samlede driftsbudsjett.

3.2.4 Søknaden

Søknaden sender på samme skjema som for almennyttige kulturtiltak.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • Revidert regnskap for foregående år.
 • Regnskapet må skille mellom inntekter og utgifter knyttet til frivillighet og kommersiell drift.
 • Årsmelding/rapport for foregående år hvor aktivitetsnivået i organisasjonen tydelig fremgår.
 • Budsjett for inneværende år.
 • Aktivitetsplan for inneværende år; en kort opplisting av årets planer (mål og ambisjoner og konkrete tiltak).
 • Vedtekter skal vedlegges dersom det skjer endringer i vedtektene.  

3.2.5 Søknadsfrist

1.oktober for tildeling påfølgende år.

4.1 Idrettsstipend

4.1.1 Formål

Stipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, treningsopphold og lignende.

4.1.2 Hvem kan søke

 • Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sitt område.
 • Søkere mellom 16-25 år prioriteres.
 • Søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere prioriteres.

4.1.3 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Oppnådde resultater
 • Plan for bruk av stipendet

4.1.4 Søknadsfrist

1. mars

4.2 Kulturstipend

4.2.1 Formål

Stipendet har som formål å premiere oppnådde resultater, og stimulere til videre satsing. Stipendet kan brukes til utstyr, instrumenter, studieturer og lignende.

4.2.2 Hvem kan søke

- Søkerne må være folkeregistrert i Asker kommune og være utøvende på viderekommende nivå innen sitt område.
- Søkere mellom 16-25 år prioriteres.
- Søkere som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere prioriteres.

4.2.3 Søknaden

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Oppnådde resultater
 • Plan for bruk av stipendet

4.2.4 Søknadsfrist

1. mars

4.3 Kulturprisen

4.3.1 Formål

Kulturprisen har som formål å påskjønne og stimulere enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner til fortsatt innsats på alle kulturområder.

4.3.2 Om Kulturprisen

Kulturprisen består av et pengebeløp og et synlig symbol.
Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner, institusjoner og organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte kulturinnsats utover det vanlige. Prisvinneren må ha nær tilknytning til Askers kulturliv.
Profesjonelle kulturarbeidere og amatører har de samme muligheter til å bli prisvinner. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig.

Kulturprisen utdeles fortrinnsvis på Kulturukens åpningsarrangement.

4.3.3 Utlysning

Kulturprisen utlyses årlig i pressen. 
Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.
Forslag til kandidater kan sendes inn hele året, men senest 10. desember for utdeling påfølgende år.
Forslaget skrives på eget elektronisk skjema.

4.3.4 Jury

Formannskapet oppnevner en jury bestående av 3 politikere (1 fra formannskapet og 2 fra Komité teknikk, kultur og fritid), samt 2 fra administrasjonen. Juryen møtes ved behov. Juryens sammensetning varer i hele valgperioden.

4.3.5 Frist for forslag til kulturpriskandidater

10. desember for prisen som deles ut påfølgende år.

4.4 Frivillighetsprisen

4.4.1 Formål

Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

4.4.2 Om Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen består av heder og verdighet for den sak som er temaet for den frivillige virksomheten, samt et bilde med en plakett.
Prisvinneren må utøve sin frivillige innsats i Asker og kan ikke være en kommersiell aktør.
Frivillighetsprisen skal fortrinnsvis hedre en frivillighetsaktør, men kan deles likt mellom flere kandidater dersom juryen finner dette ønskelig.

Hvert år - på den lørdagen som faller nærmest den internasjonale Frivillighetsdagen 5. desember - deles frivillighetsprisen ut. Asker kommune sender sin vinner inn som kandidat til nasjonal frivillighetspris det påfølgende året.

4.4.3 Utlysning

Frivillighetsprisen utlyses årlig i pressen. 
Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.
Forslag til kandidater kan sendes inn hele året, men senest 1. november for utdeling på den lørdagen som faller nærmest den internasjonale frivillighetsdagen 5. desember.
Forslaget kan sendes på e-post til frivillighet@asker.kommune.no eller via elektronisk skjema.

4.4.4 Jury

Formannskapet oppnevner en jury bestående av 3 politikere. Juryen møtes ved behov. Juryens sammensetning varer i hele valgperioden.

4.4.5 Frist for forslag til priskandidater

1. november

4.5 Jubileumsgaver

Velforeninger og organisasjoner innen kultur og idrettsområdet, kan etter søknad gis gaver ved 25-, 50-, 75-, 100- års jubileum (og deretter hvert 25. år) med følgende beløp:
25 år: Kr 5 000,- 50 år: Kr 7 500,- 75 år: Kr 10 000,- 100 år: Kr 15 000,-

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.